Ở chương trình học trung học cơ sở lớp 7,8,9 nhằm học giỏi môn toán thì việc học ở trong lòng 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ là vấn đề vô cùng đặc biệt . Bởi vì vậy chúng ta nên học thuộc lòng , ôn tập liên tiếp hằng đẳng thức để áp dụng vào trong bài xích tập toán cấp tốc và đúng mực nhất .

Bạn đang xem: Hằng đẳng thức lớp 7

Hệ thức lượng giác trong tam giác

Tính hóa học và vệt hiệu nhận ra hình thoi

*

7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Bình phương của một tổng : ( a + b )² = a² + 2ab + b²

Bình phương của một hiệu : ( a – b )² = a² – 2ab + b²

Hiệu hai bình phương : a² – b² = ( a + b ) (a – b )

Lập phương của một tổng : ( a + b )³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

Lập phương của một hiệu : ( a – b )³ = a³ – 3a²b + 3ab² – b³

Tổng hai lập phương : a³ + b³ = ( a + b ) ( a² – ab + b² )

Hiệu hai lập phương : a³ – b³ = ( a – b ) ( a² + ab + b² )

Phát biểu bẩy hằng đẳng thức đáng nhớ bằng lời :

Bình phương của 1 tổng sẽ bằng bình phương của số vật dụng 1 cùng với hai lần tích của số thứ nhất với số sản phẩm hai cùng bình phương số lắp thêm haiBình phương của 1 hiệu sẽ bằng bình phương của số lần đầu tiên trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ hai cộng cùng với bình phương số vật dụng 2.Hiệu của 2 bình phương sẽ bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số.Lập phương của một tổng sẽ bằng với lập phương số lần đầu + 3 lần tích bình phương số lần đầu với số thứ hai + 3 lần tích số thứ nhất với bình phương số thứ hai + lập phương số máy 2.Lập phương của một tổng sẽ bởi với lập phương số lần đầu tiên -3 lần tích bình phương số đầu tiên với số thứ 2 + 3 lần tích số trước tiên với bình phương số thứ 2 – lập phương số sản phẩm 2.Tổng nhị lập phương sẽ bằng tích thân tổng 2 số với bình phương thiếu của một hiệu.Hiệu của 2 lập phương sẽ bởi với tích giữa hiệu nhị số cùng với bình phương thiếu của 1 tổng.

Hằng đẳng thức mở rộng

Hằng đẳng thức lưu niệm với hàm bậc 2

( a + b + c )² = a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc

( a + b – c )² = a² + b² + c² + 2ab – 2ac – 2bc

( a – b – c )² = a² + b² + c² – 2ab – 2ac + 2bc

Hằng đẳng thức đáng nhớ với hàm bậc 3

a³ + b³ = ( a + b )³ – 3ab( a + b)

a³ – b³ = ( a – b )³ + 3ab( a – b )

( a + b + c )³ = a³ + b³ + c³ + 3( a + b )( a + c )( b + c )

a³ + b³ + c³ – 3abc = ( a + b + c )( a² + b² + c² – ab – bc – ac )

( a – b )³ + ( b – c )³ + ( c – a )³ = 3( a – b )( b – c )( c – a )

( a + b )( b + c )( c + a ) – 8abc = a( b – c )² + b( c – a )² + c( a – b )²

( a + b )( b + c )( c + a ) = ( a + b + c ) ( ab + bc + ca ) – abc

Hằng đẳng thức dạng tổng quát .

Xem thêm: Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính Fx 580Vnx, Hướng Dẫn Tìm X Trên Máy Tính Casio Fx

*

Bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ

bài tập 1 : với a cùng b là hai số bất kì, thức hiện phép tính (a + b)(a + b).