Giải phương trình tổ hợp, hoán vị và chỉnh đúng theo là phần cải thiện thuộc lịch trình lớp 11.

Bạn đang xem: Giải phương trình hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

PHƯƠNG PHÁP

1. Kỹ năng cần nhớ


*

2. Một trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1:
Giải phương trình, hệ phương trình hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợpPhương pháp chung:Sử dụng những công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để biến đổi phương trình.Kiểm tra điều kiện của nghiệm và kết luận.Dạng 2: Giải bất phương trình hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợpPhương pháp chung:Sử dụng những công thức tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổng hợp để biến hóa bất phương trình.Kiểm tra điều kiện của nghiệm với kết luận.

VÍ DỤ VẬN DỤNG

Câu
1.Tìm tất cả các quý giá $x in mathbbN$ thỏa mãn $6left( P_x - P_x - 1 ight) = P_x + 1.$A. X = 2.B. X = 3.C. X = 2; x = 3.D. X = 5.
Điều kiện: $x ge 1$ cùng $x in mathbbN.$Ta gồm $6left( P_x - P_x - 1 ight) = P_x + 1 Leftrightarrow 6left< x! - left( x - 1 ight)! ight> = left( x + 1 ight)! Leftrightarrow 6left( x - 1 ight)!.left( x - 1 ight) = left( x - 1 ight)!.xleft( x + 1 ight)$$ Leftrightarrow 6.left( x - 1 ight) = xleft( x + 1 ight) Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 2 m left( nhan ight)\x = 3 m left( nhan ight)endarray ight..$ lựa chọn C.
Câu
2.Tính tổng S của toàn bộ các quý giá của x thỏa mãn nhu cầu $P_2.x^2--P_3.x = 8.$A. S = - 4.B. S = - 1.C. S = 4.D. S = 3.
Ta gồm $P_2.x^2--P_3.x = 8 Leftrightarrow 2!.x^2 - 3!.x = 8 Leftrightarrow 2x^2 - 6x - 8 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = - 1\x = 4endarray ight.$-> S = - 1 + 4 = 3Chọn D.
Điều kiện: $x ge 2$ cùng $x in mathbbN$.Ta bao gồm $3A_x^2 - A_2x^2 + 42 = 0 Leftrightarrow 3.fracx!left( x - 2 ight)! - fracleft( 2x ight)!left( 2x - 2 ight)! + 42 = 0$$ Leftrightarrow 3.left( x - 1 ight).x - left( 2x - 1 ight).2x + 42 = 0 Leftrightarrow x^2 + x - 42 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = - 7left( loai ight)\x = 6left( nhan ight)endarray ight..$ chọn B.
Câu
4.Cho số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu $A_x^10 + A_x^9 = 9A_x^8$. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?A. X là số bao gồm phương.B. X là số nguyên tố.C. X là số chẵn.D. X là số chia hết mang đến 3
Điều kiện: $x ge 10$ với $x in mathbbN$.Ta tất cả $A_x^10 + A_x^9 = 9A_x^8 Leftrightarrow fracx!left( x - 10 ight)! + fracx!left( x - 9 ight)! = 9fracx!left( x - 8 ight)!$$ Leftrightarrow frac11 + frac1x - 9 = frac9left( x - 9 ight)left( x - 8 ight) Leftrightarrow x^2 - 16x + 55 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 11left( nhan ight)\x = 5left( loai ight)endarray ight..$ lựa chọn B.
Câu
5.Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên $n$ thỏa mãn nhu cầu $A_n^3 + 5A_n^2 = 2left( n + 15 ight)$?A. 0.B. 1C. 2D. 3
Điều kiện: $n ge 3$ và $n in mathbbN.$Ta bao gồm $A_n^3 + 5A_n^2 = 2left( n + 15 ight) Leftrightarrow fracn!left( n - 3 ight)! + 5.fracn!left( n - 2 ight)! - 2n - 30 = 0$$ Leftrightarrow left( n - 2 ight).left( n - 1 ight).n + 5.left( n - 1 ight).n - 2n - 30 = 0 Leftrightarrow n^3 + 2n^2 - 5n - 30 = 0 Leftrightarrow n = 3.$ chọn B.
Câu
6.Tìm cực hiếm $n in mathbbN$ vừa lòng $C_n + 1^1 + 3C_n + 2^2 = C_n + 1^3.$A. N = 12.B. N = 9.C. N = 16.D. N = 2.
Điều kiện: $n ge 2$ và $n in mathbbN.$Ta tất cả $C_n + 1^1 + 3C_n + 2^2 = C_n + 1^3 Leftrightarrow fracleft( n + 1 ight)!1!.n! + 3.fracleft( n + 2 ight)!2!.n! = fracleft( n + 1 ight)!3!.left( n - 2 ight)!$$ Leftrightarrow n + 1 + 3.fracleft( n + 1 ight).left( n + 2 ight)2 = fracleft( n - 1 ight).n.left( n + 1 ight)6 Leftrightarrow 1 + 3.fracleft( n + 2 ight)2 = fracleft( n - 1 ight).n.6$$ Leftrightarrow 6 + 9n + 18 = n^2 - n Leftrightarrow n^2 - 10n - 24 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayln = - 2left( loai ight)\n = 12left( nhan ight)endarray ight..$ lựa chọn A.
Câu
7.Tính tích phường của toàn bộ các giá trị của x thỏa mãn $C_14^x + C_14^x + 2 = 2C_14^x + 1.$A. Phường = 4.B. P = 32.C. P = - 32.D. P. = 12.
Điều kiện: $0 le x le 12$ với $x in mathbbN$.Ta tất cả $C_14^x + C_14^x + 2 = 2C_14^x + 1 Leftrightarrow frac14!x!left( 14 - x ight)! + frac14!left( x + 2 ight)!left( 12 - x ight)! = 2frac14!left( x + 1 ight)!left( 13 - x ight)!$$eginarrayl Leftrightarrow frac1left( 14 - x ight)left( 13 - x ight) + frac1left( x + 1 ight)left( x + 2 ight) = 2.frac1left( x + 1 ight)left( 13 - x ight)\ Leftrightarrow left( x + 1 ight)left( x + 2 ight) + left( 14 - x ight)left( 13 - x ight) = 2left( x + 2 ight)left( 14 - x ight)endarray$$ Leftrightarrow x^2 - 12x + 32 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = 4\ x = 8 endarray ight. o p. = 4.8 = 32.$Chọn B.
Câu
8.Tính tổng S của tất cả các quý giá của $n$ thỏa mãn nhu cầu $frac1C_n^1 - frac1C_n + 1^2 = frac76C_n + 4^1.$A. S = 8.B. S = 11.C. S = 12.D. S = 15.
Điều kiện: $n ge 1$ và $n in mathbbN$.Ta bao gồm $frac1C_n^1 - frac1C_n + 1^2 = frac76C_n + 4^1 Leftrightarrow fracleft( n - 1 ight)!n! - frac2!.left( n - 1 ight)!left( n + 1 ight)! = frac7left( n + 3 ight)!6left( n + 4 ight)! Leftrightarrow frac1n - frac2nleft( n + 1 ight) = frac76left( n + 4 ight)$$ Leftrightarrow n^2 - 11n + 24 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayln = 3left( nhan ight)\n = 8left( nhan ight)endarray ight. o S = 3 + 8 = 11.$ lựa chọn B.
Câu
9.Tìm quý hiếm $x in mathbbN$ thỏa mãn $C_x^0 + C_x^x - 1 + C_x^x - 2 = 79.$A. X = 13.B. X = 17.C. X = 16.D. X = 12.
Điều kiện: $x in mathbbN$.Ta tất cả $C_x^0 + C_x^x - 1 + C_x^x - 2 = 79 Leftrightarrow C_x^0 + C_x^1 + C_x^2 = 79$$ Leftrightarrow 1 + x + fracxleft( x - 1 ight)2 = 79 Leftrightarrow x^2 + x - 156 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 12left( nhan ight)\x = - 13left( loai ight)endarray ight..$ lựa chọn D.
Câu
10.Tìm quý giá $n in mathbbN$ vừa lòng $C_n + 4^n + 1 - C_n + 3^n = 7left( n + 3 ight).$A. N = 15.B. N = 18.C. N = 16.D. N = 12.
Điều kiện: $n in mathbbN$.Ta có $C_n + 4^n + 1 - C_n + 3^n = 7left( n + 3 ight) Leftrightarrow C_n + 4^3 - C_n + 3^3 = 7left( n + 3 ight)$$ Leftrightarrow fracleft( n + 4 ight)left( n + 2 ight)3! - fracleft( n + 2 ight)left( n + 1 ight)3! = 7 Leftrightarrow 3n - 36 = 0 Leftrightarrow n = 12left( nhan ight).$ chọn D.
Câu
11.Tìm cực hiếm $n in mathbbN$ vừa lòng $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 = frac7n2.$A. N = 3.B. N = 4.C. N = 6.D. N = 8.
Ta có $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 = frac7n2 Leftrightarrow fracn!left( n - 1 ight)! + fracn!2!.left( n - 2 ight)! + fracn!3!left( n - 3 ight)! = frac7n2$$ Leftrightarrow n^2 - 16 = 0 o n = 4.$ lựa chọn B.
Câu
12.Tính tổng S của toàn bộ các quý giá của x thỏa $C_x^1 + 6C_x^2 + 6C_x^3 = 9x^2 - 14x.$A. S = 2.B. S = 7.C. S = 9.D. S = 14.
Điều kiện: $x ge 3$ cùng $x in mathbbN.$Ta gồm $C_x^1 + 6C_x^2 + 6C_x^3 = 9x^2 - 14x Leftrightarrow fracx!1!.left( x - 1 ight)! + 6.fracx!2!.left( x - 2 ight)! + 6.fracx!3!.left( x - 3 ight)! = 9x^2 - 14x$$ Leftrightarrow x + 3xleft( x - 1 ight) + left( x - 2 ight)left( x - 1 ight)x = 9x^2 - 14x Leftrightarrow left< eginarraylx = 0left( loai ight)\x = 2left( loai ight)\x = 7left( nhan ight)endarray ight..$ chọn B.
Câu
13.Tìm cực hiếm $n in mathbbN$ thỏa mãn nhu cầu $C_n^6 + 3C_n^7 + 3C_n^8 + C_n^9 = 2C_n + 2^8.$A. N = 18.B. N = 16.C. N = 15.D. N = 14.
Điều kiện: $n ge 9$ và $n in mathbbN.$Áp dụng phương pháp $C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1$, ta gồm $C_n^6 + 3C_n^7 + 3C_n^8 + C_n^9 = 2C_n + 2^8$$ Leftrightarrow C_n^6 + C_n^7 + 2left( C_n^7 + C_n^8 ight) + C_n^8 + C_n^9 = 2C_n + 2^8 Leftrightarrow C_n + 1^7 + 2C_n + 1^8 + C_n + 1^9 = 2C_n + 2^8$$ Leftrightarrow left( C_n + 1^7 + C_n + 1^8 ight) + left( C_n + 1^8 + C_n + 1^9 ight) = 2C_n + 2^8 Leftrightarrow C_n + 2^8 + C_n + 2^9 = 2C_n + 2^8$$ Leftrightarrow C_n + 2^9 = C_n + 2^8 o n + 2 = 9 + 8 Leftrightarrow n = 15.$ chọn C.
Câu
14.Đẳng thức làm sao sau đó là sai?A. $C_2007^7 = C_2006^7 + C_2006^6.$B. $C_2007^7 = C_2006^2000 + C_2006^6.$C. $C_2007^7 = C_2006^2000 + C_2006^1999.$D. $C_2007^7 = C_2006^7 + C_2006^2000.$
Áp dụng phương pháp $C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1$, ta tất cả $C_2006^6 + C_2006^7 = C_2007^7$. Cho nên A đúng.Áp dụng cách làm $C_n^k = C_n^n - k o left{ eginarrayl C_2006^6 = C_2006^2000\ C_2006^7 = C_2006^1999 endarray ight..$Suy ra $C_2007^7 = C_2006^6 + C_2006^7 = C_2006^2000 + C_2006^1999 = C_2006^2000 + C_2006^7$. Cho nên C, D đúng; B sai.Chọn B.
Câu
15.Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng?A. $1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = C_n + 1^2.$B. $1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = A_n + 1^2.$C. $1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = C_n^1 + C_n^2 + .... + C_n^n.$D. $1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = A_n^1 + A_n^2 + .... + A_n^n.$
Ta gồm $1 + 2 + 3 + 4 + ... + n = fracnleft( n + 1 ight)2$ và $C_n + 1^2 = fracleft( n + 1 ight)!2!left( n + 1 - 2 ight)! = fracnleft( n + 1 ight)2.$Do đó A đúng. Chọn A.
Câu
16.Tính tích p. Của toàn bộ các cực hiếm của $n$ thỏa mãn nhu cầu $P_nA_n^2 + 72 = 6left( A_n^2 + 2P_n ight).$A. P. = 12.B. P = 5.C. Phường = 10.D. P. = 6.
Điều kiện: $n ge 2$ cùng $n in mathbbN.$Ta gồm $P_nA_n^2 + 72 = 6left( A_n^2 + 2P_n ight) Leftrightarrow n!.fracn!left( n - 2 ight)! + 72 = 6left< fracn!left( n - 2 ight)! + 2.n! ight>$$ Leftrightarrow n!.left( n - 1 ight).n + 72 = 6left< left( n - 1 ight)n + 2.n! ight> Leftrightarrow left( n! - 6 ight)left( n^2 - n - 12 ight) = 0$$ Leftrightarrow left< eginarrayl n^2 - n - 12 = 0\ n! - 6 = 0 endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayl n = 4left( nhan ight)\ n = - 3left( loai ight)\ n = 3left( nhan ight) endarray ight. o phường = 4.3 = 12.$Chọn A.
Câu
17.Tính tích phường của tất cả các giá trị của x thỏa mãn $7left( A_x + 1^x - 1 + 2P_x - 1 ight) = 30P_x.$A. Phường = 7.B. Phường = 4.C. Phường = 28.D. Phường = 14.
Điều kiện: $x ge 1$ với $x in mathbbN$.Ta có $7left( A_x + 1^x - 1 + 2P_x - 1 ight) = 30P_x Leftrightarrow 7left< fracleft( x + 1 ight)!2! + 2left( x - 1 ight)! ight> = 30x!$$ Leftrightarrow 7left< fracxleft( x + 1 ight)2 + 2 ight> = 30x Leftrightarrow 7x^2 - 53x + 28 = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 7left( nhan ight)\x = frac47left( loai ight)endarray ight. o p. = 7.$ lựa chọn A.
Câu
18.Tìm giá trị $n in mathbbN$ thỏa mãn $C_n + 8^n + 3 = 5A_n + 6^3.$A. N = 15.B. N = 17.C. N = 6.D. N = 14.
Áp dụng phương pháp $C_n^k = C_n^n - k$, ta tất cả $C_n + 8^n + 3 = 5A_n + 6^3 Leftrightarrow C_n + 8^5 = 5.A_n + 6^3$$ Leftrightarrow fracleft( n + 8 ight)left( n + 7 ight)5! = 5 Leftrightarrow n^2 + 15n - 544 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayln = 17left( nhan ight)\n = - 32left( nhan ight)endarray ight..$ chọn B.
Câu
19.Tìm giá trị $x in mathbbN$ thỏa mãn nhu cầu $A_x^2.C_x^x - 1 = 48.$A. X = 4.B. X = 3.C. X = 7.D. X = 12.
Điều kiện: $x ge 2$ và $x in mathbbN$.Ta có $A_x^2.C_x^x - 1 = 48 Leftrightarrow fracx!left( x - 2 ight)!.fracx!left( x - 1 ight)!.1! = 48$$ Leftrightarrow left( x - 1 ight)x.x = 48 Leftrightarrow x^3 - x^2 - 48 = 0 Leftrightarrow x = 4left( tho^u a ma~o n ight).$ chọn A.
Câu
20.Tìm giá trị $n in mathbbN$ thỏa mãn nhu cầu $A_n^2 - C_n + 1^n - 1 = 5.$A. N = 3.B. N = 5.C. N = 4.D. N = 6.
Điều kiện: $n ge 2$ và $n in mathbbN.$Ta bao gồm $A_n^2 - C_n + 1^n - 1 = 5 Leftrightarrow fracn!left( n - 2 ight)! - fracleft( n + 1 ight)!left( n - 1 ight)!2! = 5 Leftrightarrow left( n - 1 ight).n - fracnleft( n + 1 ight)2 - 5 = 0$$ Leftrightarrow n^2 - 3n - 10 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayln = - 2;left( loai ight)\n = 5left( nhan ight)endarray ight..$ lựa chọn B.
Câu
21.Tính tích p. Của toàn bộ các quý giá của $n$ vừa lòng $A_n^2 - 3C_n^2 = 15 - 5n.$A. Phường = 5.B. P = 6.C. P = 30.D. Phường = 360.
Điều kiện: $n ge 2$ với $n in mathbbN.$Ta có $A_n^2 - 3C_n^2 = 15 - 5n Leftrightarrow fracn!left( n - 2 ight)! - 3.fracn!2!.left( n - 2 ight)! = 15 - 5n$$ Leftrightarrow nleft( n - 1 ight) - 3fracnleft( n - 1 ight)2 = 15 - 5n Leftrightarrow - n^2 + 11n - 30 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayln = 6left( nhan ight)\n = 5left( nhan ight)endarray ight.$-> phường = 5.6 = 30Chọn C.
Câu
22.Tìm giá trị $x in mathbbN$ thỏa mãn $3A_x^4 = 24left( A_x + 1^3 - C_x^x - 4 ight).$A. X = 3.B. X = 1.C. X = 5.D. $x = 1; m x = 5.$
Điều kiện: $x ge 4$ với $x in mathbbN$.Ta gồm $3A_x^4 = 24left( A_x + 1^3 - C_x^x - 4 ight) Leftrightarrow 23.fracx!left( x - 4 ight)! = 24.left< fracleft( x + 1 ight)!left( x - 2 ight)! - fracx!left( x - 4 ight)!.4! ight>$$ Leftrightarrow 23.frac1left( x - 4 ight)! = 24.left< fracx + 1left( x - 2 ight)! - frac1left( x - 4 ight)!.4! ight> Leftrightarrow 23.frac11 = 24.left< fracx + 1left( x - 2 ight)left( x - 3 ight) - frac11.24 ight>$$ Leftrightarrow 23 = 24.fracx + 1left( x - 2 ight)left( x - 3 ight) - 1 Leftrightarrow fracx + 1left( x - 2 ight)left( x - 3 ight) = 1 Leftrightarrow left< eginarraylx = 1left( loai ight)\x = 5left( nhan ight)endarray ight..$ lựa chọn C.
Câu
23.Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái $n$ thỏa mãn $fracA_n + 4^4left( n + 2 ight)! B. 2C. 3D. Vô số.
Điều kiện: $n in mathbbN$.Ta gồm $fracA_n + 4^4left( n + 2 ight)! $ Leftrightarrow left( n + 3 ight)left( n + 4 ight) Câu 24.Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên $n$ thỏa mãn nhu cầu $2C_n + 1^2 + 3A_n^2 - trăng tròn B. 2C. 3D. Vô số.
Điều kiện: $n ge 2$ và $n in mathbbN$.Ta bao gồm $2C_n + 1^2 + 3A_n^2 - trăng tròn $ Leftrightarrow nleft( n + 1 ight) + 3left( n - 1 ight)n - đôi mươi Câu 25.Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái $n$ thỏa mãn nhu cầu $2C_n + 1^2 + m 3A_n^2 B. 2C. 3D. Vô số.
Điều kiện: $n ge 2$ cùng $n in mathbbN$.Ta bao gồm $2C_n + 1^2 + m 3A_n^2 $ Leftrightarrow nleft( n + 1 ight) + 3left( n - 1 ight)x Câu 26.Có từng nào số tự nhiên và thoải mái $n$ thỏa mãn $14.P_3C_n - 1^n - 3 B. 2C. 3D. Vô số.
Điều kiện: $n ge 3$ với $n in mathbbN$.Ta bao gồm $14.P_3C_n - 1^n - 3 $eginarrayl Leftrightarrow 42left( n - 2 ight)left( n - 1 ight) 0 Leftrightarrow left< eginarrayln 6endarray ight.endarray$$ o left{ eginarrayln ge 7\n in mathbbNendarray ight..$ lựa chọn D.
Câu 27.Giải hệ phương trình $left{ eginarraylC_x^y - C_x^y + 1 = 0\4C_x^y - 5C_x^y - 1 = 0endarray ight..$A. $left{ eginarraylx = 17\y = 8endarray ight..$B. $left{ eginarraylx = 17\y = - 8endarray ight..$C. $left{ eginarraylx = 9\y = 8endarray ight..$D. $left{ eginarraylx = 7\y = 9endarray ight..$
Điều kiện: $x ge y + 1$ cùng $x,y in mathbbN$.Ta có $left{ eginarray*20lC_x^y - C_x^y + 1 = 0&left( 1 ight)\4C_x^y - 5C_x^y - 1 = 0&left( 2 ight)endarray ight.$.Phương trình $left( 1 ight) Leftrightarrow C_x^y = C_x^y + 1 Leftrightarrow y + y + 1 = x Leftrightarrow x - 2y - 1 = 0$.Phương trình $left( 2 ight) Leftrightarrow 4C_x^y = 5C_x^y - 1 Leftrightarrow 4.fracx!y!.left( x - y ight)! = 5.fracx!left( y - 1 ight)!.left( x - y + 1 ight)!$$ Leftrightarrow frac4y = frac5x - y + 1 Leftrightarrow 4x - 9y + 4 = 0.$Do kia hệ phương trình đã mang đến $ Leftrightarrow left{ eginarraylx - 2y - 1 = 0\4x - 9y + 4 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 17\y = 8endarray ight.left( tho^u a ma~o n ight).$ lựa chọn A.
Câu
28.Tìm cặp số $left( x;y ight)$ vừa lòng $fracC_x + 1^y6 = fracC_x^y + 15 = fracC_x^y - 12.$A. $left( x;y ight) = left( 8;3 ight).$B. $left( x;y ight) = left( 3;8 ight).$C. $left( x;y ight) = left( - 1;0 ight).$D. $left( x;y ight) = left( - 1;0 ight), m left( x;y ight) = left( 8;3 ight).$
Điều kiện: $x ge y + 1$ với $x,y in mathbbN$.$fracC_x + 1^y6 = fracC_x^y + 15 Leftrightarrow 5.C_x + 1^y = 6.C_x^y + 1 Leftrightarrow frac5left( x + 1 ight)!y!left( x + 1 - y ight)! = frac6x!left( y + 1 ight)!left( x - y - 1 ight)!$$ Leftrightarrow frac5left( x + 1 ight)left( x - y ight)left( x - y + 1 ight) = frac6left( y + 1 ight) Leftrightarrow 5left( y + 1 ight)left( x + 1 ight) = 6left( x - y ight)left( x - y + 1 ight)$. $left( 1 ight)$$fracC_x^y + 15 = fracC_x^y - 12 Leftrightarrow 2.C_x^y + 1 = 5.C_x^y - 1 Leftrightarrow fracx!5.left( y + 1 ight)!.left( x - y - 1 ight)! = fracx!2.left( y - 1 ight)!.left( x - y + 1 ight)!$$ Leftrightarrow frac15.yleft( y + 1 ight) = frac12.left( x - y ight)left( x - y + 1 ight)$ $ Leftrightarrow 5.yleft( y + 1 ight) = 2.left( x - y ight)left( x - y + 1 ight) Leftrightarrow 15.yleft( y + 1 ight) = 6.left( x - y ight)left( x - y + 1 ight)$. $left( 2 ight)$Từ $left( 1 ight)$ cùng $left( 2 ight)$, suy ra $ Leftrightarrow 5left( y + 1 ight)left( x + 1 ight) = 15.yleft( y + 1 ight) Leftrightarrow x + 1 = 3y$. Cụ vào $left( 1 ight)$, ta được$ Leftrightarrow 15left( y + 1 ight)y = 6left( 2y - 1 ight)2y Leftrightarrow 3y^2 - 9y = 0 Leftrightarrow left< eginarrayly = 0 o x = - 1left( loai ight)\y = 3 o x = 8left( nhan ight)endarray ight..$ chọn A.
Câu
29.Giải hệ phương trình $left{ eginarraylC_y^x:C_y + 2^x = frac13\C_y^x:A_y^x = frac124endarray ight..$A. $left{ eginarraylx = 4\y = 1endarray ight..$B. $left{ eginarraylx = 4\y = 8endarray ight..$C. $left{ eginarraylx = 4\y = 1endarray ight., m left{ eginarraylx = 4\y = 8endarray ight..$D. $left{ eginarraylx = 1\y = 8endarray ight..$
Điều kiện: $y ge x$ và $x,y in mathbbN$.Ta tất cả $left{ eginarray*20lC_y^x:C_y + 2^x = frac13&left( 1 ight)\C_y^x:A_y^x = frac124&left( 2 ight)endarray ight..$Phương trình $left( 2 ight) Leftrightarrow fracC_y^xA_y^x = frac124 Leftrightarrow 24C_y^x = A_y^x Leftrightarrow 24.fracy!x!left( y - x ight)! = fracy!left( y - x ight)! Leftrightarrow frac24x! = 1 Leftrightarrow x = 4$.Thay $x = 4$ vào $left( 1 ight)$, ta được $fracC_y^4C_y + 2^4 = frac13 Leftrightarrow 3C_y^4 = C_y + 2^4 Leftrightarrow 3.fracy!4!.left( y - 4 ight)! = fracleft( y + 2 ight)!4!.left( y - 2 ight)!$$ Leftrightarrow frac31 = fracleft( y + 1 ight)left( y + 2 ight)left( y - 3 ight)left( y - 2 ight) Leftrightarrow y^2 - 9y + 8 = 0 Leftrightarrow left< eginarrayly = 1 4 = xleft( nhan ight)endarray ight..$ lựa chọn B.

Xem thêm: “ Ở Trên Đời Mọi Chuyện Đều Không Có Gì Khó Khăn Nếu Ước Mơ Của Mình Đủ Lớn "


Câu
30.Giải hệ phương trình $left{ eginarrayl2A_x^y + 5C_x^y = 90\5A_x^y - 2C_x^y = 80endarray ight.$.A. $left{ eginarraylx = 5\y = 2endarray ight..$B. $left{ eginarraylx = 20\y = 10endarray ight..$C. $left{ eginarraylx = 2\y = 5endarray ight..$D. $left{ eginarraylx = 6\y = 3endarray ight..$
Điều kiện: $x ge y$ cùng $x,y in mathbbN$.Đặt $left{ eginarraylu = A_x^y\v = C_x^yendarray ight.$, ta được $left{ eginarrayl2u + 5v = 90\5u - 2v = 80endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylu = 20\v = 10endarray ight.$.Ta bao gồm $A_n^k = k!C_n^k o u = y!.v Leftrightarrow trăng tròn = y!.10 Leftrightarrow y! = 2 Leftrightarrow y = 2.$Với $u = 20$, suy ra $A_x^y = đôi mươi Leftrightarrow A_x^2 = 20 Leftrightarrow fracx!left( x - 2 ight)! = 20 Leftrightarrow left( x - 1 ight)x = đôi mươi Leftrightarrow left< eginarraylx = 5\x = - 4left( loai ight)endarray ight..$Vậy hệ phương trình có nghiệm $left{ eginarraylx = 5\y = 2endarray ight..$ lựa chọn A.