Cập nhật chấp thuận Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3 từ hệ thống đề thi, đề bình chọn của trường trên cả nước. Cung ứng các em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Có file mua về PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 8 học kì 2


Chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp đến tới, công ty chúng tôi xin ra mắt đến các em cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 có lời giải chi tiết. Nội dung bám quá sát theo lịch trình học trong công ty trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và luyện tập làm quen với rất nhiều dạng đề, mặt khác cũng sẵn sàng tốt mang đến kì thi sắp tới đây của mình. Mời chúng ta tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Slope B. Bother

C. Volcano D. Pottery

2. A. Separate B. Shelter

C. Rescue D. Require

Choose the word which has the MAIN bít tất tay different from others.

3. A. Bulletin B. Computer

C. Requirement D. Departure

4. A. Install B. Message

C. Fiber D. Sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D khổng lồ complete the following sentences.

1. The weather .................. Nice yesterday.

A. Is B. Was

C. Will be D. Has been

2. It's difficult ................ Your direction.

A. To follow B. Following

C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit B. To sit

C. Sitting D. Siting

4. The boy ................. Over there is my brother.

A. Stand B. Stood

C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing.

6. The leader said that ................... Lớn award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. At Christmas, people often ...................... Their house.

A. Are decorated B. Were decorated

C. Decorating D. Decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. To lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed

C. Completed D. Presented

11. He had his father..................... His bicycle yesterday.

A. Fixed B. Fixing

C. To fix D. Fix

12. She asked me ............... A driving license

A. If I have B. Whether I have

C. If I had D. Whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks và decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent lớn friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations & an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen & share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf & above the bed, there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table & two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet lượt thích his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people tóm tắt the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. Holiday 2. Although 3. Preparations 4. Bought

5. Relatives 6. Put 7. đứng đầu 8. Are

Read the following passage & answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. It’s interesting to lớn go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

File thiết lập miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 - Đề số 3

CLICK ngay lập tức vào mặt đường dẫn tiếp sau đây để thiết lập đề thi học kì 2 giờ anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm: Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài ngôn từ trên, những em coi và đọc thêm các môn học khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD,... được cập nhật liên tục tiên tiến nhất tại siêng trang của bọn chúng tôi.