Một số điểm new trong Hiến pháp 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 28 mon 11 năm 2013

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịchsử, Nhân dân việt nam lao động cần cù, sáng sủa tạo, đấu tranh dũng mãnh để dựng nướcvà giữ lại nước, vẫn hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiêncường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

Bạn đang xem: Hiến pháp hiện hành

Từ năm 1930, dưới sựlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vày Chủ tịch Hồ Chí Minh sánglập và rèn luyện, quần chúng ta triển khai cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ,hy sinh do độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Bí quyết mạngtháng Tám thành công, ngày 2 mon 9 năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh gọi Tuyênngôn độc lập, khai hiện ra nước nước ta dân công ty cộng hòa, ni là cộng hòa làng hộichủ nghĩa Việt Nam. Bởi ý chí và sức khỏe của toàn dân tộc, được sự góp đỡcủa anh em trên vậy giới, dân chúng ta đang giành thắng lợi vĩ đại trong số cuộcđấu tranh hóa giải dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩavụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có chân thành và ý nghĩa lịch sử vào công cuộcđổi mới, gửi đất nước đi lên chủ nghĩa buôn bản hội.

Thể chế hóa cưng cửng lĩnhxây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa thôn hội, kế thừa Hiến phápnăm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhândân việt nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì phương châm dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chương I.

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1.

Nước cùng hòa làng mạc hội chủnghĩa vn là một nước độc lập, gồm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnhthổ, bao hàm đất liền, hải đảo, vùng biển cả và vùng trời.

Điều 2.

1. Nhà nước cùng hòa xóm hộichủ nghĩa vn là đơn vị nước pháp quyền làng hội công ty nghĩa của Nhân dân, doNhân dân, bởi vì Nhân dân.

2. Nước cùng hòa thôn hộichủ nghĩa vn do Nhân dân làm cho chủ; vớ cả quyền lực tối cao nhà nước trực thuộc về Nhândân mà gốc rễ là liên hiệp giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân cùng độingũ trí thức.

3. Quyền lực nhà nước làthống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát điều hành giữa những cơ quan đơn vị nướctrong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tứ pháp.

Điều 3.

Nhà nước đảm bảo an toàn và pháthuy quyền thống trị của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyềncon người, quyền công dân; thực hiện phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh, mọi bạn có cuộc sống đời thường ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, có điều kiệnphát triển toàn diện.

Điều 4.

1. Đảng cùng sản Việt Nam- Đội đi đầu của giai cấp công nhân, đồng thời là đội đón đầu của Nhândân lao hễ và của dân tộc bản địa Việt Nam, đại biểu trung thành tác dụng của giai cấpcông nhân, dân chúng lao rượu cồn và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin với tưtưởng hồ chí minh làm căn cơ tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước với xã hội.

2. Đảng cộng sản Việt Namgắn bó quan trọng với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự đo lường và thống kê của Nhân dân,chịu nhiệm vụ trước quần chúng. # về những quyết định của mình.

3. Những tổ chức của Đảngvà đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam vận động trong cỡ Hiến pháp cùng phápluật.

Điều 5.

1. Nước cộng hòa buôn bản hộichủ nghĩa nước ta là quốc gia thống nhất của những dân tộc thuộc sinh sống trên đấtnước Việt Nam.

2. Các dân tộc bình đẳng,đoàn kết, tôn trọng cùng giúp nhau thuộc phát triển; nghiêm cấm đa số hành vi kỳ thị,chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ đất nước làtiếng Việt. Các dân tộc bao gồm quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết, duy trì gìn bản sắc dântộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa xuất sắc đẹp của mình.

4. Công ty nước thực hiệnchính sách phát triển trọn vẹn và tạo đk để những dân tộc thiểu số pháthuy nội lực, cùng cải cách và phát triển với đất nước.

Điều 6.

Nhân dân thực hiện quyềnlực công ty nước bằng dân nhà trực tiếp, bởi dân chủ đại diện thay mặt thông qua Quốc hội,Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ sở khác của phòng nước.

Điều 7.

1. Việc bầu cử đại biểuQuốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng. # được tiến hành theo lý lẽ phổthông, bình đẳng, thẳng và bỏ thăm kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đạibiểu Hội đồng quần chúng bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khikhông còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Điều 8.

1. đơn vị nước được tổ chức triển khai vàhoạt động theo Hiến pháp với pháp luật, làm chủ xã hội bởi Hiến pháp với pháp luật,thực hiện nay nguyên tắc triệu tập dân chủ.

2. Các cơ quan bên nước,cán bộ, công chức, viên chức buộc phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy giao hàng Nhân dân,liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe chủ kiến và chịu sự đo lường và thống kê của Nhândân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và mọi bộc lộ quanliêu, hách dịch, cửa quyền.

Điều 9.

1. Trận mạc Tổ quốc ViệtNam là tổ chức triển khai liên minh thiết yếu trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức triển khai chính trị,các tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội cùng các cá nhân tiêu biểu trongcác giai cấp, tầng lớp làng mạc hội, dân tộc, tôn giáo, người nước ta định cư sinh sống nướcngoài.

Mặt trận sơn hà Việt Namlà cơ sở thiết yếu trị của tổ chức chính quyền nhân dân; đại diện, bảo đảm an toàn quyền và lợi íchhợp pháp, chính đại quang minh của Nhân dân; tập hợp, phạt huy sức mạnh đại liên kết toàndân tộc, thực hiện dân chủ, tăng tốc đồng thuận xóm hội; giám sát, làm phản biệnxã hội; tham gia sản xuất Đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại quần chúng góp phầnxây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Công đoàn Việt Nam, Hộinông dân Việt Nam, Đoàn tuổi teen cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội liên kết phụ nữViệt Nam, Hội cựu chiến binh nước ta là các tổ chức chính trị - làng hội đượcthành lập trên các đại lý tự nguyện, thay mặt đại diện và đảm bảo quyền, tác dụng hợp pháp,chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức triển khai mình; cùng những tổ chức thành viênkhác của khía cạnh trận phối kết hợp và thống nhất hành động trong chiến trường Tổ quốc ViệtNam.

3. Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức làng mạc hộikhác hoạt động vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Bên nước tạo điềukiện để chiến trận Tổ quốc việt nam các tổ chức triển khai thành viên của chiến trường và những tổchức làng mạc hội không giống hoạt động.

Điều 10.

Công đoàn việt nam là tổchức thiết yếu trị - làng mạc hội của kẻ thống trị công nhân và của tín đồ lao động được thànhlập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho tất cả những người lao động, quan tâm và đảm bảo an toàn quyền,lợi ích vừa lòng pháp, chính đại quang minh của tín đồ lao động; tham gia quản lý nhà nước, quảnlý kinh tế - buôn bản hội; gia nhập kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động vui chơi của cơquan đơn vị nước, tổ chức, solo vị, công ty lớn về những vụ việc liên quan mang lại quyền,nghĩa vụ của bạn lao động; tuyên truyền, vận động fan lao động học tập,nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, thiết kế và bảo vệTổ quốc.

Điều 11.

1. Tổ quốc việt nam làthiêng liêng, bất khả xâm phạm.

2. Số đông hành vi chống lạiđộc lập, nhà quyền, thống tuyệt nhất và trọn vẹn lãnh thổ, cản lại sự nghiệp xây dựngvà đảm bảo Tổ quốc đông đảo bị nghiêm trị.

Điều 12.

Nước cùng hòa làng hội chủnghĩa việt nam thực hiện đồng điệu đường lối đối nước ngoài độc lập, tự chủ, hòabình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nhiều phương hóa, đa dạng mẫu mã hóa quan tiền hệ, chủđộng và lành mạnh và tích cực hội nhập, phù hợp tác thế giới trên cửa hàng tôn trọng độc lập, chủquyền và trọn vẹn lãnh thổ, ko can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bìnhđẳng, cùng gồm lợi; tuân thủ Hiến chương liên hợp quốc với điều ước quốc tế mà Cộnghòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta là thành viên; là bạn, công ty đối tác tin cậy cùng thànhviên có nhiệm vụ trong xã hội quốc tế vì tác dụng quốc gia, dân tộc, gópphần vào sự nghiệp hòa bình, chủ quyền dân tộc, dân chủ và tân tiến xã hội bên trên thếgiới.

Điều 13.

1. Quốc kỳ nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa vn hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần bố chiều dài,nền đỏ, trọng điểm có ngôi sao 5 cánh vàng năm cánh.

2. Quốc huy nước cộng hòaxã hội chủ nghĩa nước ta hình tròn, nền đỏ, trọng điểm có ngôi sao vàng năm cánh,xung quanh tất cả bông lúa, sống dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ cùng hòa xóm hộichủ nghĩa Việt Nam.

3. Quốc ca nước cộng hòaxã hội chủ nghĩa việt nam là nhạc cùng lời của bài xích Tiến quân ca.

4. Quốc khánh nước Cộnghòa làng mạc hội nhà nghĩa vn là ngày Tuyên ngôn tự do 2 tháng 9 năm 1945.

5. Thành phố hà nội nước cùng hòaxã hội chủ nghĩa việt nam là Hà Nội.

Chương II.

QUYỀN nhỏ NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Điều 14.

1. Ở nước cùng hòa xóm hộichủ nghĩa Việt Nam, các quyền bé người, quyền công dân về chủ yếu trị, dân sự,kinh tế, văn hóa, làng hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo vệ theo Hiếnpháp với pháp luật.

2. Quyền bé người, quyềncông dân chỉ rất có thể bị tiêu giảm theo nguyên lý của cơ chế trong trường hợp bắt buộc thiếtvì lý do quốc phòng, bình yên quốc gia, trơ trẽn tự, an ninh xã hội, đạo đức nghề nghiệp xã hội,sức khỏe của cùng đồng.

Điều 15.

1. Quyền công dân khôngtách rời nghĩa vụ công dân.

2. Mọi người dân có nghĩa vụtôn trọng quyền của người khác.

3. Công dân gồm trách nhiệmthực hiện tại nghĩa vụ so với Nhà nước với xã hội.

4. Việc tiến hành quyền conngười, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền với lợiích đúng theo pháp của fan khác.

Điều 16.

1. Mọi bạn đều bình đẳngtrước pháp luật.

2. Không có ai bị phân biệtđối xử trong đời sống chính trị, dân sự, khiếp tế, văn hóa, buôn bản hội.

Điều 17.

1. Công dân nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa vn là người dân có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Namkhông thể bị trục xuất, giao nộp mang lại nhà nước khác.

3. Công dân vn ở nướcngoài được nhà nước cùng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta bảo hộ.

Điều 18.

1. Người việt nam định cưở nước ngoài là phần tử không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. Bên nước cộng hòa xã hộichủ nghĩa việt nam khuyến khích với tạo đk để người vn định cư ngơi nghỉ nướcngoài giữ gìn cùng phát huy phiên bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, duy trì quan hệ thêm bóvới mái ấm gia đình và quê hương, đóng góp thêm phần xây dựng quê hương, khu đất nước.

Điều 19.

Mọi người có quyền sống.Tính mạng con tín đồ được luật pháp bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạngtrái luật.

Điều 20.

1. Mọi người có quyền bấtkhả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự cùng nhân phẩm;không bị tra tấn, bạo lực, truy nã bức, nhục hình hay ngẫu nhiên hình thức đối xử nàokhác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không có bất kì ai bị bắt nếukhông có ra quyết định của tand nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểmsát nhân dân, trừ trường đúng theo phạm tội trái tang. Vấn đề bắt, giam, giữ người do luậtđịnh.

3. Mọi người dân có quyền hiếnmô, bộ phận cơ thể bạn và hiến xác theo dụng cụ của luật. Vấn đề thử nghiệm yhọc, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức xem sét nào không giống trên cơ thểngười phải gồm sự đồng ý của bạn được thử nghiệm.

Điều 21.

1. Mọi người có quyền bấtkhả xâm phạm về cuộc sống riêng tư, kín cá nhân và kín đáo gia đình; có quyềnbảo vệ danh dự, đáng tin tưởng của mình.

Thông tin về đời sốngriêng tư, bí mật cá nhân, kín gia đình được pháp luật bảo vệ an toàn.

2. Mọi người dân có quyền bímật thư tín, năng lượng điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tưkhác.

Không ai được tách mở, kiểmsoát, thu giữ trái công cụ thư tín, điện thoại, năng lượng điện tín cùng các bề ngoài trao đổithông tin riêng tứ của fan khác.

Điều 22.

1. Công dân bao gồm quyền cónơi ở thích hợp pháp.

2. Mọi người có quyền bấtkhả xâm phạm về địa điểm ở. Không ai được trường đoản cú ý vào địa điểm ở của fan khác còn nếu không đượcngười kia đồng ý.

3. Việc khám xét địa điểm ở doluật định.

Điều 23.

Công dân có quyền tự do đilại và cư trú ở vào nước, có quyền ra quốc tế và từ nước ngoài về nước. Việcthực hiện những quyền này do quy định quy định.

Điều 24.

1. Mọi người có quyền tựdo tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không tuân theo một tôn giáo nào. Những tôn giáobình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng vàbảo hộ quyền tự do thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không có bất kì ai được xâm phạmtự vì chưng tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm luật phápluật.

Điều 25.

Công dân có quyền từ dongôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việcthực hiện các quyền này do điều khoản quy định.

Điều 26.

1. Công dân nam, cô bé bìnhđẳng về phần đông mặt. Công ty nước có chủ yếu sách đảm bảo quyền và cơ hội bình đẳng giới.

2. Bên nước, thôn hội vàgia đình tạo điều kiện để thanh nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò củamình trong xã hội.

3. Nghiêm cấm tách biệt đốixử về giới.

Điều 27.

Công dân đầy đủ mười tám tuổitrở lên gồm quyền thai cử cùng đủ nhị mươi kiểu mẫu tuổi trở lên bao gồm quyền ứng cử vào Quốchội, Hội đồng nhân dân. Việc tiến hành các quyền này do luật pháp định.

Điều 28.

1. Công dân bao gồm quyền thamgia thống trị nhà nước cùng xã hội, tham gia trao đổi và ý kiến đề xuất với phòng ban nhànước về các vấn đề của cơ sở, địa phương cùng cả nước.

2. Nhà nước tạo thành điều kiệnđể công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việctiếp nhận, đánh giá ý kiến, kiến nghị của công dân.

Điều 29.

Công dân đầy đủ mười tám tuổitrở lên gồm quyền biểu quyết khi đơn vị nước tổ chức triển khai trưng ước ý dân.

Điều 30.

1. Mọi người có quyền khiếunại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá thể có thẩm quyền về những vấn đề làm tráipháp cơ chế của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cánhân có thẩm quyền đề xuất tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tín đồ bị thiệthại gồm quyền được bồi thường về đồ gia dụng chất, niềm tin và phục sinh danh dự theoquy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm vấn đề trảthù người khiếu nại, tố giác hoặc tận dụng quyền khiếu nại, tố giác để vu khống,vu cáo làm hại bạn khác.

Điều 31.

1. Bạn bị cáo buộc đượccoi là không tồn tại tội cho đến khi được chứng tỏ theo trình tự chế độ định và gồm bảnán kết tội của tòa án đã có hiệu lực thực thi pháp luật.

2. Tín đồ bị buộc tội phảiđược tandtc xét xử đúng lúc trong thời hạn nguyên tắc định, công bằng, công khai. Trườnghợp xét xử kín đáo theo luật của lao lý thì câu hỏi tuyên án yêu cầu được công khai.

3. Không có bất kì ai bị kết án hailần vày một tội phạm.

4. Fan bị bắt, lâm thời giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, truy hỏi tố, xét xử tất cả quyền từ bỏ bào chữa, nhờ nguyên lý sưhoặc người khác bào chữa.

5. Fan bị bắt, tạm giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tìm tố, xét xử, thực hiện án trái điều khoản có quyềnđược đền bù thiệt hại về vật dụng chất, niềm tin và phục hồi danh dự. Fan viphạm quy định trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tìm tố, xét xử,thi hành án gây thiệt hại cho tất cả những người khác đề nghị bị cách xử lý theo pháp luật.

Điều 32.

1. Mọi người có quyền sởhữu về thu nhập cá nhân hợp pháp, của cải để dành, công ty ở, tư liệu sinh hoạt, tứ liệu sảnxuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp lớn hoặc trong các tổ chức tài chính khác.

2. Quyền sở hữu tư nhân vàquyền quá kế được lao lý bảo hộ.

3. Trường vừa lòng thật cầnthiết vì lý do quốc phòng, an toàn hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp,phòng, kháng thiên tai, công ty nước trưng thiết lập hoặc trưng dụng bao gồm bồi hay tài sảncủa tổ chức, cá thể theo giá thị trường.

Điều 33.

Mọi người có quyền từ dokinh doanh trong số những ngành nghề mà điều khoản không cấm.

Điều 34.

Công dân bao gồm quyền được bảođảm phúc lợi xã hội.

Điều 35.

1. Công dân bao gồm quyền làmviệc, chọn lựa nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.

2. Người làm công ănlương được bảo vệ các điều kiện thao tác làm việc công bằng, an toàn; được hưởnglương, chế độ nghỉ ngơi ngơi.

3. Nghiêm cấm phân biệt đốixử, hãm hiếp lao động, áp dụng nhân công dưới lứa tuổi lao động tối thiểu.

Điều 36.

1. Nam, phái nữ có quyềnkết hôn, ly hôn. Hôn nhân gia đình theo hình thức tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng,vợ chồng bình đẳng, kính trọng lẫn nhau.

2. đơn vị nước bảo lãnh hônnhân với gia đình, bảo hộ nghĩa vụ và quyền lợi của người chị em và trẻ em.

Điều 37.

1. Trẻ nhỏ được công ty nước,gia đình với xã hội bảo vệ, quan tâm và giáo dục; được tham gia vào các vấnđề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lấn dụng, tách bóc lộtsức lao đụng và mọi hành vi khác vi phạm luật quyền trẻ em em.

2. Giới trẻ được nhà nước,gia đình cùng xã hội tạo đk học tập, lao động, giải trí, cải tiến và phát triển thể lực,trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống cuội nguồn dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trongcông cuộc lao động sáng tạo và bảo đảm Tổ quốc.

3. Fan cao tuổi đượcNhà nước, mái ấm gia đình và làng hội tôn trọng, chăm sóc và đẩy mạnh vai trò trong sựnghiệp desgin và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Điều 38.

1. Mọi người có quyền đượcbảo vệ, siêng sóc sức khỏe, bình đẳng trong bài toán sử dụng các dịch vụ y tế và cónghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, xét nghiệm bệnh, chữa bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành viđe dọa cuộc sống, sức mạnh của bạn khác và cùng đồng.

Điều 39.

Công dân gồm quyền vànghĩa vụ học tập tập.

Điều 40.

Mọi người dân có quyền nghiêncứu khoa học và công nghệ, sáng chế văn học, thẩm mỹ và thụ hưởng ích lợi từcác hoạt động đó.

Điều 41.

Mọi người có quyền hưởngthụ và tiếp cận những giá trị văn hóa, tham gia vào cuộc sống văn hóa, áp dụng cáccơ sở văn hóa.

Điều 42.

Công dân bao gồm quyền xác địnhdân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Điều 43.

Mọi người có quyền được sốngtrong môi trường thiên nhiên trong lành và gồm nghĩa vụ đảm bảo môi trường.

Điều 44.

Công dân bao gồm nghĩa vụtrung thành cùng với Tổ quốc.

Phản bội đất nước là tội nặngnhất.

Điều 45.

1. Bảo đảm Tổ quốc lànghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao thâm của công dân.

2. Công dân phải thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược và tham gia xây dừng nền quốc chống toàn dân.

Điều 46.

Công dân có nghĩa vụ tuântheo Hiến pháp với pháp luật; thâm nhập bảo vệ bình an quốc gia, bơ vơ tự, an toànxã hội và chấp hành mọi quy tắc ngơi nghỉ công cộng.

Điều 47.

Mọi người có nhiệm vụ nộpthuế theo luật pháp định.

Điều 48.

Người nước ngoài cư trú ởViệt Nam đề nghị tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo lãnh tính mạng,tài sản và những quyền, lợi ích đường đường chính chính theo pháp luật Việt Nam.

Điều 49.

Người nước ngoài đấutranh vì tự do và chủ quyền dân tộc, vì chưng chủ nghĩa xóm hội, dân công ty và độc lập hoặcvì sự nghiệp khoa học nhưng mà bị bức sợ thì được công ty nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩaViệt nam xem xét mang đến cư trú.

Chương III.

KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 50.

Nước cùng hòa xóm hội chủnghĩa nước ta xây dựng nền kinh tế tài chính độc lập, tự chủ, đẩy mạnh nội lực, hội nhập,hợp tác quốc tế, gắn kết ngặt nghèo với cải tiến và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ vàcông bởi xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, tân tiến hóa đấtnước.

Điều 51.

1. Nền kinh tế tài chính Việt Namlà nền kinh tế tài chính thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa cùng với nhiều hiệ tượng sở hữu,nhiều thành phần khiếp tế; kinh tế nhà nước duy trì vai trò công ty đạo.

2. Các thành phần gớm tếđều là bộ phận cấu thành đặc trưng của nền kinh tế tài chính quốc dân. Những chủ thể thuộccác thành phần kinh tế tài chính bình đẳng, hợp tác ký kết và đối đầu và cạnh tranh theo pháp luật.

3. Nhà nước khuyến khích,tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sảnxuất, khiếp doanh; phạt triển bền chắc các ngành tởm tế, đóng góp phần xây dựng đấtnước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, sale đượcpháp luật bảo hộ và không xẩy ra quốc hữu hóa.

Điều 52.

Nhà nước thiết kế và hoànthiện thể chế kinh tế, điều tiết nền tài chính trên cửa hàng tôn trọng những quy luậtthị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong cai quản nhà nước;thúc đẩy liên kết tài chính vùng, bảo đảm an toàn tính thống độc nhất vô nhị của nền kinh tế tài chính quốcdân.

Điều 53.

Đất đai, khoáng sản nước,tài nguyên khoáng sản, mối cung cấp lợi làm việc vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiênkhác và các tài sản bởi Nhà nước đầu tư, cai quản là gia sản công nằm trong sở hữutoàn dân vị Nhà nước đại diện chủ cài đặt và thống độc nhất vô nhị quản lý.

Điều 54.

1. Đất đai là tài nguyênđặc biệt của quốc gia, nguồn lực đặc trưng phát triển đất nước, được quản ngại lýtheo pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất, thừa nhận quyền sử dụng đất. Người tiêu dùng đấtđược chuyển quyền thực hiện đất, triển khai các quyền và nhiệm vụ theo công cụ củaluật. Quyền sử dụng đất được luật pháp bảo hộ.

3. Bên nước thu hồi đấtdo tổ chức, cá thể đang thực hiện trong trường vừa lòng thật quan trọng do nguyên tắc địnhvì mục đích quốc phòng, an ninh; phân phát triển kinh tế - thôn hội vì tác dụng quốcgia, công cộng. Việc tịch thu đất nên công khai, biệt lập và được bồi thườngtheo nguyên lý của pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụngđất vào trường hợp thật cần thiết do nguyên lý định để thực hiện nhiệm vụ quốcphòng, an toàn hoặc trong triệu chứng chiến tranh, triệu chứng khẩn cấp, phòng,chống thiên tai.

Điều 55.

1. Ngân sách nhà nước, dựtrữ quốc gia, quỹ tài chủ yếu nhà nước và các nguồn tài bao gồm công khác bởi Nhà nướcthống nhất làm chủ và yêu cầu được áp dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch,đúng pháp luật.

2. Túi tiền nhà nước gồmngân sách trung ương và ngân sách địa phương, vào đó túi tiền trung ương giữvai trò chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ đưa ra của quốc gia. Các khoản thu, đưa ra ngânsách công ty nước phải được dự toán và do luật định.

3. Đơn vị chi phí tệ quốcgia là Đồng Việt Nam. Nhà nước đảm bảo an toàn ổn định giá trị đồng xu tiền quốc gia.

Điều 56.

Cơ quan, tổ chức, cá nhânphải thực hành tiết kiệm, kháng lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt độngkinh tế - xóm hội và làm chủ nhà nước.

Điều 57.

1. Nhà nước khuyến khích,tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động.

2. đơn vị nước đảm bảo quyền,lợi ích hợp pháp của fan lao động, người sử dụng lao động và tạo nên điều kiệnxây dựng tình dục lao đụng tiến bộ, hài hòa và hợp lý và ổn định định.

Điều 58.

1. Công ty nước, thôn hội đầutư cải tiến và phát triển sự nghiệp bảo vệ, âu yếm sức khỏe mạnh của Nhân dân, tiến hành bảohiểm y tế toàn dân, có cơ chế ưu tiên chăm sóc sức khoẻ mang lại đồng bào dân tộcthiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng mạc hội đặcbiệt khó khăn khăn.

2. Nhà nước, xã hội vàgia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe fan mẹ, con trẻ em, tiến hành kếhoạch hóa gia đình.

Điều 59.

1. đơn vị nước, làng mạc hội tônvinh, khen thưởng, thực hiện chế độ ưu đãi so với người có công với nước.

2. đơn vị nước tạo thành bình đẳngvề cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phạt triển khối hệ thống an sinh xãhội, có chế độ trợ giúp người cao tuổi, bạn khuyết tật, fan nghèo vàngười có thực trạng khó khăn khác.

3. Nhà nước có chủ yếu sáchphát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.

Điều 60.

1. Công ty nước, xóm hội chămlo tạo ra và cải tiến và phát triển nền văn hóa vn tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

2. đơn vị nước, xã hội pháttriển văn học, thẩm mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu nhu mong tinh thần nhiều chủng loại và an lành củaNhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại bọn chúng nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầuthông tin của Nhân dân, ship hàng sự nghiệp xuất bản và bảo vệ Tổ quốc.

3. đơn vị nước, buôn bản hội tạomôi ngôi trường xây dựng mái ấm gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dừng conngười vn có sức khỏe, văn hóa, nhiều lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết,ý thức làm cho chủ, trách nhiệm công dân.

Điều 61.

1. Phát triển giáo dục làquốc sách số 1 nhằm cải thiện dân trí, cải tiến và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡngnhân tài.

2. đơn vị nước ưu tiên đầutư cùng thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; quan tâm giáo dục mầm non; bảođảm giáo dục đào tạo tiểu học là bắt buộc, đơn vị nước ko thu học phí; từng bước phổcập giáo dục và đào tạo trung học; cách tân và phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thựchiện chính sách học bổng, tiền học phí hợp lý.

3. Công ty nước ưu tiên pháttriển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và vùng cóđiều kiện kinh tế - làng mạc hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, cách tân và phát triển nhântài; tạo đk để bạn khuyết tật và người nghèo được học văn hóa truyền thống và họcnghề.

Điều 62.

1. Cải tiến và phát triển khoa học tập vàcông nghệ là quốc sách hàng đầu, duy trì vai trò chủ đạo trong sự nghiệp vạc triểnkinh tế - thôn hội của khu đất nước.

2. đơn vị nước ưu tiên đầutư với khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phân phát triển, đưa giao,ứng dụng có kết quả thành tựu kỹ thuật và công nghệ; đảm bảo an toàn quyền nghiên cứukhoa học với công nghệ; bảo hộ quyền cài đặt trí tuệ.

3. Công ty nước tạo nên điều kiệnđể mọi người tham gia với được thụ hưởng tác dụng từ các hoạt động khoa học tập vàcông nghệ.

Điều 63.

1. Công ty nước có chính sáchbảo vệ môi trường; quản lí lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiênnhiên; bảo đảm thiên nhiên, đa dạng chủng loại sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứngphó với chuyển đổi khí hậu.

2. Nhà nước khuyến khíchmọi hoạt động bảo đảm môi trường, phát triển, sử dụng tích điện mới, năng lượngtái tạo.

3. Tổ chức, cá thể gây ônhiễm môi trường, có tác dụng suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng mẫu mã sinhhọc cần bị giải pháp xử lý nghiêm và có trọng trách khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Chương IV.

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Điều 64.

Bảo vệ giang sơn Việt Namxã hội nhà nghĩa là sự việc nghiệp của toàn dân.

Nhà nước củng cụ và tăngcường nền quốc phòng toàn dân và bình yên nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũtrang nhân dân; phân phát huy sức khỏe tổng đúng theo của giang sơn để bảo đảm an toàn vững chắc chắn Tổquốc, góp phần bảo đảm hòa bình ở quanh vùng và trên rứa giới.

Cơ quan, tổ chức, côngdân buộc phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng cùng an ninh.

Điều 65.

Lực lượng khí giới nhândân hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân, cùng với Đảng và Nhà nước, gồm nhiệmvụ đảm bảo an toàn độc lập, nhà quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc, anninh đất nước và cá biệt tự, an ninh xã hội; đảm bảo Nhân dân, Đảng, đơn vị nước và chếđộ làng hội chủ nghĩa; thuộc toàn dân xây dựng quốc gia và triển khai nghĩa vụ quốctế.

Điều 66.

Nhà nước chế tạo Quân độinhân dân phương pháp mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, mỗi bước hiện đại, có lực lượngthường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dânquân từ bỏ vệ vững bạo dạn và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốcphòng.

Điều 67.

Nhà nước tạo ra Công annhân dân biện pháp mạng, chủ yếu quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốttrong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên quốc gia và bảo đảm an toàn trật tự, bình yên xãhội, tranh đấu phòng, phòng tội phạm.

Điều 68.

Nhà nước đẩy mạnh tinh thầnyêu nước và công ty nghĩa nhân vật cách mạng của Nhân dân, giáo dục quốc phòng vàan ninh đến toàn dân; xây cất công nghiệp quốc phòng, an ninh; đảm bảo an toàn trang bịcho lực lượng tranh bị nhân dân, kết hợp quốc phòng, bình yên với kinh tế, kinhtế cùng với quốc phòng, an ninh; thực hiện cơ chế hậu phương quân đội; bảo đảm đờisống thứ chất, ý thức của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức tương xứng vớitính chất hoạt động vui chơi của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; xây đắp lực lượngvũ trang quần chúng hùng mạnh, ko ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc.

Chương V.

QUỐC HỘI

Điều 69.

Quốc hội là cơ sở đạibiểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao nhà nước tối đa của nước Cộnghòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam.

Quốc hội triển khai quyềnlập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề đặc trưng của giang sơn và giámsát tối cao đối với buổi giao lưu của Nhà nước.

Điều 70.

Quốc hội bao hàm nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Làm Hiến pháp cùng sửa đổiHiến pháp; làm khí cụ và sửa thay đổi luật;

2. Thực hiện quyền giámsát về tối cao bài toán tuân theo Hiến pháp, lý lẽ và quyết nghị của Quốc hội; xét báocáo công tác làm việc của chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, bao gồm phủ, Tòa ánnhân dân buổi tối cao, Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao, Hội đồng thai cử quốc gia, Kiểmtoán công ty nước và phòng ban khác vày Quốc hội thành lập;

3. Quyết định mục tiêu,chỉ tiêu, chủ yếu sách, trách nhiệm cơ bạn dạng phát triển kinh tế tài chính - xã hội của khu đất nước;

4. đưa ra quyết định chính sáchcơ bạn dạng về tài chính, chi phí tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bến bãi bỏ các thứthuế; ra quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa chi tiêu trungương và ngân sách địa phương; ra quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợcông, nợ bao gồm phủ; quyết định dự toán chi phí nhà nước và phân chia ngân sáchtrung ương, phê chuẩn chỉnh quyết toán chi tiêu nhà nước;

5. đưa ra quyết định chính sáchdân tộc, chế độ tôn giáo của phòng nước;

6. Quy định tổ chức triển khai và hoạtđộng của Quốc hội, chủ tịch nước, chủ yếu phủ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, truy thuế kiểm toán nhà nước, tổ chức chính quyền địa phươngvà phòng ban khác vị Quốc hội thành lập;

7. Bầu, miễn nhiệm, bãinhiệm chủ tịch nước, Phó quản trị nước, chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội,Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, quản trị Hội đồng dân tộc, công ty nhiệm Ủy bancủa Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởngViện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao, quản trị Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểmtoán bên nước, fan đứng đầu tư mạnh quan khác vày Quốc hội thành lập; phê chuẩn chỉnh đềnghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành vàthành viên khác của chủ yếu phủ, Thẩm phán tandtc nhân dân buổi tối cao; phê chuẩndanh sách thành viên Hội đồng quốc phòng cùng an ninh, Hội đồng thai cử quốc gia.

Sau khi được bầu, công ty tịchnước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân về tối caophải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, dân chúng và Hiến pháp;

8. Vứt phiếu tín nhiệm đốivới fan giữ chức vụ vị Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

9. Quyết định thành lập,bãi bỏ bộ, cơ quan ngang cỗ của chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới hành chính tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, đơn vị hànhchính - kinh tế tài chính đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo nguyên tắc của Hiếnpháp cùng luật;

10. Huỷ bỏ văn phiên bản của Chủtịch nước, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm gần cạnh nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghịquyết của Quốc hội;

11. Quyết định đại xá;

12. Phép tắc hàm, cấptrong lực lượng vũ khí nhân dân, hàm, cấp cho ngoại giao và đa số hàm, cung cấp nhà nướckhác; phép tắc huân chương, huy chương và thương hiệu vinh dự bên nước;

13. Quyết định vấn đề chiếntranh và hòa bình; khí cụ về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt quan trọng khácbảo đảm quốc chống và bình yên quốc gia;

14. Ra quyết định chính sáchcơ phiên bản về đối ngoại; phê chuẩn, ra quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực củađiều ước quốc tế liên quan lại đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tưcách member của cùng hòa thôn hội chủ nghĩa việt nam tại các tổ chức quốc tếvà quanh vùng quan trọng, những điều ước thế giới về quyền nhỏ người, quyền cùng nghĩavụ cơ phiên bản của công dân với điều ước quốc tế khác trái với luật, quyết nghị củaQuốc hội;

15. Ra quyết định trưng cầuý dân.

Điều 71.

1. Nhiệm kỳ của từng khóaQuốc hội là năm năm.

2. Sáu mươi ngày trướckhi Quốc hội không còn nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới nên được bầu xong.

3. Vào trường đúng theo đặcbiệt, nếu được ít nhất hai phần cha tổng số đại biểu chính phủ biểu quyết tánthành thì Quốc hội đưa ra quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn dài nhiệm kỳ của mình theo đềnghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội. Việc kéo dãn nhiệm kỳ của một khóa Quốc hộikhông được quá mười nhì tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Điều 72.

Chủ tịch Quốc hội công ty tọacác phiên họp của Quốc hội; ký xác nhận Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốchội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức tiến hành quan hệđối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ nam nữ với các đại biểu Quốc hội.

Các Phó chủ tịch Quốc hộigiúp quản trị Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch Quốc hội.

Điều 73.

1. Ủy ban thường vụ Quốchội là cơ quan trực thuộc của Quốc hội.

2. Ủy ban thường vụ Quốchội gồm chủ tịch Quốc hội, những Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên.

3. Số member Ủy banthường vụ Quốc hội bởi Quốc hội quyết định. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hộikhông thể mặt khác là thành viên thiết yếu phủ.

4. Ủy ban hay vụ Quốchội của mỗi khóa Quốc hội triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốchội khóa mới bầu ra Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 74.

Ủy ban thường vụ Quốc hộicó những trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Tổ chức việc chuẩn bị,triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội;

2. Ra pháp lệnh về nhữngvấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

3. Giám sát và đo lường việc thi hànhHiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; giám sát hoạt động vui chơi của Chính phủ, tandtc nhân dân buổi tối cao, Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao, truy thuế kiểm toán Nhà nước và cơ sở khác do Quốc hội thành lập;

4. Đình chỉ việc thi hànhvăn phiên bản của thiết yếu phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, tòa án nhân dân nhân dân tối cao, Viện kiểmsát nhân dân về tối cao trái với Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội cùng trìnhQuốc hội ra quyết định việc bãi bỏ văn phiên bản đó tại kỳ họp sát nhất; huỷ bỏ văn bảncủa chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao, Viện kiểm sát nhândân về tối cao trái cùng với pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều hòa, phốihợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảođảm điều kiện hoạt động vui chơi của đại biểu Quốc hội;

6. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, kho bãi nhiệm quản trị nước, quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội, Ủyviên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, nhà nhiệm Ủy ban củaQuốc hội, quản trị Hội đồng thai cử quốc gia, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước;

7. Tính toán và hướngdẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; huỷ bỏ nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trái cùng với Hiến pháp, pháp luật và văn bạn dạng của cơ quannhà nước cung cấp trên; giải tán Hội đồng dân chúng tỉnh, tp trực nằm trong trungương vào trường thích hợp Hội đồng quần chúng đó làm thiệt hại nghiêm trọng mang đến lợiích của Nhân dân;

8. Quyết định thành lập,giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phốtrực ở trong trung ương;

9. Ra quyết định việc tuyênbố tình trạng cuộc chiến tranh trong trường đúng theo Quốc hội thiết yếu họp được và báocáo Quốc hội đưa ra quyết định tại kỳ họp sát nhất;

10. đưa ra quyết định tổng độngviên hoặc khích lệ cục bộ; ban bố, huỷ bỏ tình trạng cấp bách trong toàn quốc hoặcở từng địa phương;

11. Thực hiện quan hệ đốingoại của Quốc hội;

12. Phê chuẩn đề nghịbổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ quánh mệnh toàn quyền của cộng hòa thôn hội chủnghĩa Việt Nam;

13. Tổ chức triển khai trưng ước ýdân theo quyết định của Quốc hội.

Điều 75.

1. Hội đồng dân tộc bản địa gồmChủ tịch, các Phó quản trị và những Ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa do Quốc hộibầu; các Phó chủ tịch và những Ủy viên Hội đồng dân tộc bản địa do Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội phê chuẩn.

2. Hội đồng dân tộcnghiên cứu và ý kiến đề nghị với Quốc hội về công tác làm việc dân tộc; triển khai quyền giámsát bài toán thi hành chế độ dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội miền núi với vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số.

3. Quản trị Hội đồng dântộc được mời tham gia phiên họp của chính phủ bàn về việc thực hiện chính sáchdân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chế độ dân tộc, cơ quan chính phủ phải lấyý kiến của Hội đồng dân tộc.

4. Hội đồng dân tộc có nhữngnhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác như Ủy ban của Quốc hội phương tiện tại khoản 2 Điều 76.

Điều 76.

1. Ủy ban của Quốc hội gồmChủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm và những Ủy viên. Công ty nhiệm Ủy ban vì chưng Quốc hội bầu;các Phó chủ nhiệm và những Ủy viên Ủy ban vì Ủy ban hay vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Ủy ban của Quốc hội thẩmtra dự án luật, ý kiến đề nghị về luật, dự án khác và report được Quốc hội hoặc Ủyban thường vụ Quốc hội giao; triển khai quyền giám sát và đo lường trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn do phương pháp định; đề xuất những vụ việc thuộc phạm vi buổi giao lưu của Ủyban.

3. Vấn đề thành lập, giảithể Ủy ban của Quốc hội vị Quốc hội quyết định.

Điều 77.

1. Hội đồng dân tộc, những Ủyban của Quốc hội bao gồm quyền yêu ước thành viên bao gồm phủ, Chánh án tandtc nhândân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, Tổng kiểm toán nhà nướcvà cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc hỗ trợ tài liệu về gần như vấn đềcần thiết. Tín đồ được yêu thương cầu gồm trách nhiệm đáp ứng nhu cầu yêu cầu đó.

2. Những cơ quan bên nướccó trách nhiệm nghiên cứu và phân tích và trả lời những đề xuất của Hội đồng dân tộc vàcác Ủy ban của Quốc hội.

Điều 78.

Khi đề xuất thiết, Quốc hộithành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án công trình hoặc điều tra về mộtvấn đề độc nhất vô nhị định.

Điều 79.

1. Đại biểu Quốc hội làngười thay mặt đại diện cho ý chí, nguyện vọng của quần chúng ở đơn vị chức năng bầu cử ra mình với củaNhân dân cả nước.

2. Đại biểu Quốc hội liênhệ chặt chẽ với cử tri, chịu đựng sự giám sát và đo lường của cử tri; tích lũy và phản ảnh trungthực ý kiến, ước vọng của cử tri cùng với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức triển khai hữuquan; thực hiện chế độ tiếp xúc và report với cử tri về hoạt động vui chơi của đại biểuvà của Quốc hội; trả lời yêu cầu và ý kiến đề nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việcgiải quyết năng khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, hỗ trợ việc triển khai quyền khiếu nại,tố cáo.

3. Đại biểu Quốc hội phổbiến và đi lại Nhân dân triển khai Hiến pháp cùng pháp luật.

Điều 80.

1. Đại biểu Quốc hội cóquyền chất vấn quản trị nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủ, cỗ trưởngvà các thành viên khác của chính phủ, Chánh án tandtc nhân dân về tối cao, Việntrưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

2. Fan bị vấn đáp phảitrả lời trước Quốc hội trên kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban hay vụ Quốc hộitrong thời hạn giữa nhị kỳ họp Quốc hội; trong trường hợp đề nghị thiết, Quốc hội,Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản.

3. Đại biểu Quốc hội cóquyền yêu mong cơ quan, tổ chức, cá thể cung cung cấp thông tin, tài liệu liên quanđến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể đó. Tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chứchoặc cá thể có trách nhiệm trả lời những sự việc mà đại biểu chính phủ yêu cầutrong thời hạn hình thức định.

Điều 81.

Không được bắt, giam giữ,khởi tố đại biểu qh nếu không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc vào thờigian Quốc hội không họp không có sự gật đầu đồng ý của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; trongtrường hợp đbqh phạm tội trái tang mà lại bị tạm giữ thì phòng ban tạm giữphải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội coi xét, quyếtđịnh.

Điều 82.

1. Đại biểu Quốc hội cótrách nhiệm thực hiện vừa đủ nhiệm vụ đại biểu, bao gồm quyền tham gia làm cho thànhviên của Hội đồng dân tộc bản địa hoặc Ủy ban của Quốc hội.

2. Ủy ban hay vụ Quốchội, Thủ tướng chính phủ, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang bộ và những cơ quan lại khác của nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện đểđại biểu Quốc hội làm trách nhiệm đại biểu.

3. Nhà nước bảo đảm an toàn kinhphí hoạt động vui chơi của đại biểu Quốc hội.

Điều 83.

1. Quốc họp hành côngkhai. Trong trường hợp buộc phải thiết, theo kiến nghị của quản trị nước, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng thể đại biểuQuốc hội, Quốc hội ra quyết định họp kín.

2. Quốc họp hành mỗi nămhai kỳ. Ngôi trường hợp quản trị nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng chính phủhoặc ít nhất 1 phần ba tổng số đbqh yêu ước thì Quốc hội họp bấtthường. Ủy ban hay vụ Quốc hội tập trung kỳ họp Quốc hội.

3. Kỳ họp thứ nhất của Quốchội khóa mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi ngày, tính từ lúc ngày thai cử đạibiểu Quốc hội, do chủ tịch Quốc hội khóa trước mở đầu và nhà tọa cho đến khiQuốc hội khóa new bầu ra quản trị Quốc hội.

Điều 84.

1. Quản trị nước, Ủy banthường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, chủ yếu phủ, Tòa ánnhân dân buổi tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao, truy thuế kiểm toán nhà nước, Ủy bantrung ương trận mạc Tổ quốc việt nam và cơ quan tw của tổ chức triển khai thànhviên của mặt trận có quyền trình dự án công trình luật trước Quốc hội, trình dự án công trình pháp lệnhtrước Ủy ban hay vụ Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội cóquyền trình đề xuất về luật, pháp lệnh và dự án luật, dự án công trình pháp lệnh trướcQuốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 85.

1. Luật, quyết nghị củaQuốc hội bắt buộc được quá nửa tổng số đại biểu qh biểu quyết tán thành; trườnghợp có tác dụng Hiến pháp, sửa thay đổi Hiến pháp, đưa ra quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn dài nhiệm kỳcủa Quốc hội, kho bãi nhiệm đại biểu quốc hội phải được ít nhất hai phần ba tổng sốđại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Pháp lệnh, quyết nghị củaỦy ban hay vụ Quốc hội cần được vượt nửa tổng số thành viên Ủy ban hay vụQuốc hội biểu quyết tán thành.

2. Luật, pháp lệnh phảiđược chào làng chậm độc nhất vô nhị là mười lăm ngày, tính từ lúc ngày được thông qua, trừ trườnghợp chủ tịch nước kiến nghị xem xét lại pháp lệnh.

Chương VI.

CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 86.

Chủ tịch nước là người đứngđầu bên nước, thay mặt đại diện nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta về đối nội và đốingoại.

Điều 87.

Chủ tịch nước vị Quốc hộibầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu tráchnhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của quản trị nướctheo nhiệm kỳ của Quốc hội. Lúc Quốc hội hết nhiệm kỳ, chủ tịch nước tiếp tụclàm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra chủ tịch nước.

Điều 88.

Chủ tịch nước bao gồm nhữngnhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Ra mắt Hiến pháp, luật,pháp lệnh; đề xuất Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội cẩn thận lại pháp lệnh vào thời hạnmười ngày, tính từ lúc ngày pháp lệnh được thông qua, nếu như pháp lệnh này vẫn được Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội biểu quyết đồng tình mà quản trị nước vẫn không tốt nhất tríthì quản trị nước trình Quốc hội đưa ra quyết định tại kỳ họp ngay sát nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ; địa thế căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, bửa nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, Bộtrưởng với thành viên không giống của bao gồm phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân về tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, xẻ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thẩm phán tand nhân dân về tối cao; ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chứcPhó Chánh án tòa án nhân dân buổi tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng,Kiểm gần cạnh viên Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; đưa ra quyết định đặc xá; căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, ra mắt quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng thưởnghuân chương, huy chương, các phần thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước;quyết định mang đến nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, quay lại quốc tịch hoặc tước quốctịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượngvũ trang nhân dân, giữ chức quản trị Hội đồng quốc phòng với an ninh, quyết địnhphong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn chỉnh đô đốc, phó đô đốc, đô đốchải quân; bửa nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, nhà nhiệm Tổngcục chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam; địa thế căn cứ vào quyết nghị của Quốc hội hoặccủa Ủy ban hay vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ ra quyết định tuyên bố tình trạngchiến tranh; căn cứ vào quyết nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội, ra lệnh tổngđộng viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ chứng trạng khẩn cấp; trongtrường vừa lòng Ủy ban thường vụ Quốc hội bắt buộc họp được, công bố, bãi bỏ tìnhtrạng khẩn cấp trong cả nước hoặc nghỉ ngơi từng địa phương;

6. Mừng đón đại sứ đặc mệnhtoàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội, bửa nhiệm, miễn nhiệm; đưa ra quyết định cử, triệu hồi đại sứ quánh mệnh toànquyền của cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; quyết địnhđàm phán, cam kết điều ước quốc tế nhân danh bên nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyếtđịnh kéo hoặc kết thúc hiệu lực điều ước thế giới quy định trên khoản 14 Điều70; đưa ra quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc xong xuôi hiệu lực điều ước nước ngoài khácnhân danh bên nước.

Điều 89.

1. Hội đồng quốc chống vàan ninh có Chủ tịch, Phó quản trị và những Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồngquốc chống và bình an do chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và anninh làm việc theo chính sách tập thể và quyết định theo nhiều số.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta Ngắn Gọn, Soạn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

2. Hội đồng quốc phòng vàan ninh trình Quốc hội ra quyết định tình trạng chiến tranh, trường thích hợp Quốc hộikhông thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; cổ vũ mọilực lượng và năng lực của giang sơn để bảo đảm an toàn Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ,quyền hạn đặc trưng do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyếtđịnh việc lực lượng vũ trang quần chúng. # tham gia chuyển động góp phần đảm bảo hòabình ở khu vực và trên núm giới.hiến pháp hiện hành