- Tính (fleft( - x ight)) và bình chọn (fleft( - x ight) = - fleft( x ight)).

Bạn đang xem: Hàm số nào là hàm số lẻ


Các hàm số đã cho bao gồm TXĐ là (R) và bao gồm $-x in R$

Đáp án A: (fleft( - x ight) = - dfrac - x2 = dfracx2 = - fleft( x ight)) đề xuất A đúng.

Đáp án B : (fleft( - x ight) = - dfrac - x2 + 1 = dfracx2 + 1 e - fleft( x ight)) cần B sai.

Đáp án C : (fleft( - x ight) = - dfracleft( - x ight) - 12 = dfracx + 12 e - fleft( x ight)) bắt buộc C sai.

Đáp án D : $fleft( - x ight) = - dfrac - x2 + 2 = dfracx2 + 2 e - fleft( x ight)$ phải D sai.


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Xem thêm: Phương Pháp Nhân Lượng Liên Hợp Giải Phương Trình Chứa Căn, Kỹ Thuật Nhân Liên Hợp


Bài tập có liên quan


Đại cương về hàm số Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Điểm nào tiếp sau đây thuộc thứ thị hàm số $y = 2left| x-1 ight| + 3left| x ight| - 2$?


Cho hàm số $y = left{ eginarrayldfrac2x - 1 m , m x in left( - infty ;0 ight)\sqrt x + 1 m , m x in left< 0;2 ight>\x^2 - 1 m , m x in left( 2;5 ight>endarray ight.$. Tính (fleft( 4 ight)), ta được kết quả:


Tập xác minh của hàm số $y = dfracx - 1x^2 - x + 3$ là


Tập xác định của hàm số $y = left{ eginarraylsqrt 3 - x ,x in left( - infty ;0 ight)\sqrt dfrac1x ,x in left( 0; + infty ight)endarray ight.$ là:


Hàm số $y = dfracx + 1x - 2m + 1$ xác định trên $left< 0;1 ight)$ khi:


Cho nhì hàm số $fleft( x ight)$ và $gleft( x ight)$ thuộc đồng biến đổi trên khoảng $left( a;b ight)$. Hoàn toàn có thể kết luận gì về chiều vươn lên là thiên của hàm số $y = fleft( x ight) + gleft( x ight)$ trên khoảng tầm $left( a;b ight)$?


Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào tăng trên khoảng $left( - 1;0 ight)$?


Trong các hàm số sau đây: $y = left| x ight|$, $y = x^2 + 4x$, $y = - x^4 + 2x^2$ có bao nhiêu hàm số chẵn?


Hàm số làm sao sau đây là hàm số lẻ?


Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số $fleft( x ight) = left| x + 2 ight|-left| x - 2 ight|,gleft( x ight) = -left| x ight|$


Xét đặc điểm chẵn lẻ của hàm số $y = 2x^3 + 3x + 1$. Trong những mệnh đề sau, tra cứu mệnh đề đúng?


Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn?


Cho hàm số: $y = fleft( x ight) = left| 2x - 3 ight|.$ search (x) để$fleft( x ight) = 3.$


Câu nào sau đây đúng?


Xét sự biến chuyển thiên của hàm số $y = dfrac1x^2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Xét sự đổi mới thiên của hàm số $y = dfracxx - 1$. Chọn xác định đúng.


Cho hàm số:$f(x) = left{ eginarrayldfracxx + 1, m x ge 0\dfrac1x - 1, m x
*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát