Nếu thiết bị cản cố định thì trên điểm bội phản xạ, sóng phản nghịch xạ luôn luôn luôn ngược trộn với sóng tới và triệt tiêu lẫn nhau.Nếu đồ vật cản thoải mái thì tại điểm phản nghịch xạ, sóng phản nghịch xạ luôn luôn thuộc pha cùng với sóng cho tới và tăng cường lẫn nhau.

Bạn đang xem: Định nghĩa sóng dừng


- Sóng dừng là kết quả giao sứt của sóng tới và sóng phản bội xạ. Sóng tới với sóng bức xạ nếu truyền theo cùng một phương, thì hoàn toàn có thể giao sứt với nhau, và tạo ra một hệ sóng dừng.

- vào sóng giới hạn có một số trong những điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực to gọi là bụng.

Xem thêm: Ứng Dụng Công Nghệ Vi Sinh Sản Xuất Chế Phẩm Bảo Vệ Thực Vật Hay, Ngắn Gọn


Khoảngcách thân 2 nút hoặc 2 bụng gần kề của sóng giới hạn là (fraclambda 2).Khoảng phương pháp giữa nút với bụng liền kề là (fraclambda 4) .Khoảng phương pháp giữa nhì nút (bụng, múi) sóng bất kỳ là : (kfraclambda 2)Tốc độ truyền sóng: (v m = lambda f m = fraclambda T) .Trong sóng dừng chiều rộng của một bụng là : (2.a_N = 2.2a = 4a) .
*

(l = kfraclambda 2 m (k in N^*))

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = k + 1

- Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:


*

(l = (2k + 1)fraclambda 4 m (k in N))

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng dừng trên dây (đầu P thắt chặt và cố định hoặc dao động nhỏ dại - nút sóng)

- Đầu Q cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng sự phản xạ tại Q:

(u_B = Ac mos2pi ft) với (u"_B = - Ac mos2pi ft = Ac mos(2pi ft - pi ))


Phương trình sóng tới và sóng sự phản xạ tại M cách Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) và (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda - pi ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u"_M)

(u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda + fracpi 2)c mos(2pi ft - fracpi 2) = 2A msin(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft + fracpi 2))

Biên độ xê dịch của bộ phận tại M: (A_M = 2Aleft| c mos(2pi fracdlambda + fracpi 2) ight| = 2Aleft| msin(2pi fracdlambda ) ight|)

- Đầu Q thoải mái (bụng sóng):

Phương trình sóng tới cùng sóng bức xạ tại Q: (u_B = u"_B = Ac mos2pi ft)Phương trình sóng tới với sóng phản xạ tại M phương pháp Q một khoảng chừng d là:

(u_M = Ac mos(2pi ft + 2pi fracdlambda )) với (u"_M = Ac mos(2pi ft - 2pi fracdlambda ))

Phương trình sóng dừng tại M: (u_M = u_M + u"_M); (u_M = 2Ac mos(2pi fracdlambda )c mos(2pi ft))Biên độ giao động của phần tử tại M: (A_M = 2Aleft| mcos(2pi fracdlambda ) ight|)