Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta phụ thuộc tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Ví như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì đề nghị tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Ví dụ: D = *