+) Cho khoảng tầm (K) cất điểm (x_0) và hàm số (y = f(x)) khẳng định trên (K) hoặc bên trên (Kackslash x_0 m .)

(undersetx ightarrow x__0lim f(x) = L) khi còn chỉ khi với hàng số ((x_n)) bất kì, (x_n ∈ Kackslash m x_0 m ) và (x_n ightarrow x_0), ta có (lim f(x_n) =L). 

+) mang đến hàm số (y = f(x)) khẳng định trên khoảng ((x_0; b)).

Bạn đang xem: Giới hạn lớp 11

(undersetx ightarrow x__0^+lim f(x) = L) khi và chỉ còn khi dãy số ((xn) bất kì, (x_0 ,ta có (lim f(x_n) = L).

+) đến hàm số (y = f(x)) xác định trên khoảng chừng ((a; x_0)).

(undersetx ightarrow x__0^-lim f(x) = L) khi còn chỉ khi với dãy số ((x_n)) bất kì, (a (lim f(x_n) = L).

+) đến hàm số (y = f(x)) xác minh trên khoảng chừng ((a; +∞)).

(undersetx ightarrow+infty lim f(x) = L) khi còn chỉ khi với hàng số ((x_n)) bất kì, (x_n> a), (x_n ightarrow +infty) thì (lim f(x_n) = L).

+) mang lại hàm số (y = f(x)) khẳng định trên khoảng chừng ((-∞; a)).

(undersetx ightarrow-infty lim f(x) = L) khi còn chỉ khi với dãy số ((x_n)) bất kì, (x_n2. Số lượng giới hạn vô cực

Sau đây là hai trong số nhiều loại số lượng giới hạn vô cực khác nhau:

+) đến hàm số (y = f(x)) xác minh trên khoảng chừng ((a; +∞)), (undersetx ightarrow+infty lim f(x) = -∞) khi và chỉ còn khi với hàng số ((x_n)) bất kì, (x_n> a), (x_n ightarrow +infty) thì ta có (lim f(x_n) = -∞)

+) Cho khoảng tầm (K) chứa điểm (x_0) và hàm số (y = f(x)) xác định trên (K) hoặc trên (Kackslash x_0 m .)(undersetx ightarrow x__0lim f(x) = +∞) và chỉ còn khi với dãy số ((x_n)) bất kì, (x_n ∈Kackslash m x_0 m ) và (x_n ightarrow x_0) thì ta có: (lim f(x_n) = +∞).


Nhận xét: (f(x)) có số lượng giới hạn (+∞ ) khi còn chỉ khi (-f(x)) có giới hạn (-∞).

3. Những giới hạn quánh biệt

a) (undersetx ightarrow x__0lim x = x_0);

b) (undersetx ightarrow x__0limc = c);

c) (undersetx ightarrow pm infty lim c = c);

d) (undersetx ightarrow pm infty lim) (fraccx = 0) ((c) là hằng số);

e) (undersetx ightarrow+infty lim x^k= +∞), cùng với (k) nguyên dương;

f) (undersetx ightarrow-infty lim x^k= -∞), nếu như (k) là số lẻ;

g) (undersetx ightarrow-infty limx^k = +∞) , nếu (k) là số chẵn.

4. Định lí về số lượng giới hạn hữu hạn

Định lí 1. 

a) Nếu (undersetx ightarrow x__0lim = L) và (undersetx ightarrow x__0lim) (g(x) = M) thì:

(undersetx ightarrow x__0lim = L + M);


(undersetx ightarrow x__0lim

(undersetx ightarrow x__0lim = L.M);

(undersetx ightarrow x__0lim) (fracf(x)g(x))= (fracLM) (nếu (M ≠ 0)).

b) trường hợp (f(x) ≥ 0) và (undersetx ightarrow x__0lim f(x) = L), thì (L ≥ 0) và (undersetx ightarrow x__0limsqrt f(x) = sqrt L)

Chú ý: Định lí 1 vẫn đúng vào lúc (x_n ightarrow +infty) hoặc (x_n ightarrow -infty).

Định lí 2.

Xem thêm: Từ Ấy Trong Tôi Bừng Nắng Hạ Mặt Trời Chân Lý Chói Qua Tim, Lời Bài Thơ Từ Ấy (Tố Hữu)

(undersetx ightarrow x__0lim f(x) = L) khi còn chỉ khi (undersetx ightarrow x__0^+lim) f(x) = (undersetx ightarrow x__0^-lim f(x) = L).

5. Nguyên tắc về số lượng giới hạn vô cực

a) Quy tắc số lượng giới hạn của tích (f(x).g(x))

+ ví như (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = pm infty ) và (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight) = L e 0) thì (mathop lim limits_x o x_0 left< fleft( x ight).gleft( x ight) ight>) được mang lại trong bảng sau:

*

b) luật lệ tìm giới hạn của thương (dfracf(x)g(x))

+ nếu như (mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = L e 0) với (mathop lim limits_x o x_0 gleft( x ight) = 0) cùng (gleft( x ight) > 0) hoặc (gleft( x ight)