Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng phù hợp stiren ta được polistiren với năng suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:
Bạn đang xem: Hidro hóa hoàn toàn 12 64 gam hỗn hợp etylbenzen

$nC_6H_5CH_2CH_3xrightarrow - H_2,t^o,xtnC_6H_5CH = CH_2;xrightarrowt^o,,p,,xt lap- (CH(C_6H_5)-CH_2 lap- )_n$

gam: 106n → 104n

tấn: x.80% → 10,4


Sơ đồ vật phản ứng:

$nC_6H_5CH_2CH_3xrightarrow-H_2,,t^o,,xtnC_6H_5CH = CH_2;xrightarrowt^o,,p,,xt lap- (,CH(C_6H_5)-CH_2 lap- )_n$

gam: 106n → 104n

tấn: x.80% → 10,4

Vậy trọng lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polistiren với hiệu suất 80% là :

x = $frac10,4.106n104n.80\% = 13,25$ tấn


*
*
*
*
*
*
*
*

*

A có công thức phân tử là C8H8, công dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo nên ancol 2 chức. 1 mol A công dụng tối nhiều với:


Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó đến dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:


Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng phù hợp stiren ta được polistiren với công suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 10,4 tấn polisitren là:


1,3 gam hóa học hữu cơ A cháy hoàn toàn thu được 4,4 gam CO2 với 0,9 gam H2O. Tỉ khối tương đối của A đối với oxi là d thỏa mãn nhu cầu điều kiện 3
Xem thêm: Các Công Thức Lượng Giác Toán 1 Cosx Bằng Gì, Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ Ngắn Gọn


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát