Giải cụ thể đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường thcs Tây Mỗ với giải pháp giải cấp tốc và chú ý quan trọng


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 năm 2019

Hãy lựa chọn duy duy nhất chỉ một vần âm A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng cùng ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. mang lại tập hợp (M = left 9;3;0;5 ight\). Trong số tập phù hợp sau đây, tập làm sao là tập hợp con của (M)?

A. (A = left 9;0;8 ight\)

B. (B = left 7;0;5 ight\)

C. (C = emptyset )

D. (D = left 3;6 ight\)

Câu 2. Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả (2) với (9)?

A. 32 B. 42

C. 52 D. 162

Câu 3. Số nào sau đây không là số nguyên tố?

A. 19 B. 57

C. 11 D. 17

Câu 4. Ước số chung lớn số 1 của 45 và 15 là:

A. 15 B. 3 C. 5 D. 45

Câu 5. sắp xếp những số nguyên (3; - 8;7; - 4;0) theo vật dụng tự tăng ngày một nhiều ta được:

A. ( - 4; - 8;0;3;7)

B. (7;3;0; - 4; - 8)

C. ( - 8; - 4;0;3;7)

D. (7;3;0; - 8; - 4)

Câu 6. Tổng của những số nguyên (x) thỏa mãn nhu cầu ( - 7 le x le 8) là:

A. (8) B. (0)

C. ( - 1) D. (1)

Câu 7. mang đến (AE = 3,5cm), (AD = 9cm), (DE = 5,5cm). Lúc đó

A. Ba điểm A, D, E ko thẳng hàng

B. Điểm A nằm trong lòng D cùng E

C. Điểm E nằm trong lòng A cùng D

D. Điểm D nằm trong lòng A và E

Câu 8. cho hình vẽ sau, khẳng định nào dưới đây là đúng?

*

A. nhị tia CA cùng CB đối nhau

B. Hai tia bố và AC trùng nhau

C. Hai tia AB và AD đối nhau

D. Hai tia cha và BC trùng nhau

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2 điểm) thực hiện phép tính (hợp lí nếu gồm thể)

a) (136 + 172 + 64)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)


d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)

Bài 2. (2 điểm)  Tìm (x) biết:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(d),,12 vdots x,80 vdots x) cùng (x

1C

2D

3B

4A

5C

6A

7C

8D


Câu 1 (NB):
Đáp án B: sai vì hai tia cha và AC không phổ biến gốc.

Đáp án C: sai vì bố điểm A, B, D không thẳng hàng.

Đáp án D: đúng vày hai tia cha và BC trùng nhau.

Chọn D.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1 (VD):

Phương pháp:

Nhóm những số hạng thích hợp để được tổng là số tròn trăm, tròn chục,…

Thứ tự triển khai phép tính:

- bao gồm ngoặc: vào ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

- không có ngoặc: Lũy thừa, nhân chia, công trừ.

Cách giải:

a) (136 + 172 + 64)

(eginarrayl = left( 136 + 64 ight) + 172\ = 200 + 172\ = 372endarray)

b) (130 - left< 49 - left( 5 - 3 ight)^2 ight>)

(eginarrayl = 130 - left< 49 - 2^2 ight>\ = 130 - left< 49 - 4 ight>\ = 130 - 45\ = 85endarray)

c) (74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + left| - 39 ight|)

(eginarrayl = 74 + left( - 39 ight) + left( - 45 ight) + 39\ = left< 74 + left( - 45 ight) ight> + left< left( - 39 ight) + 39 ight>\ = 29 + 0\ = 29endarray)

d) (7^3.5^2 + 76.7^3 - 7^6:7^3)


(eginarrayl = 7^3.25 + 76.7^3 - 7^3\ = 7^3left( 25 + 76 - 1 ight)\ = 343.100\ = 34300endarray)

Bài 2 (VD):

Phương pháp:

a) sử dụng qui tắc chuyển vế đổi dấu.

b) Sử dụng so sánh (a^n = a^m) thì (n = m).

c) thực hiện qui tắc đưa vế đổi dấu.

Chú ý: (left| x ight| = a > 0) thì (x = a) hoặc (x = - a).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lý Thuyết Amin Amino Axit Có Đáp Án Hóa Học Lớp 12: Amin

d) thực hiện định nghĩa ước chung.

Cách giải:

(a),,4x - 16 = 120:2)

(eginarrayl4x - 16 = 60\4x = 60 + 16\4x = 76\x = 76:4\x = 19endarray)

(b),,64.2^x - 2 = 2^2020)

(eginarrayl2^6.2^x - 2 = 2^2020\2^x - 2 = 2^2020:2^6\2^x - 2 = 2^2014\x - 2 = 2014\x = năm trước + 2\x = 2016endarray)

(c),,21 + 3left| x ight| = 3.left( 4^2 - 1 ight))

(eginarrayl21 + 3left| x ight| = 3.left( 16 - 1 ight)\21 + 3left| x ight| = 3.15\21 + 3left| x ight| = 45\3left| x ight| = 45 - 21\3left| x ight| = 24\left| x ight| = 8endarray)