1.  Lý thuyết1.1. Đường thẳng tuy vậy song 1.2. Đường thẳng cắt nhau2. Các dạng toán hay gặp3. Bài bác tập
Mời các em xem thêm tổng hợp kim chỉ nan Đường thẳng tuy vậy song và con đường thẳng cắt nhau cùng một số dạng bài thường gặp mặt và hướng dẫn giải pháp làm, thông qua đó nắm được những định lý, cách làm và áp dụng xong xuôi các bài xích tập.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng song song khi nào


*

I. Lý thuyết Đường thẳng song song và mặt đường thẳng giảm nhau

Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳngCho hai đường thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) với (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).1. Đường thẳng tuy nhiên song Hai đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) cùng (y = a"x + b" (a" e 0)) tuy nhiên song với nhau khi còn chỉ khi (a = a", b ≠ b") với trùng nhau khi và chỉ khi (a = a", b = b").2. Đường thẳng giảm nhauHai con đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) với (y" = a"x + b" (a" e 0)) cắt nhau khi và chỉ khi (a ≠ a").
+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d ) cắt ( d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).

II. Những dạng toán thường gặp gỡ về Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau

Dạng 1: chỉ ra vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng cho trước. Tìm kiếm tham số m để những đường thẳng vừa lòng vị trí kha khá cho trước.Phương pháp:
Cho hai đường thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) và (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d) cắt (d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).Dạng 2: Viết phương trình mặt đường thẳngPhương pháp:+) thực hiện vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng để xác minh hệ số.Ngoài ra ta còn sử dụng các kiến thức sau+) Ta bao gồm (y = ax + b) với (a e 0, b e 0) là phương trình đường thẳng cắt trục tung tại điểm (Aleft( 0;b ight)), cắt trục hoành trên điểm (Bleft( - dfracba;0 ight)).+) Điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) thuộc mặt đường thẳng (y = ax + b) khi còn chỉ khi (y_0 = ax_0 + b).Dạng 3: tìm kiếm điểm thắt chặt và cố định mà con đường thẳng d luôn đi qua với tất cả tham số (m)Phương pháp:Gọi (Mleft( x;y ight)) là điểm cần tìm khi ấy tọa độ điểm (Mleft( x;y ight)) vừa lòng phương trình đường thẳng (d).

Xem thêm: Lập Bảng So Sánh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Và Thứ Hai, So Sánh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất Và Thứ Hai


Đưa phương trình đường thẳng (d) về phương trình bậc nhất ẩn (m).Từ đó để phương trình bậc nhất (ax + b = 0) luôn luôn đúng thì (a = b = 0)Giải đk ta tìm kiếm được (x,y).Khi kia (Mleft( x;y ight)) là điểm cố định và thắt chặt cần tìm.

III. Bài bác tập về Đường thẳng song song và đường thẳng giảm nhau

Cho hàm số ( y = ax + 3). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng (y = -2x);b) khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2) .Lời giải:a) Đồ thị của hàm số (y = ax + 3) tuy vậy song với đường thẳng (y = - 2x) nên (a = -2)Vậy hệ số a của hàm số là: (a = -2)b) khi (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2)Ta có:(eqalign & 2 + sqrt 2 = aleft( 1 + sqrt 2 ight) + 3 cr & Leftrightarrow aleft( 1 + sqrt 2 ight) = sqrt 2 - 1 cr & Leftrightarrow a = sqrt 2 - 1 over sqrt 2 + 1 cr và Leftrightarrow a = left( sqrt 2 - 1 ight)^2 over left( sqrt 2 + 1 ight)left( sqrt 2 - 1 ight) cr & = 2 - 2sqrt 2 + 1 over 2 - 1 = 3 - 2sqrt 2 cr )