Với Góc giữa hai tuyến đường thẳng; Góc giữa con đường thẳng với mặt phẳng Toán lớp 12 với vừa đủ lý thuyết, cách thức giải và bài bác tập bao gồm lời giải chi tiết giúp học sinh biết Góc giữa hai tuyến đường thẳng; Góc giữa mặt đường thẳng cùng mặt phẳng .

Bạn đang xem: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng lớp 12


Góc giữa hai tuyến đường thẳng; Góc giữa mặt đường thẳng và mặt phẳng

A. Phương thức giải

- Cho hai tuyến phố thẳng d, d’ tất cả vectơ chỉ phương

*

Góc φ giữa hai đường thẳng được tính theo công thức:

*

- mang lại đường thẳng d tất cả vectơ chỉ phương

*
và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến
*

Góc φ giữa con đường thẳng d với mặt phẳng (P) được tính theo công thức:

*

*

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ: 1

Tính cosin góc giữa mặt đường thẳng d cùng với trục Ox biết

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d tất cả vecto chỉ phương

*

Trục Ox gồm vecto chỉ phương

*

Cosin góc giữa d và Ox là:

*

Chọn B.

Ví dụ: 2

Tính góc giữa

*
và d" là giao con đường của nhì mặt phẳng: (P): x + 2y – z + 1 = 0 với (Q): 2x + 3z – 2 = 0?

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o

Hướng dẫn giải

Hai mặt phẳng (P)và (Q) bao gồm vecto pháp con đường là:

*

d" là giao đường của (P) với (Q) phải vectơ chỉ phương của d’ là

*

Đường trực tiếp d tất cả vecto chỉ phương

*

Cosin góc giữa d cùng d’ là:

*

=> góc thân d và d’ bằng 90o.

Chọn D.

Ví dụ: 3

Tính sin góc giữa đường thẳng d cùng mặt phẳng (P) biết

*
và (P): 2x – y + 2z – 1 = 0?

A.

*

B.

*

C.

*

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Đường trực tiếp d bao gồm vecto chỉ phương

*

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến

*
nên sin góc giữa d cùng (P) là:

*

Chọn A.

Ví dụ: 4

Cho tứ điểm A( 1; 0;1) ; B( -1; 2; 1); C( -1; 2; 1) và D( 0; 4; 2). Xác minh cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB cùng CD?

A.

*

B.

*

C.

*

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Đường trực tiếp AB tất cả vecto chỉ phương

*

+ Đường trực tiếp CD có vecto chỉ phương

*
.

=> Cosin góc giữa hai tuyến đường thẳng AB với CD là:

*

Chọn C.

Ví dụ: 5

Cho mặt đường thẳng

*
. Khẳng định m nhằm cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng đã cho là:
*

A. M= 2

B. M = - 4

C. M= (- 1)/2

D. M= 1

Hướng dẫn giải

Đường trực tiếp d1có vecto chỉ phương

*

Đường trực tiếp d2có vecto chỉ phương

*

*

Để cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng đã mang đến là:

*

Chọn C.

Ví dụ: 6

Cho mặt đường thẳng

*
và phương diện phẳng (P): x+ my- z+ 100= 0. Khẳng định m nhằm cosin góc giữa mặt đường thẳng d cùng mặt phẳng (P) là
*
?

A. M= ± 1

B.m= ± 2

C. M= 0

D. M= ± 3

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d tất cả vecto chỉ phương

*

Mặt phẳng (P) gồm vecto pháp tuyến

*

=> Sin góc tạo vị đường trực tiếp d cùng mặt phẳng (P) là:

*

Theo mang thiết ta có:

*

Chọn A.

Ví dụ: 7

Cho đường thẳng

*
và phương diện phẳng (P): 4x- 4y+ 2z- 9= 0. Xác định m để

A. M= 1

B.m= - 1

C. M= - 2

D. M= -1 hoặc m= -7

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d bao gồm vecto chỉ phương

*

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến

*

=> Sin góc tạo vì đường thẳng d cùng mặt phẳng (P) là:

*

Theo mang thiết ta có:

*

Chọn D.

Ví dụ: 8

Cho con đường thẳng

*
; điểm A( 2; 0; 0); B (0; 1; 0) cùng C( 0;0;- 3).Xác định sin góc giữa mặt đường thẳng d và mặt phẳng (ABC) ?

A.

*

B.

*

C.

*

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Phương trình phương diện phẳng (ABC):

*

Hay ( ABC): 3x + 6y – 2z – 6= 0

Mặt phẳng (ABC) tất cả vecto pháp tuyến

*
.

+ Đường thẳng d tất cả vecto chỉ phương

*
.

Xem thêm: Điểm Xét Tuyển Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2022, Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2022

=> Sin góc giữa đường thẳng d với mặt phẳng (P) là:

*

Chọn A.

Ví dụ: 9

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz; điện thoại tư vấn đường thẳng d đi qua A( -1; 0; -1), cắt

*
, sao cho cosin góc giữa d và
*
là nhỏ tuổi nhất. Phương trình đường thẳng d là