Đốt cháy hoàn toàn 20 ml các thành phần hỗn hợp X có C3H6, CH4, co (thể tích co gấp 2 lần thể tích CH4) chiếm được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điền kiện). Tỉ khối của X so với H2 là

Bạn vẫn xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml các thành phần hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

Phương pháp giải

+) Đặt a, b, 2b lần lượt là thể tích của C3H6, CH4, CO

+) Bảo toàn yếu tố C: VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO

Lời giải của GV randy-rhoads-online.com

Đặt a, b, 2b lần lượt là thể tích của C3H6, CH4, CO

=> VX = a + b + 2b = 20

VCO2 = 3a + b + 2b = 24

=> a = 2 và b = 6

=> MX = (42.2 + 16.6 + 28.12) / đôi mươi = 25,8

=> dX/H2 = 12,9

Đáp án buộc phải chọn là: a
Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6

*

+ Đề bài xích hỏi tỉ khối của X đối với H2, đem MX quên phân tách 2 => chọn nhầm B


*

*

*Xem thêm: Top 20 Cửa Hàng Mobifone 170C Quang Trung P.10 Q. Gò Vấp Hcm

*

Cho những phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số bội nghịch ứng thuộc các loại phản ứng lão hóa không hoàn toàn là

Cho làm phản ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của phản nghịch ứng (khi về tối giản) là

Cho các chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số những chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở ngay đk thường là

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 0,1 mol C2H4 với 0,2 mol C3H6 nhận được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm của V là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng tiếp nối nhau chiếm được CO2 với H2O có trọng lượng hơn hèn nhau 6,76 gam. Bí quyết của 2 anken là

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả CH4, C3H6, C4H8 chiếm được 4,4 gam CO2 cùng 2,52 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong các thành phần hỗn hợp X là

Đốt cháy trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp A tất cả eten, propen, but-2-en yêu cầu dùng toàn diện b lít khí oxi (ở đktc) thu được 2,4 mol CO2. Cực hiếm của b là

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon liên tục nhau trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít tất cả hổn hợp X nhận được 57,2 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Bí quyết phân tử và trọng lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là

Hỗn đúng theo X có metan cùng 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy trọn vẹn 0,44 mol hỗn hợp X thu được 67,76 gam CO2 với 28,44 gam H2O. Cách làm của 2 anken là

Hỗn vừa lòng X gồm một ankan với 1 anken gần như ở nhiệt độ thường. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X thì nhận được 0,6 mol CO2 với 0,7 mol H2O. Phương pháp của anken với ankan là

Hỗn thích hợp X gồm 1 ankan cùng 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken theo thứ tự là

Hỗn hòa hợp hiđrocacbon X cùng O2 tất cả tỉ lệ mol tương ứng là một trong : 10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua H2SO4 quánh thu được tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ khối so với H2 là 19. X là

Đốt cháy trọn vẹn 20 ml các thành phần hỗn hợp X có C3H6, CH4, co (thể tích co gấp gấp đôi thể tích CH4) thu được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X đối với H2 là

Hỗn hợp X tất cả 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít hỗn hợp X tiếp đến cho cục bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,125M, chiếm được 15 gam kết tủa. Phương pháp của 2 anken là

Hỗn hợp X có 2 anken tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng. Trộn một thể tích tất cả hổn hợp X với một số lượng vừa dùng khí oxi sẽ được một tất cả hổn hợp Y rồi black đốt cháy hoàn toàn thì thu được sản phẩm khí với hơi Z. Tỉ khối của Y đối với Z là 744 : 713. Những thể tích khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Phương pháp phân tử của 2 anken là

Cho 0,448 lít (đktc) một anken ở thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam bầu không khí (M = 28,8). Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng trong bình, sau phản nghịch ứng giữ bình ở ánh sáng 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Biết rằng sau phản ứng cháy còn dư oxi. Công thức của anken là

Có 2,24 lít các thành phần hỗn hợp A bao gồm 2 anken tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng với hiđro. Đốt cháy không còn A yêu cầu 6,944 lít khí oxi. Thành phầm cháy cho qua bình đựng P2O5 thấy cân nặng bình tăng 3,96 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức kết cấu 2 anken cùng % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là