- Chọn bài xích -Bài 1: Sự điện liBài 2: Axit, bazơ với muốiBài 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: làm phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất năng lượng điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Bội phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch những chất năng lượng điện liBài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản bội ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản bội ứng điều đình ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li giúp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 11): Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 5

Lời giải:

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH–

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO–

g. HF ⇆ H+ + F–

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

Bài 2 (trang 22 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm = 0,010 M. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường của dung nhờn này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ trong dung dịch này?

Lời giải:

= 0,010M = 10-2M ⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

*

Môi trường của dung nhờn này là axit (pH Bài 3 (trang 22 SGK Hóa 11): Một dung dịch tất cả pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ với OH– trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Lời giải:

pH = 9,0 ≥ = 10-9

*


Cho phenolphtalein trong dung nhờn này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu)

Bài 4 (trang 22 SGK Hóa 11): Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2

b. FeSO4 + NaOH (loãng)

c. NaHCO3 + HCl

d. NaHCO3+ NaOH

e. K2CO3 + NaCl

g. Pb(OH)2(r) + HNO3

h. Pb(OH)2(r) + NaOH

i. CuSO4 + Na2S

Lời giải:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b. FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

H+ + HCO3– → H2O + CO2↑

d. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → CO32- + H2O

e. K2CO3 + NaCl không tồn tại phản ứng

g. Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ Pb2+ + 2H2O

h. Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i. CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Bài 5 (trang 23 SGK Hóa 11): phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch hóa học điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Các chất bội nghịch ứng buộc phải là phần nhiều chất dễ dàng tan.

B. Các chất bội nghịch ứng cần là mọi chất điện li mạnh.

C. Một vài ion vào dung dịch phối hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

D. Phản ứng chưa phải là thuận nghịch.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Nguyên Lý Hệ Điều Hành Có Lời Giải, Bài Tập Về Môn Hệ Điều Hành

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 6 (trang 23 SGK Hóa 11): Kết tủa CdS được tạo thành thành bởi dung dịch những cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Lời giải:

– Đáp án B

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Bài 7 (trang 23 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion vào dung dịch chế tạo ra thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

Lời giải: