Đề thi Hóa thân kì 2 lớp 10 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích mà lại randy-rhoads-online.com muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa giữa kì 2 lớp 10

Đề kiểm tra giữa kì 2 Hóa 10 có đáp án bao gồm 5 đề thi, giúp các bạn học sinh hối hả làm quen với cấu trúc, ôn tập để đạt được hiệu quả cao trong kì thi chuẩn bị tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Vậy sau đấy là 5 đề thi thân kì 2 Hóa 10, mời các bạn cùng theo dõi.


(Cho Cu = 64; Cl = 35,5; sắt = 56; Al = 27)

Câu 1: cho các chất sau: .Chất nào tác dụng với dung dịch HCl ? (1điểm)

Câu 2:Thực hiện tại chuỗi phản ứng sau:

Câu 3: Nêu dung dịch thử dùng để làm phân biệt những dung dịch sau:

a) NaCl và NaNO3

b) Natri hiđroxit với axit clohiđric.

Câu 4: dứt các phương trình phản nghịch ứng sau: (1điểm)

a) FeO + HCl

b) Clo tác dụng với nước.

Câu 5: Viết phương trình làm phản ứng chứng tỏ HCl đặc có tính khử? (1điểm)

Câu 6: Viết phương trình pha chế nước Giaven? (1điểm)

Câu 7: Muối nạp năng lượng không những bao gồm tầm quan trọng trong đời sống hàng ngày của con bạn mà còn là vật liệu để cung ứng NaOH .Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng cung cấp NaOH từ muối hạt ăn. (1 điểm)

Câu 8: mang đến 11,2 gam sắt phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc? (1 điểm)

Câu 9: mang đến 100ml dung dịch KOH bội nghịch ứng hoàn toản 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Tính mật độ mol/lít dung dịch KOH. (1điểm)


Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 7,7 gam lếu láo hợp bao gồm Mg cùng Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy gồm 0,3 gam H2 bay ra. Tính khối lượng muối chế tạo ra thành trong dung dịch? (1điểm)

Đề kiểm soát giữa kì 2 chất hóa học 10 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng (0,25 điểm)

Câu 1. Trong bội phản ứng hóa học, các nguyên tố halogen gồm chung đặc điểm nào sau đây?

A. Biểu thị tính khử

B. Biểu đạt tính oxi hóa mạnh

C. Rất có thể đóng phương châm là hóa học khử, hoặc hóa học oxi hóa hoặc cả hai

D. Là chất khử siêu mạnh

Câu 2. Sục Cl2 vào nước, nhận được nước clo màu tiến thưởng nhạt. Trong nước clo có chứa những chất là :

A. Cl2, H2O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 3. cho các phản ứng:

SiO2 + dung dịch HF →

F2 + H2O

*

AgBr

*

Br2 + NaI (dư) →

Trong các phản ứng trên, đều phản ứng có tạo ra đơn hóa học là

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 4. Cho sắt kẽm kim loại M tính năng với Cl2 được muối X; cho kim lọai M chức năng với hỗn hợp HCl được muối Y. Nếu mang đến dung dịch muối Y chức năng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M rất có thể là

A. MgB. ZnC. AlD. Fe

Câu 5. phát biểu nào dưới đây sai?


A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl cùng NaClO.

B. Clorua vôi là hóa học bột color trắng, xốp, bao gồm tính oxi hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung nhằm tẩy trắng vải, sợi cùng tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, công ty vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối hạt tạo vì một kim loại links với một các loại gốc axit.

Câu 6. Dãy các đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo sản phẩm tự tính thoái hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 7. các nguyên tố team halogen gần như có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là:

A. Ns1np6B. Ns2np5C. Ns3np4D. Ns2np4

Câu 8. phản nghịch ứng nào sau đây dùng để điều chế khí hidroclorua trong chống thí nghiệm?

A. H2O + Cl2 → HCl + HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r) → HCl + NaHSO4

C. H2 + SO2 → HCl + H2SO4

D. H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 9. Có tía bình ko ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Dùng cặp thuốc demo nào sau đây để xác minh dung dịch chứa trong mỗi bình?

A. Hỗn hợp brom, iot

B. Dung dịch brom, hồ nước tinh bột.

C. Hỗn hợp clo, iot

D. Dung dịch clo, hồ tinh bột

Câu 10. mang lại V lit khí clo công dụng với lượng dư dung dịch KI nhận được 2,54 gam I2 . Giá trị của V sinh sống đktc là

A. 0,448B. 0,224C. 0,336D. 0,112

Câu 11. đến 200 ml dung dịch KCl 0,5M chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 57,40B. 43,05C. 28,70D. 14,35

Câu 12. sức nóng phân trọn vẹn 12,25 gam muối bột KClOx thu được 3,36 lit khí sống đktc. Phương pháp phân tử của muối bột là

A. KClO2B. KClOC. KClO3D. KClO4

Câu 13. Trường đúng theo nào tiếp sau đây không thể xẩy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr

B. Mang lại Br2 vào dung dịch NaI

C. Thổi khí F2 vào tương đối nước nóng

D. đến I2 vào dung dịch KBr

Câu 14. hỗn hợp muối không chức năng với hỗn hợp AgNO3 là

A. NaFB. NaClC. NaBrD. NaI

Câu 15. chất dùng để triển khai khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Hỗn hợp NaOH đặc.

Câu 16. Đốt cháy 11,9 gam lếu hợp gồm Zn, Al vào khí Cl2 dư. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 40,3 gam tất cả hổn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) sẽ phản ứng là

A. 17,92 lít.B. 6,72 lít.C. 8,96 lít.D. 11,20 lít.

Câu 17. Phát biểu làm sao sau đó là sai?

A. Nửa đường kính nguyên tử của clo to hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm năng lượng điện của iot.

C. Tính axit của HF bạo gan hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I− táo tợn hơn tính khử của ion Br−

Câu 18. Dãy kim loại xếp theo tính kim loại tăng nhiều là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Câu 19. cho những nguyên tố X, Y, Z cùng với sô hiệu nguyên tử lần lượt là 4, 12, 20. Vạc biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Các nguyên tố này phần nhiều là kim loại vượt trội nhất trong chu kì.

B. Những nguyên tố này không cùng trực thuộc một chu kì.

C. Thứ tự tăng mạnh tính bazơ la X(OH)2 2 2.

D. Thứ tự tang dần dần độ âm điện: X 2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong những phản ứng trên, số bội phản ứng trong các số ấy HCl bộc lộ tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 22. đến 3,16 gam KMnO4 chức năng với dung dịch HCl đặc (dư), sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị thoái hóa là


A. 0,05B. 0,16C. 0,02D. 0,10

Câu 23. thuốc thử dùng để làm nhận biết 5 lọ đơn lẻ dựng những hóa hóa học sau: NaCl; NaBr; NaI; NaNO3; Na2S là

A. Hỗn hợp AgNO3 dư

B. Hỗn hợp Mg(NO3)2

C. Dung dịch Zn(NO3)2

D. Dung dịch KNO3

Câu 24. Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr cùng KBr thu được muối bột NaCl và KCl, đồng thời thấy cân nặng muối bớt 4,45 gam. Thể tích khí clo đã tham gia làm phản ứng cùng với 2 muối trên (đo nghỉ ngơi đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 25. hỗn hợp A bao gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 với KCl nặng nề 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B có CaCl2, KCl với 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B công dụng với 360 ml hỗn hợp K2CO3 0,5M (vừa đủ) nhận được kết tủa C và dung dịch D. Trọng lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp lần lượng KCl bao gồm trong A. % trọng lượng KClO3 bao gồm trong A là

A. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.

Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 năm 2021 - Đề 3

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Co=59; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137; Hg=201; Pb=207

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: cấu hình electron phần bên ngoài cùng của những nguyên tố đội halogen là

A. Ns2np4.

B. Ns2np3.

C. Ns2np5.

D. Ns2np6.

Câu 2: các nguyên tố đội VIIA sau đây, nguyên tố như thế nào không tất cả đồng vị bền vào tự nhiên:

A. Clo.

B. Brom.

C. Iot.

D. Atatin.

Câu 3: bán kính nguyên tử với độ âm điện các halogen biến đổi như cố gắng nào từ flo mang đến iot?

A. Nửa đường kính tăng, độ âm điện tăng

B. Nửa đường kính giảm, độ âm năng lượng điện tăng

C. Nửa đường kính tăng, độ âm điện giảm

D. Nửa đường kính giảm, độ âm điện giảm .

Câu 4: hóa học nào dưới đây chỉ gồm tính oxi hoá, không gồm tính khử?

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Câu 5: Tỉ khối của khí Clo đối với không khí là:

A. 1,31.

B. 1,22.

C. 2,54.

D. 2,45.

Câu 6: nhân tố clo không có tác dụng thể hiện tại số oxi hoá nào sau đây?

A. +3.

B. - 1.

C. +1.

D. +2.

Câu 7: Clo công dụng được cùng với cặp hóa học nào sau đây?

A. NaBr và O2.

B. Na với O2.

C. H2và NaBr.

D. H2 và Au.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, fan ta thường điều chế clo bởi cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Cho HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân dung dịch NaCl bao gồm màng ngăn.

D. đến F2đẩy Cl2ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của Clo?

A. Vô trùng nước sinh hoạt.

B. Tinh chế dầu mỏ.

C. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.

D. Tiếp tế clorua vôi, kali clorat.

Câu 10: khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, không qua tâm lý lỏng. Hiện tượng này được hotline là


A. Sự thăng hoa.

B. Sự bay hơi.

C. Sự phân hủy.

D. Sự dừng tụ.

Câu 11: thành phầm tạo thành của bội phản ứng giữa khí Cl2 cùng khí H2 là:

A. Axit Clohidric.

B. Nước clo.

C. Khí hidroclorua.

D. Khí hidroclorua với axit clohidric.

Câu 12: Ở 200C, hỗn hợp HCl quánh nhất tất cả nồng độ là:

A. 20%.

B. 37%.

C. 68%.

Xem thêm: Tính Lợi Nhuận Gộp - Công Thức Và Cách

D. 98%.

Câu 13: những axit halogen hidric như HCl, HBr, HI thường được đựng trong những lọ bằng thủy tinh, nhưng mà axit flohidric HF thì không. Lí bởi axit HF ko chứa trong số lọ chất thủy tinh là?

A. Axit HF là axit to gan nhất

B. Axit HF tất cả tính oxi hoá dạn dĩ nhất

C. Axit HF gồm tính khử mạnh nhất

D. HF công dụng được cùng với SiO2

Câu 14: dung dịch thử đặc trưng để nhận ra ra hợp hóa học halogenua trong dung dịch là: