Đề thi thân kì 1 chất hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề)

Với Đề thi thân kì 1 hóa học 11 tất cả đáp án (Trắc nghiệm - 4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học tập 11 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong những bài thi Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa giữa kì 1 lớp 11

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: hóa học lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. làm phản ứng nào sau đây không xảy ra?

 A. NaOH + HCl.

 B. KOH + NaCl

 C. NaOH + Cl2.

 D. NaOH + Zn(OH)2.

Câu 2. PH của hỗn hợp KOH 0,01M là

 A. 8.

 B. 12.

 C. 11.

 D. 9.

Câu 3. Trộn hai thể tích đều bằng nhau của hỗn hợp HNO3 với dung dịch NaOH có cùng độ đậm đặc mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau phản nghịch ứng là

 A. PH = 2.

 B. PH = 7.

 C. PH > 7.

 D. PH 3COOH 0,10M, nếu bỏ qua mất sự điện li của nước thì reviews nào về nồng độ mol ion sau đấy là đúng?

 A. +> = 0,10M.

 C. 3COO->.

 D. > .

Câu 5. Cho 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g AgNO3 thì khối lượng kết tủa thu được vẫn là

 A. 7,175g.

 B. 71,8g.

 C. 72,75g.

 D. 73g.

Câu 6. Hóa học nào sau đấy là chất năng lượng điện li mạnh

 A. KClO4.

 B. HCl.

 C. KOH.

 D. Cả A,B,C.

Câu 7. Theo A-rê-ni-ut, axit là

 A. Chất khi tung trong nước phân li ra anion H+.

 B. Chất khi tung trong nước phân li ra cation H+.

 C. Chất khi rã trong nước phân li ra anion OH-.

 D. Tất cả đều sai.

Câu 8. Thể tích dung dịch HCl 0,2 M nên để trung hoà không còn 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

 A. 200 ml.

 B. 100 ml.

 C. 150 ml.

 D. 50 ml.

Câu 9. Chất nào sau đó là axit theo a – rê – ni – uyt?

 A. HClO.

 B. CsOH.

 C. NH4Cl.

 D. CH3COONa.

Câu 10. Ở 25°C, tích số K = . = 1,0.10-14 được hotline là

 A. Tích số chảy của nước.

 B. Tích số phân li của nước.

 C. độ năng lượng điện li của nước .

 D. Tích số ion của nước.

Câu 11. Cụm từ nào sau đây còn thiếu thốn trong lốt “…” sống câu sau: “Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn điện được là do trong hỗn hợp của chúng có những … chuyển động tự do”.

 A. Electron.

 B. Phân tử.

 C. Ion.

 D. Nguyên tử.

Câu 12. Phương trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng mang lại biết:

 A. Ko tồn tại phân tử vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

 B. Nồng độ những trong dung dịch.

 C. Những ion mãi sau trong dung dịch.

 D. Bản chất của phản nghịch ứng vào dung dịch các chất điện li.

Câu 13. Một dung dịch tất cả pH = 3. Nống độ ion H+ là

 A. 0,003.

 B. 0,01.

 C. 0,1.

 D. 0,001.

Câu 14. Chất nào tiếp sau đây không dẫn được điện?

 A. NaCl nóng chảy.

 B. CaCl2 lạnh chảy.

 C. HBr hoà chảy trong H2O.

 D. NaCl rắn, khan.

Câu 15. Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3.

 C. Ba(OH)2.

 D. Pb(OH)2.

Câu 16. Muối hạt axit là

 A. Muối hạt tạo vày bazơ yếu cùng axit mạnh.

 B. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H+.

 C. Muối vẫn còn đó hiđro vào phân tử.

 D. Muối có chức năng phản ứng cùng với bazơ.

Phần II: từ luận

Câu 1(1.5 điểm) Viết phương trình năng lượng điện li của:

 a) Na2SO4.

 b) HCl.

 c) HCOOH.

Câu 2 (1.5 điểm). Dứt các phương trình hóa học sau:

a. Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn gàng của bội nghịch ứng sau

 Na2CO3 + HCl → ? + ? + ?

b. Viết một phương trình hóa học dạng phân tử của phương trình ion rút gọn gàng sau

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 3 (3.0 điểm). Trộn 150 ml dung dịch H2SO4 0,1M cùng với 100 ml hỗn hợp BaCl2 0,1M nhận được kết tủa trắng.

1. Viết phương trình phân tử cùng ion rút gọn.

2.Tính cân nặng kết tủa thu được.

3.Xác định các ion có trong dung dịch sau phản bội ứng (kèm số mol).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

 KOH + NaCl → không xẩy ra phản ứng.

 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2ZnO2 + 2H2O.

Câu 2. B

*

pOH = -log = 2 → pH = 14 – pOH = 12.

Câu 3. B

Do hai dung dịch HNO3 và NaOH gồm cùng thể tích và thuộc nồng độ phải chúng bao gồm cùng số mol (x mol).

*

Vậy hỗn hợp sau phản bội ứng tất cả pH = 7.

Câu 4. A

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là hóa học điện li yếu cần + + ClO-.

Câu 10. D

Câu 11. C

Câu 12. D

Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang đến biết bản chất của phản bội ứng vào dung dịch các chất điện li.

Câu 13. D

= 10-pH = 10-3 = 0,001 (M).

Câu 14. D

NaCl rắn, khan không dẫn được điện.

Câu 15. C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh.

Câu 16. B

Phần II: tự luận

Câu 1.

 a. Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

 b. HCl → H+ + Cl-

 c. HCOOH ⇌ HCOO- + H+.

Câu 2.

a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

PT ion rút gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Câu 3.

1. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

PT ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

2.

*

m↓ = 0,01.233 = 2,33 gam.

3. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng gồm: SO42-: 0,005 mol; H+: 0,03 mol và Cl-: 0,02 mol.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: hóa học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 2)

Cho biết: Al = 27; S = 32; O = 16; Cl = 35,5; H = 1, K = 39, Cu = 64; fe = 56.

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. chất không phân li ra ion khi hòa hợp trong nước là

 A. CaCl2.

 B. HClO.

 C. Ca(OH)2.

 D. C2H5OH.

Câu 2. Hợp chất thuộc loại chất năng lượng điện li dạn dĩ là

 A. CH3COOCH3.

 B. C2H5OH.

 C. H2O.

 D. KCl.

Câu 3. Muối làm sao sau đấy là muối axit?

 A. NH4Cl.

 B. Na3PO4.

 C. Ca(HCO3)2.

 D. CH3COONa.

Câu 4. Chất không bao gồm tính lưỡng tính là

 A. K2SO4.

 B. ZnO.

 C. Al(OH)3.

 D. NaHCO3.

Câu 5. Để rõ ràng dung dịch NH4Cl cùng dung dịch CuCl2 ta dùng dung dịch

 A. HCl.

 B. H2SO4.

 C. NaNO3.

 D. NaOH.

Câu 6. Mang sử dung dịch những chất sau: HCl; Na2SO4, NaOH, KCl đều sở hữu nồng độ 0,01M. Hỗn hợp sẽ gửi sang màu hồng khi nhỏ chất chỉ thị phenolphtalein vào là

 A. HCl.

 B. Na2SO4.

 C. NaOH.

 D. KCl.

Câu 7. Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng cho biết thêm

 A. đều ion làm sao tồn trên trong dung dịch.

 B. Nồng độ đông đảo ion nào trong dung dịch bự nhất.

 C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

 D. Ko tồn tại phân tử trong dung dịch những chất điện li.

Câu 8. Một dung dịch tất cả = 0,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là

 A. Axit.

 B. Kiềm.

 C. Trung tính.

 D. Không xác định.

Câu 9. Đối với hỗn hợp axit to gan lớn mật HNO3 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 A. = 0,10M.

 C. > .

 B. 3->.

 D. 3 (bỏ qua sự phân li của H2O) gồm những bộ phận nào?

 A. H+, NH2-.

 B. NH4+, OH-, H2O.

 C. NH4+, OH-, NH3, H2O.

 D. H+, OH-, NH3, H2O.

Câu 11. Dung dịch Ba(OH)2 tất cả pH = 13 thì nồng độ của Ba(OH)2 là

 A. 0,05M.

 B. 0,1M.

 C. 0,01M.

 D. 0,005M.

Câu 12. Trả sử những dung dịch sau đều có cùng mật độ mol, dung dịch tất cả pH lớn nhất là

 A. KOH.

 B. Ba(OH)2.

 C. NH3.

 D. NaCl.

Câu 13. Chọn phát biểu không đúng khi nói đến NaHCO3.

 A. Là muối hạt axit.

 B. Hỗn hợp NaHCO3 có môi trường kiềm.

 C. Tất cả tính lưỡng tính.

 D. Không tác dụng với dung dịch NaOH.

Câu 14. đến K dư vào dung dịch đựng FeCl3. Hãy cho biết thêm hiện tượng xảy ra?

 A. Bao gồm khí bay lên.

 B. Tất cả khí cất cánh lên và có kết tủa white xuất hiện tiếp nối tan trả toàn.

 C. Gồm khí cất cánh lên và có kết tủa trắng xuất hiện tiếp đến tan một phần.

 D. Gồm khí bay lên và bao gồm kết nâu đỏ xuất hiện.

Câu 15. Những ion nào dưới đây cùng mãi sau trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3- .

 D. K+, Al3+, Cl-, OH-.

Câu 16: phản nghịch ứng nào sau đó là phản ứng điều đình ion trong dung dịch hóa học điện li?

 A. BaO + CO2 → BaCO3.

 B. Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2KOH → Ba(OH)2 + 2KNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Phần II: trường đoản cú luận

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau vào dung môi nước:

 a. Ba(OH)2

 b. CH3COOH

 c. K2S

 d. Zn(OH)2.

Câu 2. (2 điểm) Viết phương trình phân tử cùng phương trình ion thu gọn của những phản ứng sau:

 a. Ba(OH)2 + HCl →

 b. CaCO3 + HNO3 →

Câu 3. (4 điểm) hỗn hợp A tất cả chứa: 0,01 mol M2+ ; 0,02 mol Al3+; 0,03 mol HCO32- cùng x mol Cl-. Lúc cô cạn hỗn hợp A thu được 4,77 gam hóa học rắn khan.

a. Xác định giá trị của x với nguyên tố M.

b. Cho 300 ml hỗn hợp KOH 0,3M vào hỗn hợp A chiếm được m gam những chất kết tủa với dung dịch B. Xác định giá trị của m.

c. Ví như cô cạn hỗn hợp B vẫn thu được bao nhiêu gam hóa học rắn khan?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. C

C2H5OH không phân li ra ion khi phối hợp trong nước.

Câu 2. D

KCl là muối tan phải là chất điện li mạnh.

Câu 3. C

Muối axit là muối nhưng mà gốc axit vẫn còn hiđro rất có thể phân li ra ion H+.

Vậy Ca(HCO3)2 là muối bột axit do:

 HCO3- ⇌ H+ + CO32-.

Câu 4. A

K2SO4 là muối hạt trung hòa, không có tính lưỡng tính.

Câu 5. D

 NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 6. C

Dung dịch NaOH gồm pH > 7 phải sẽ gửi sang màu sắc hồng khi bé dại chất chỉ thị phenolphtalein vào.

Câu 7. C

Phương trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng mang đến biết bản chất của bội phản ứng trong dung dịch chất điện li.

Câu 8. A

= 0,5.10-10M -7 M → > 10-7 M

Vậy hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit.

Câu 9. A

*

Câu 10. C

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH

Câu 11. A

= 10-13 → = 0,1 (M).

Nồng độ của Ba(OH)2 là 0,05 (M)

Câu 12. B

Dung dịch nào gồm càng to thì pH càng lớn.

Câu 13. D

 NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.

Câu 14. D

 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl.

Câu 15. B

 A sai vày Mg2+ + CO32- → MgCO3↓

 C sai do Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

 D sai vày Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Câu 16. D

 MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2↓ + CaSO4↓

A sai vày là làm phản ứng hóa hợp.

B sai vị là phản ứng thế.

C sai do không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.

Phần II: từ bỏ luận

Câu 1.

 a. Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

 b. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

 c. K2S → 2K+ + S2-

 d. Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

  Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 2.

a. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

b. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

PT ion rút gọn:

 CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O.

Câu 3.

a. Bảo toàn năng lượng điện có: 0,01.2 + 0,02.3 = 0,03.2 + x

→ x = 0,02 (mol).

Bảo toàn trọng lượng có:

mmuối = ∑mion → 0,01.MM + 0,02.27 + 0,03.96 + 0,02.35,5 = 4,77

→ mm = 64. Vậy sắt kẽm kim loại M là Cu.

b. đến KOH vào dung dịch A có những phản ứng:

*

Vậy kết tủa sau bội nghịch ứng gồm: Cu(OH)2: 0,01 mol với Al(OH)3: 0,01 mol

m = 0,01.98 + 0,01.78 = 1,76 gam.

c. Hỗn hợp B gồm:

SO42-: 0,03 mol; Cl-: 0,02 mol; AlO2-: 0,01 mol với K+: 0,09 mol.

Cô cạn hỗn hợp B được chất rắn có khối lượng:

m = 0,03.96 + 0,02.35,5 + 0,01.59 + 0,09.39 = 7,69 gam.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: chất hóa học lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 3)

Câu 1. phối hợp m gam các thành phần hỗn hợp X có hai muối vào nước chiếm được dung dịch chứa 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol SO42-. Cực hiếm của m là

 A. 29,85.

 B. 23,7.

 C. 16,6.

 D. 13,05.

Câu 2. Cho 4 hỗn hợp loãng, gồm cùng nồng độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch gồm pH nhỏ dại nhất và lớn số 1 lần lượt là

 A. HCl với NH3.

 B. CH3COOH cùng Ba(OH)2.

 C. HCl cùng Ba(OH)2.

 D. CH3COOH cùng NH3.

Câu 3. Dung dịch X chứa 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3- cùng 0,02 mol SO42-. đến 120 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1,2M với Ba(OH)2 0,1M vào X, sau thời điểm các bội phản ứng kết thúc, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

 A. 5,835.

 B. 5,055.

 C. 4,275.

 D. 4,512.

Câu 4. Hỗn hợp nào sau đây không dẫn điện?

 A. Dung dịch NaCl vào nước.

 B. Hỗn hợp C2H5OH trong nước.

 C. Hỗn hợp KCl trong nước.

 D. Hỗn hợp H2SO4 trong nước.

Câu 5. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M, cô cạn láo lếu hợp những chất sau phản bội ứng ta thu được hóa học rắn có khối lượng là

 A. 18,1 gam.

 B. 15 gam.

 C. 8,4 gam.

 D. đôi mươi gam.

Câu 6. Tất cả hổn hợp X gồm (NH4)2SO4 và Na2CO3. đến 2,91 gam X công dụng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 5,285 gam kết tủa. Mang lại 2,91 gam X công dụng với dung dịch KOH dư, thì số mol KOH sẽ phản ứng là

 A. 0,030 mol.

 B. 0,015 mol.

 C. 0,020 mol.

 D. 0,025 mol.

Câu 7. Trị số pH của dung dịch HCl 0,0005M là

 A. 2,4.

 B. 3,1.

 C. 1,68.

 D. 3,3.

Câu 8. Dãy nào tiếp sau đây gồm các ion thuộc tồn tại trong một dung dịch?

 A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

 B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

 C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

 D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 9. Phản bội ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện li thực ra là phản ứng thân các

 A. Nguyên tử.

 B. Ion.

 C. Tinh thể.

 D. Phân tử.

Câu 10. Hỗn hợp nào dưới đây có môi trường thiên nhiên kiềm?

 A. Dung dịch bao gồm = 10-11M.

 B. Dung dịch gồm = 10-7M.

 C. Dung dịch bao gồm = 10-7M.

 D. Dung dịch tất cả = 10-11M.

Câu 11. Xem sét nào dưới đây có sinh ra hóa học khí nhưng mà không sinh ra hóa học kết tủa?

 A. Mang đến dung dịch (NH4)2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

 B. Mang lại dung dịch FeCl3 vào hỗn hợp NH3.

 C. đến dung dịch (NH4)2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

 D. đến dung dịch HCl vào hỗn hợp NH4HCO3.

Câu 12. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn gàng là: S2- + 2H+ → H2S?

 A. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

 B. Na2S + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2S.

 C. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S.

 D. FeS + H2SO4→ FeSO4 + H2S.

Câu 13. Hỗn hợp nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ?

 A. Dung dịch bao gồm pH = 8.

 B. Dung dịch có pH = 10.

 C. Dung dịch có pH = 4.

 D. Dung dịch có pH = 7.

Câu 14. Mang đến từ từ 65 ml hỗn hợp HCl 1,6M vào 70 ml hỗn hợp Na2CO3 0,8M, sau khoản thời gian các làm phản ứng hoàn thành thu được V lít khí (đktc). Quý giá của V là

 A. 0,2668.

 B. 0,9408.

 C. 1,0752.

 D. 0,8064.

Câu 15. Trong số các muối bột sau: KHSO4, CH3COONa, NH4Cl, Ca3(PO4)2, số muối hạt axit là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 16. Trong những dung dịch, hóa học nào sau đây có bội phản ứng với NaHCO3?

 A. KOH.

 B. NaCl.

 C. KNO3.

 D. Na2SO4.

Câu 17. đến từ từ đến khi hết 140 ml hỗn hợp NaOH 0,6M vào 90 ml dung dịch AlCl3 0,3M. Khối lượng kết tủa chiếm được là

 A. 0,936 gam.

 B. 1,560 gam.

 C. 1,872 gam.

 D. 1,404 gam.

Câu 18. Phản bội ứng xảy ra trong hỗn hợp giữa cặp hóa học nào sau đây là phản ứng thảo luận ion?

 A. BaCl2 + K2SO4.

 B. SO2 + H2S.

 C. Cu + H2SO4 đặc.

 D. Fe + HCl.

Câu 19. Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng ?

 A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4- .

 B. H2CO3 ⇌ H+ + HCO3-.

 C. H2SO3 → 2H+ + SO32-.

 D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-.

Câu 20. Tất cả 4 dung dịch: NaOH, NaCl, CH3COOH, Na2SO4 đều phải có nồng độ 0,1M. Dung dịch bao gồm tổng mật độ mol của các ion nhỏ dại nhất là

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. CH3COOH.

 D. Na2SO4.

Câu 21. Kết hợp một ít tinh thể CH3COOK vào dung dịch CH3COOH thì nồng độ H+ trong dung dịch thu được sẽ chuyển đổi như cố nào so với dung dịch ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Tăng tiếp đến giảm.

 C. Ko đổi.

 D. Giảm.

Câu 22. NH3 trình bày tính khử khi chức năng với hóa học X và biểu hiện tính bazơ khi tính năng với hóa học Y. Những chất X, Y tương ứng là

 A. O2, HCl.

 B. HCl, O2.

 C. H2O, ZnCl2.

 D. ZnCl2, H2O.

Câu 23. Hiđroxit như thế nào sau đấy là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3.

 B. Zn(OH)2.

 C. KOH.

 D. Ba(OH)2.

Câu 24. Dãy chất nào sau đây, trong nước các là chất điện li yếu ?

 A. H2S, HCl, NH3.

 B. CuCl2, HCOOH, Ba(OH)2.

 C. H2S, CH3COOH, H3PO4.

 D. NaCl, H2SO3, Al2(SO4)3.

Câu 25. Trộn 80 ml dung dịch HCl 0,03M với 50 ml hỗn hợp H2SO4 0,02M chiếm được dung dịch tất cả pH = x. Cực hiếm của x gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

 A. 1,6.

 B. 1,5.

 C. 2,0.

 D. 1,8.

Câu 26. Mang lại 150 ml hỗn hợp CuSO4 0,1M vào 30 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

 A. 0,699.

 B. 1,287.

 C. 4,083.

 D. 2,169.

Câu 27. Theo thuyết Areniut, tuyên bố nào sau đây đúng?

 A. Một hợp hóa học trong yếu tố phân tử bao gồm hiđro là axit.

 B. Axit càng nhiều H thì càng mạnh.

 C. Bazơ bạo gan là bazơ các nấc.

 D. Bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH-.

Câu 28. Trộn tía dung dịch: HCl 0,2M; H2SO4 0,1M và HNO3 0,08M với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp X. đến 150 ml X tác dụng với 150 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,1M với KOH 0,058M thu được dung dịch Y gồm pH = x. Quý giá của x là

 A. 4.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 3.

Câu 29. Trong số các hóa học sau: Cu(OH)2, Ba(NO3)2, HClO2, H2S, hóa học điện li táo bạo là

 A. HClO2.

 B. H2S.

 C. Ba(NO3)2.

 D. Cu(OH)2.

Câu 30. Cặp hóa học nào tiếp sau đây vừa chức năng với hỗn hợp HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

 A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1. D

Bảo toàn điện tích có: 0,05 + 0,1.2 = 0,2 + 2x → x = 0,025.

mmuối = ∑mion = 0,05.23 + 0,1.24 + 0,2.35,5 + 0,025.96 = 13,05 (gam).

Câu 2. C

Axit càng bạo dạn thì pH càng nhỏ → HCl tất cả pH nhỏ dại nhất.

Bazơ càng bạo gan thì pH càng mập → Ba(OH)2 bao gồm pH phệ nhất.

Câu 3. D

Bảo toàn năng lượng điện có: 0,07 + 3a = 0,12 + 0,02.2 → a = 0,03 mol

Cho X vào các thành phần hỗn hợp KOH và Ba(OH)2:

*

Sau phản ứng chiếm được kết tủa là:

BaSO4 0,012 (mol) và Al(OH)3: 0,03 – 0,008 = 0,022 (mol).

m↓ = 0,012.233 + 0,022.78 = 4,512 gam.

Câu 4. B

C2H5OH vào nước ko phân li ra ion nên không dẫn điện.

Câu 5. B

Ta có:

*

Sau làm phản ứng thu được các muối CaCO3: x mol cùng Ca(HCO3)2 y mol.

Bảo toàn C có: x + 2y = 0,2 (1)

Bảo toàn Ca có: x + y = 0,15 (2)

Từ (1) với (2) tất cả x = 0,1 với y = 0,05.

Cô cạn tất cả hổn hợp phản ứng:

*

Chất rắn sau phản ứng là CaCO3 (0,1 + 0,05 = 0,15 mol)

mcr = 0,15.100 = 15 gam.

Câu 6. C

Gọi số mol (NH4)2SO4 với Na2CO3 theo thứ tự là x và y mol

mX = 2,91 (gam) → 132x + 106y = 2,91(1)

Cho X công dụng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 5,285 gam → 233x + 197y = 5,285 (2)

Từ (1) và (2) bao gồm x = 0,01 cùng y = 0,015.

Cho X công dụng với KOH dư:

*

Vậy số mol KOH sẽ phản ứng là 0,02 mol.

Câu 7. D

*

pH = -log = 3,3.

Câu 8. A

 B sai vày Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

 C sai bởi OH- + HCO3- → CO32- + H2O

 D sai bởi 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2↓

Câu 9. B

Câu 10. A

= 10-11M -7 M: môi trường xung quanh kiềm.

Câu 11. D

 HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2↑ + H2O.

Câu 12. A

PT ion rút gọn:

 A. S2- + 2H+ → H2S.

 B. S2- + 2CH3COOH → 2CH3COO- + H2S.

 C cùng D. FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S.

Câu 13. C

Dung dịch tất cả pH = 4 khí = 0,048.22,4 = 1,0752 lít.

Câu 15. B

Muối axit là muối mà lại gốc axit vẫn còn đấy hiđro phân li ra H+.

Vậy muối bột axit là KHSO4.

Câu 16. A

 2NaHCO3 + 2KOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Câu 17. C

*

m↓ = (0,027 – 0,003).78 = 1,872 gam.

Câu 18. A

 BaCl2 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KCl

B, C, D sai vì là làm phản ứng lão hóa – khử.

Câu 19. B

A cùng D sai bởi vì H2SO4 và Na2S là các chất điện li mạnh.

C sai vì chưng H2SO3 là chất điện li yếu.

Câu 20. C

Trong các chất trên chỉ tất cả CH3COOH là chất điện li yếu đuối nên gồm tổng độ đậm đặc mol của các ion là nhỏ nhất.

Câu 21. D

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm CH3COOK (tức thêm CH3COO-) cân nặng bằng chuyển dời theo chiều nghịch (tức chiều giảm ).

Câu 22. A

*

Câu 23. B

Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính.

 Zn(OH)2 ⇌ Zn2+ + 2OH-

 Zn(OH)2 ⇌ ZnO22- + 2H+.

Câu 24. C

H2S, CH3COOH, H3PO4 là những axit yếu yêu cầu là những chất điện li yếu.

Câu 25. B

*

Câu 26. B

*

Khối lượng kết tủa là: m = 0,003.233 + 0,006.98 = 1,287 gam.

Câu 27. D

Câu 28. D

Trộn 3 hỗn hợp với thể tích cân nhau thu được 150 ml dung dịch X → từng dung dịch lấy 50ml.

→ nH+ = 0,05.0,2 + 0,05.2.0,1 + 0,05.0,08 = 0,024 mol.

*

Câu 29. C

Ba(NO3)2 là muối bột tan buộc phải là chất điện li mạnh.

Câu 30. A

 Zn(OH)2 + 2HCl → ZnCl2 + 2H2O

 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2o.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: hóa học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

Câu 1: các ion nào tiếp sau đây cùng trường tồn trong một dung dịch?

 A. Na+, Mg2+, NO3-, PO43-.

 B. Ba2+, Na+, Cl-, HCO3-.

 C. Ag+, Fe2+, HCO32-, NO3-.

 D. K+, Al3+, Cl-, CO32-.

Câu 2: Trộn những cặp hóa học và dung dịch sau:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3;

 (2) Na3PO4 + K2SO4;

 (3) AgNO3 + Fe(NO3)2;

 (4) CH3COONa + H2O;

 (5) CuS + HNO3 (đ, t°);

 (6) Ba(OH)2 + H3PO4;

 (7) Ca(HCO3)2 + NaOH;

 (8) NaOH + Al(OH)3;

 (9) MgSO4 + HCl.

Số phản nghịch ứng axit - bazơ xảy ra là :

 A. 4.

 B. 5.

 C. 7.

 D. 6.

Câu 3: bội nghịch ứng như thế nào sau đấy là phản ứng đàm phán ion trong dung dịch chất điện li?

 A. CaO + CO2 → CaCO3.

 B. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

 C. Ba(NO3)2 + 2NaOH → Ba(OH)2 + 2NaNO3.

 D. MgSO4 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaSO4.

Câu 4: nhỏ tuổi từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 0,5M cùng HNO3 0,5M vào 100 ml dung dịch X đựng hỗn hợp tất cả Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M, chiếm được V lít khí CO2 (ở đktc). Quý giá của V là

 A. 1,12.

 B. 2,24.

 C. 3,36.

 D. 4,48.

Câu 5: triển khai các thí điểm sau:

 (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.

 (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

 (3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.

 (4) Sục khí CO2 (dư) vào hỗn hợp Ca(OH)2.

 (5) Sục H2S và dung dịch Ca(OH)2 dư.

 (6) nhỏ từ từ hỗn hợp K2CO3 vào dung dịch FeCl3.

 (7) nhỏ từ từ hỗn hợp NH3 cho dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

 (8) nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 mang đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

 A. 4.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 7.

Câu 6: hóa học X là muối lúc tan trong nước tạo nên dung dịch có môi trường xung quanh axit. Khi mang lại X tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư hay hỗn hợp KOH dư hồ hết thu được kết tủa (sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn). X là

 A. Al2(SO4)3.

 B. ZnSO4.

 C. Na2SO4.

 D. CuSO4.

Câu 7: Quỳ tím hóa đỏ khi cho vào dung dịch bao gồm pH nào sau đây?

 A. 7.

 B. 8,5.

 C. 2.

 D. 9.

Câu 8: Một dung dịch gồm -> thì dung dịch đó gồm môi trường

 A. Axit.

 B. Bazơ.

 C. Trung tính.

 D. Không khẳng định được.

Câu 9: dung dịch X bao gồm 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- với b mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 61,8 gam muối khan. Quý hiếm của b là

 A. 0,4.

 B. 0,3.

 C. 0,2.

 D. 0,5.

Câu 10: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây không đúng?

 A. H2SO4 → 2H+ + SO42- .

 B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+ .

 C. HF → H+ + F-.

 D. KClO → K+ + ClO- .

Câu 11: trong các các chất sau: HNO2, CH3COOH, C6H6, HCOOH, C6H12O6, C2H5OH, NaClO, CH4, NaOH, NH4NO3 , H2S. Số chất thuộc các loại chất điện li yếu hèn là

 A. 7.

 B. 5.

 C. 6.

 D. 4.

Câu 12: Trộn 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 11 cùng với 50 ml hỗn hợp KOH gồm pH = 12 thu được hỗn hợp X. Mật độ ion OH trong dung dịch X là

 A. 7.10-12 M.

 B. 4,3.10-11 M.

 C. 4.10-3 M.

 D. 7,3.10-2 M.

Câu 13: lúc thêm một ít dung dịch HCl vào dung dịch CH3COOH thì mật độ ion CH3COO- trong hỗn hợp thu được sẽ biến đổi như cố nào so với dung dịch ban đầu?

 A. Tăng.

 B. Giảm.

 C. Ko đổi.

 D. Tăng kế tiếp giảm.

Câu 14: mang lại 0,266 lít dung dịch X tất cả NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M vào 140 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,3 M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 5,46.

 B. 20,9545.

 C. 34,818.

 D. 15,4945.

Câu 15: Dung dịch bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M có giá trị pH là

 A. 13,6.

 B. 0,4.

 C. 0,5.

 D. 13,5.

Câu 16: cho từ từ hỗn hợp KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì

 A. Tất cả sủi bọt bong bóng khí CO2, bao gồm kết tủa trắng CaSO4, trong dung dịch gồm K2CO3.

 B. Có sủi bọt khí CO2, bao gồm kết tủa white CaSO4 cùng CaCO3, vào dung dịch có KHCO3.

 C. Bao gồm sủi bọt khí CO2, tất cả kết tủa white CaSO4, vào dung dịch tất cả KHCO3.

 D. Có sủi bọt bong bóng khí CO2, gồm kết tủa white CaSO4 và CaCO3, trong dung dịch gồm KHSO4.

Câu 17: Trong dung dịch H3PO4 có tất cả bao nhiêu anion (bỏ qua sự phân li của nước)?

 A. 1.

 B. 2.

 C. 3.

 D. 4.

Câu 18: mang đến 100ml hỗn hợp X cất KOH 0,13M và Ba(OH)2 0,1M tính năng với 200ml dung dịch H2SO4 x mol/lít. Sau thời điểm phản ứng chấm dứt thu được dung dịch tất cả pH = 2. Giá trị của x là

 A. 0,03.

 B. 0,09.

 C. 0,06.

 D. 0,045.

Câu 19: dung dịch nào dưới đây không dẫn điện?

 A. Hỗn hợp HCl vào nước.

 B. Hỗn hợp glucozơ vào nước.

 C. Dung dịch NaCl trong nước.

 D. Hỗn hợp NaOH vào nước.

Câu 20: Theo thuyết Areniut, phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

 A. Axit axetic (CH3COOH) là axit nhiều nấc.

 B. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử tất cả hiđro là axit.

 C. Bazơ là chất khi tung trong nước phân li ra ion OH-.

 D. Một hợp chất trong nguyên tố phân tử tất cả nhóm OH là bazơ.

Câu 21: tất cả 500 ml hỗn hợp X cất Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Rước 100 ml dung dịch X chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl chiếm được 2,24 lít khí. đem 100 ml hỗn hợp X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 43 gam kết tủa. Rước 200 ml hỗn hợp X chức năng với lượng dư dung dịch NaOH chiếm được 8,96 lít khí NH3. Những phản ứng trả toàn, các thể tích khí hầu hết đo sinh hoạt đktc. Tổng trọng lượng muối bao gồm trong 300 ml hỗn hợp X là

 A. 71,4 gam.

 B. 23,8 gam.

 C. 86,2 gam.

 D. 119 gam.

Câu 22: Một dung dịch gồm chứa những ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), với CO32- (x mol). Cho dung dịch X công dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 9,85.

 B. 14,775.

 C. 19,7.

 D. 16,745.

Câu 23: cho những chất sau: K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Ag; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn; CuS. Số chất tác dụng được với HCl là

 A. 8.

 B. 10.

 C. 9.

 D. 7.

Câu 24: đến từ tự z mol khí CO2 vào các thành phần hỗn hợp A có x mol NaOH và y mol Ba(OH)2 thấy kết tủa xuất hiện, tăng ngày một nhiều đến cực lớn và tan đi một phần. Sau làm phản ứng, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

 A. 197(x + 2y - z).

 B. 197(x + y - z).

 C. 197(z - x - 2y).

 D. 197(2z - x - y).

Câu 25: cho những phản ứng sau:

 (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →;

 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →;

 (3) Na2SO4 + BaCl2 →;

 (4) H2SO4 + BaSO3 → ;

 (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →;

 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → .

Các làm phản ứng đều phải có cùng một phương trình ion rút gọn là:

 A. (1), (2), (3), (6).

 B. (1), (3), (5), (6).

 C. (2), (3), (4), (6).

 D. (3), (4), (5), (6).

Câu 26: Muối như thế nào sau đây là muối axit?

 A. NH4HCO3.

 B. HCOONa.

 C. HCOONH4.

 D. (NH4)2CO3.

Câu 27: mang lại hỗn hợp bao gồm Na và ba tan trọn vẹn trong nước thu được dung dịch X với 1,008 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch đựng HCl 1M với H2SO4 1M cần dùng để trung hòa X là

 A. 60ml.

 B. 15ml.

 C. 45ml.

 D. 30ml.

Câu 28: cho 2 phương trình ion rút gọn:

 (1) M2+ + X → M + X2+;

 (2) M + 2X3+ → M2+ +2X2+.

Nhận xét như thế nào sau đây là đúng?

 A. Tính khử: X > X2+ >M.

 B. Tính khử: X2+ > M > X.

 C. Tính oxi hóa: M2+> X3+> X2+.

 D. Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29: trong số các chất sau: C2H4; CH4; C6H6; Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, CuO, CH3COONa, số hóa học điện li là

 A. 7.

 B. 8.

 C. 6.

 D. 5.

Câu 30: cho các dung dịch tất cả cùng độ đậm đặc 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). Sản phẩm công nghệ tự bớt dần quý giá pH của những dung dịch đó là

 A. (2), (4), (3), (1).

 B. (1), (3), (4), (2).

 C. (1), (3), (2), (4).

 D. (2), (3), (4), (1).

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. C

A sai vị 3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2↓

B sai vị 2Ag+ + SO42- → Ag2SO4 ↓

 Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag

D sai do 2Al3+ + 3CO32- + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2↑

Câu 2. A

Các phản nghịch ứng axit – bazơ xẩy ra là:

 (1) NaHSO4 + NaHSO3 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

 (6) 3Ba(OH)2 dư + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O

 (7) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

 (8) NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O.

Câu 3. D

A sai vị là làm phản ứng hóa hợp.

B sai vày là phản nghịch ứng thế.

C sai bởi không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.

Câu 4. A

Phản ứng xảy ra theo lắp thêm tự:

*

Câu 5. A

 (1) H2S + FeSO4 → ko phản ứng.

 (2) H2S + CuSO4 → CuS↓ + H2SO4.

 (3) SO2 + 2NaOH dư → Na2SO3 + H2O

 (4) 2CO2 dư + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

 (5) H2S + Ca(OH)2 dư → CaS + 2H2O

 (6) 3K2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O→ 2Fe(OH)3↓ + 6KCl + 3CO2↑

 (7) 6NH3 dư + Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

 (8) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

  Al(OH)3 ↓ + OH- → AlO2- + 2H2O

Vậy các thí nghiệm (2); (6); (7); (8) tạo ra kết tủa.

Câu 6. D

- Cu2+ thủy phân tạo môi trường xung quanh axit.

 Cu2+ + H2O → Cu(OH)+ + H+

- CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2

- CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 ↓ + K2SO4.

Câu 7. C

Dung dịch có môi trường axit (pH +> -> thì có môi trường xung quanh bazơ.

Câu 9. B

Bảo toàn điện tích có:

*

Cô cạn hỗn hợp X tất cả mmuối- = ∑mion → 35,a + 96b = 43 (2)

Từ (1) và (2) có: a = 0,4 và b = 0,3.

Câu 10. C

 HF ⇌ H+ + F-.

Câu 11. D

Các chất điện li yếu là: HNO2, CH3COOH, HCOOH, H2S.

Câu 12. C

pH = 11 → = 10-3 (M)

pH = 12 → = 10-2 (M)

Tổng số mol OH- gồm trong dung dịch X là: n = 0,1. 10-3 + 0,05.10-2 = 6.10-4 (mol)

*

Câu 13. B

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Thêm HCl (tức thêm H+) cân nặng bằng chuyển dời theo chiều nghịch (chiều làm sút nồng độ ion CH3COO-).

Câu 14. B

*

Kết tủa sau phản ứng gồm:

BaSO4: 0,0665 mol cùng Al(OH)3: 0,084 – 0,014 = 0,07 mol.

m = 0,0665.233 + 0,07.78 = 20,9545 gam.

Câu 15. A

= 0,2 + 0,1.2 = 0,4 (M)

pOH = -log = 0,4 → pH = 14 – pOH = 13,6.

Câu 16. C

 2KHSO4 + Ca(HCO3)2 → K2SO4 + CaSO4 ↓ + 2CO2↑ + 2H2O

Do Ca(HCO3)2 dư, tiếp tục có làm phản ứng:

 Ca(HCO3)2 + K2SO4 → CaSO4 ↓ + 2KHCO3.

Vậy xong xuôi thí nghiệm có sủi bọt bong bóng khí CO2, tất cả kết tủa white CaSO4 với trong dung dịch gồm KHCO3.

Câu 17. C

 H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇌ H+ + HPO42-

 HPO42- ⇌ H+ + PO43-

Bỏ qua sự phân li của nước vào dung dịch tất cả 3 anion là: H2PO4-, HPO42-, PO43-.

Câu 18. B

*

Dung dịch sau bội nghịch ứng tất cả pH = 2 + dư

→ 0,4x – 0,033 = 10-2.0,3 → x = 0,09.

Câu 19. B

Glucozơ vào nước không phân li ra ion phải không dẫn điện.

Câu 20. C

Câu 21. A

Gọi số mol Na+, NH4+, CO32- với SO42- vào 100ml dung dịch X theo lần lượt là x, y, z với t.

Bảo toàn năng lượng điện có: x + y – 2z – 2t = 0 (1)

Cho 100ml X công dụng với HCl dư:

*

→ z = 0,1 (2)

Cho 100ml X chức năng với BaCl2 dư:

*

m↓ = 43 (gam) → 197z + 233t = 43 (3)

Cho 100 ml X chức năng với NaOH

*

→ y = 0,2 (4)

Từ (1); (2); (3); (4) bao gồm x = y = 0,2; z = 0,1; t = 0,1.

Tổng trọng lượng muối vào 300ml dung dịch là:

m = 3. (0,2.23 + 0,2.18 + 0,1.60 + 0,1.96) = 71,4 gam.

Câu 22. B

Bảo toàn năng lượng điện có: 0,1 + 0,15 = 0,1 + 2x → x = 0,075 mol

*

m↓ = 0,075.197 = 14,775 gam.

Câu 23. C

Các chất chức năng với HCl là K2CO3; (NH4)2CO3; Al(OH)3; Fe(OH)2; Zn(OH)2; Cr(OH)3; Cu(OH)2; Al; Zn;

Câu 24. A

 nOH- = x + 2y (mol)

Theo bài ra:

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

 CO2 + OH- → HCO3-

 Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓

*

Câu 25. A

(1), (2), (3), (6) gồm cùng phương trình ion rút gọn gàng là:

 Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Câu 26. A

Muối axit là muối nhưng gốc axit vẫn còn đấy Hiđro hoàn toàn có thể phân li ra ion H+.

→ NH4HCO3 là muối hạt axit.

Câu 27. D

Ta có: nOH- = 2.nkhí = nH+

→ 2.0,045 = 3V → V = 0,03 lít = 30 ml.

Câu 28. D

Theo (1) gồm tính oxi hóa M2+ > X2+.

Theo (2) gồm tính lão hóa X3+ > M2+.

Vậy tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+.

Câu 29.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Giao Tuyến Của 2 Mặt Phẳng Có Đáp Án, Tìm Giao Tuyến Của Hai Mặt Phẳng

A

Các hóa học điện li là: Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Ba(OH)2, CuSO4, CH3COOH, CH3COONa.