Hướng dẫn giải bài xích 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li sgk hóa học 11. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần kim chỉ nan và bài xích tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Hoá 11 bài 5 trang 22

I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là hóa học khi tan trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là phần lớn chất khi tan trong nước phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính lúc tan nội địa vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– đa số các muối lúc tan trong nước, năng lượng điện li hoàn toàn ra cation kim một số loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Nếu cội axit còn đựng hiđro gồm tính axit, thì gốc đó năng lượng điện li yếu hèn ra cation H+ và anion cội axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo ở 25oC). Nó là hằng số vào nước cũng giống như trong dung dịch loãng của các chất không giống nhau.

3. Giá trị cùng pH đặc trưng cho các môi trường thiên nhiên :

Môi ngôi trường trung tính : = 10-7 M tuyệt pH = 7,0

Môi ngôi trường axit : > 10-7 M xuất xắc pH +> -7 M giỏi pH > 7,0

4. bội nghịch ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau :

a) chế tạo thành chất kết tủa.

b) tạo nên thành chất điện li yếu.

c) sản xuất thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn đến biết bản chất của phản ứng vào dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn gàng của phản nghịch ứng, tín đồ ta lược bỏ những ion không thâm nhập phản ứng. Còn đông đảo chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần hướng dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 rất đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 hóa 11

Viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài giải:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH– (phân li kiểu bazơ)

Hoặc: H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22- (phân li thứ hạng axit)

✔ HBrO ⇆ H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–

✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài bác 2 trang 22 hóa 11

Một dung dịch tất cả = 0,010M. Tính và pH của dung dịch. Môi trường của dung nhờn này là axit, trung tính xuất xắc kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Bài giải:

Ta có: = 1,0.10-2 M

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-2$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung chất dịch này là axit, quỳ tím vào dung dịch này có màu đỏ.

3. Giải bài bác 3 trang 22 hóa 11

Một dung dịch tất cả pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này?

Bài giải:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-9$ = 1,0.10-5 M

Cho phenolphtalein trong dung dịch này sẽ thấy phenolphtalein chuyển thành màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu)

4. Giải bài 4 trang 22 hóa 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Bài giải:

Phương trình:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32-

e) K2CO3 + NaCl → không phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Giải bài bác 5 trang 23 hóa 11

Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

A. Những chất bội phản ứng đề nghị là phần đa chất dễ tan.

B. Những chất bội nghịch ứng đề xuất là đông đảo chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch kết hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Làm phản ứng không phải là thuận nghịch.

Bài giải:

Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch chỉ xẩy ra khi một số trong những ion trong dung dịch kết hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

⇒ Đáp án C.

6. Giải bài 6 trang 23 hóa 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành bởi dung dịch các cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài giải:

Ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Đáp án B.

Xem thêm: Vận Dụng Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Vật Chất Và Ý Thức Trong Học Tập

7. Giải bài xích 7 trang 23 hóa 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng hóa học kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài giải:

Phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3 ↓

✔ AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2 ↓

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lí giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk hóa học 11 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn hóa học 11 giỏi nhất!