Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol este X (chỉ đựng 1 các loại nhóm chức) yêu cầu 0,3 mol NaOH, thu 9,2 gam ancol Y và 20,4 gam một muối bột Z (cho biết 1 trong các 2 chất Y hoặc Z là đối chọi chức). Bí quyết của X là
Bạn đang xem: Este hcooch3 phản ứng với dung dịch naoh đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

Trộn 200 ml dung dịch có HCl 0,1M với H2SO4 0,05M với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc xM, nhận được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch gồm pH = 13. Quý giá của x cùng m là


Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức cùng ancol no đối kháng chức phản ứng vừa không còn với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tên thường gọi của este đó là


Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag buổi tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất phản ứng đạt 75%. Quý hiếm m là


Cho 1,9 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm M công dụng hết với dung dịch HCl (dư), hiện ra 0,448 lít khí làm việc đktc. M là


X, Y là 2 axit 1-1 chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo do X, Y cùng với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam các thành phần hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 (đktc) cùng 5,22 gam H2O. Phương diện khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Tính khối lượng chất rắn thu được khi mang lại 8,58 gam E bội phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 1M?


Thể tích của hỗn hợp axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) yêu cầu vừa đủ để cấp dưỡng được 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M chiếm được 19,7 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V là


Cho 3,2 gam Cu chức năng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M thu được V lít (đktc) khí NO sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là


Hai hóa học hữu cơ X1 với X2 số đông có trọng lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) tuy vậy không phản nghịch ứng Na. Công thức cấu trúc của X1, X2 lần lượt là


Cho m gam tất cả hổn hợp E có este nhị chức Y mạch hở cùng este đối chọi chức X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z yêu cầu vừa đủ 1,08 mol O2, thu được 14,84 gam Na2CO3; tổng số mol CO2 cùng H2O bởi 1,36 mol. Mang lại ancol T tính năng với na (dư), thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết nhằm đốt cháy hết m gam E đề xuất vừa đầy đủ 1,4 mol O2. Phần trăm cân nặng của Y có giá trị sớm nhất với
Xem thêm: Tuyển Tập Những Bản Nhạc Piano Cover Hay Nhất Của An Coong ”

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam