Lý thuyết Hóa 10 bài 2. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị

I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Điện tích phân tử nhân

a) Proton với điện tích 1+

- ví như hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

Bạn đang xem: Giải sgk hóa 10 bài 2

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi có 8 proton

⇒ Điện tích hạt nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị điện tích phân tử nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử th-nc về điện: số proton ngay số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ có số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ tất cả 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối hạt nhân (A) bởi tổng của tổng số hạt proton (Z) cùng tổng số phân tử nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: hạt nhân nguyên tử Liti bao gồm 3 proton cùng 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản cho hạt nhân cùng nguyên tử

- khi biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron.

II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Định nghĩa

- yếu tố hóa học gồm những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (Z) tuy nhiên khác số khối (A).

- Ví dụ: toàn bộ các nguyên tử có Z=6 đều ở trong nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều sở hữu 6 proton cùng 6 electron.

⇒ Những nguyên tử tất cả cùng năng lượng điện hạt nhân thì có cùng tính chất hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được điện thoại tư vấn là số hiệu nguyên tử của nhân tố đó, kí hiệu là Z.


⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích hạt nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

 

*

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ:

 

*

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. ĐỒNG VỊ

- Đồng vị là hầu hết nguyên tử gồm cùng số proton cơ mà khác số nơtron, cho nên số khối của chúng khác nhau.

- Ví dụ:

+ Hiđro gồm 3 đồng vị là: 

*

+ Clo bao gồm 2 đồng vị là: 

*

IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Nguyên tử khối (A)

- Nguyên tử khối là cân nặng tương đối của nguyên tử: đến biết cân nặng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần solo vị trọng lượng nguyên tử.

- Do cân nặng của e quá nhỏ tuổi nên nguyên tử khối coi như thông qua số khối A.

Xem thêm: Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

Nguyên tử khối = mp + mn = A

- Ví dụ: Nguyên tử P có Z=15 và N=16 ⇒ Nguyên tử khối của P là 31

2. Nguyên tử khối vừa phải (A¯)

- vì chưng một yếu tố thường có nhiều đồng vị đề xuất nguyên tử khối của nhân tố này là nguyên tử khối trung bình của những đồng vị đó.