toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đoạn mạch xoay tiếp nối gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Biết năng lượng điện áp uAB = U0cos(ωt + φ) (V), LCω2 = 2, UAN = UMB = 50 2 (V), đồng thời uAN sớm pha 2π/3 so với uMB. Xác minh góc lệch pha giữa uAB và uMB.

Bạn đang xem: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần đoạn mạch x và tụ điện

*

*

*

*

*


Đoạn mạch xoay thông suốt AB gồm bố đoạn AM, MN với NB. Đoạn AM đựng cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm L, đoạn mạch MN chứa hộp kín X (X chỉ tất cả các bộ phận như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ năng lượng điện ghép nối tiếp) cùng đoạn NB chỉ đựng tụ điện gồm điện dung C. Biết điện áp uAB = U0cos(ωt + φ) (V), uAN = 80cosωt (V) với uMB = 90cos(ωt – π/4) (V). Trường hợp 2LCω2 = 3 thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên đoạn MN là.

A. 79,9 V.

B. 84V.

C. 56,5V.

D.120 V.


Cho đoạn mạch luân chuyển chiều AB tất cả 3 đoạn: Đoạn AM chỉ bao gồm cuộn cảm thuần L, đoạn MN chỉ có điện trở thuần R với đoạn NB chỉ có tụ năng lượng điện C. Biết LC = 2.10–5. Lúc mắc vào nhị đầu đoạn mạch AB điện áp u = U0cos(100πt – π/3) (V) thì năng lượng điện áp uAN và uMB lệch pha nhau π/3. Lấy π2 = 10. Pha thuở đầu của cường độ cái điện trong mạch là

A. –0,38 rad.

B. –1,42 rad.

C. 0,68 rad.

D. –0,68 rad.


Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh bao gồm bốn điểm theo như đúng thứ từ bỏ A, M, N và B. Giữa hai điểm A cùng M chỉ tất cả điện trở thuần, giữa hai điểm M cùng N chỉ tất cả tụ điện, giữa hai điểm N với B chỉ tất cả cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều 240V – 50 Hz thì uMB với uAM lệch sóng nhau π / 3 , u A B v à u M B lệch sóng nhau p/6. Điện áp hiệu dụng bên trên R là

*

A. 80 (V)

B. 60 (V)

C. 80 2 (V)

D. 60 3 (V)


Đoạn mạch tất cả 2 đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM bao gồm điện trở thuần R1 tiếp liền với cuộn cảm thuần L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 = 50 Ω tiếp nối tụ điệnC = 2.10-4/π F. Biết năng lượng điện áp lập tức uAM = 200√2cos(100πt + 17π/12) (V) và uMB = 80cos100πt (V). Tính hệ số năng suất của đoạn mạch AB.


Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + φ) vào nhị đầu đoạn mạch gồm: điện trở R = Ω, cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L = 0,6/π H và tụ điện tất cả điện dung C = 10-3/2π F mắc nối tiếp. Độ lệch sóng của điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ cái điện chạy trong mạch là

A. π/3.

B. π/6.

C. -π/3.

D. π/2.


Cho mẫu điện luân phiên chiều chạy qua đoạn mạch AB gồm sơ đồ gia dụng như hình bên, trong các số đó L là cuộn cảm thuần với X là đoạn mạch luân phiên chiều. Lúc đó, điện áp giữa hai đầu những đoạn mạch AN cùng MB bao gồm biểu thức thứu tự là uAN = 30 2 cosωt (V) với uMB = 40 2 cos(ωt – π/2) (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ dại nhất là

*

A. 16 V.

B.50V.

C.32 V.

D. 24V.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm, Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm


Đặt điện áp xoay chiều bao gồm tần số 50 Hz vào nhị đầu một đoạn mạch tất cả một cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm 0,2 H cùng một tụ điện gồm điện dung 10 μ F mắc nối tiếp. Độ lệch pha của điện áp thân hai đầu đoạn mạch đối với cường độ loại điện trong mạch là

A. 0. B. π /4. C. - π /2. D. π /2.


Cho đoạn mạch AB ko phân nhánh bao gồm đoạn mạch AM cất cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần và đoạn mạch NB cất tụ điện. Đặt năng lượng điện áp u = U 0 cos ( ω t + φ ) V (trong kia U0, ω, φ xác định) vào nhì đầu mạch AB. Lúc ấy điện áp tức thời nhì đầu đoạn mạch AN, MB thứu tự là uAN cùng uMB được biểu hiện ở hình vẽ. Điện áp U0 gần với mức giá trị nào duy nhất sau đây?

A. 185V

B. 132V

C.150V

D. 220V


Cho đoạn mạch AB ko phân nhánh bao gồm đoạn mạch AM đựng cuộn cảm thuần, đoạn mạch MN chứa điện trở thuần và đoạn mạch NB đựng tụ điện. Đặt điện áp u = U 0 cos ( ω t + φ ) V (trong đó U0, ω, φ xác định) vào hai đầu mạch AB. Khi ấy điện áp tức thời nhị đầu đoạn mạch AN, MB thứu tự là uAN cùng uMB được bộc lộ ở hình vẽ. Điện áp U0 gần với cái giá trị nào tuyệt nhất sau đây?