Khi có tác dụng đề thi để có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 3

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cát B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Cat B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in domain authority Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho bỏ ra Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho đưa ra Minh city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys và girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Ngày Trôi Mưa Thấm Nhìn Nhau Lạ Lắm Em Yêu Ai Rồi, Lời Bài Hát Níu Duyên

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi giờ Anh lớp 3 bao gồm đáp án khác:


một trong những đề HOT - new cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( tất cả đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
Khi có tác dụng đề thi nhằm có cảm xúc như thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông khi hết giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt hiệu quả tốt!!!