Từ 270 gam glucozơ, lên men rượu, chiếm được a gam ancol etylic. Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương thức lên men giấm, thu được tất cả hổn hợp X. Để th-nc hỗn đúng theo X đề nghị 600 ml hỗn hợp NaOH 0,4M. Hiệu suất chung của các quy trình lên men là:


Cho 100 ml dung dịch amino axit X độ đậm đặc 0,4M công dụng vừa đủ với 80 ml hỗn hợp NaOH 0,5M, chiếm được dung dịch chứa 5 gam muối. Cách làm của X là:


Tiến hành nghiên cứu thủy phân saccarozơ

Bước 1: Rót vào ống thử 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% cùng rót tiếp vào kia 0,5 ml hỗn hợp H2SO4 làm cho nóng dung dịch 2 – 3 phút.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm etilen metan propin và vinylaxetilen

Bước 2: Để nguội, mang đến từ từ bỏ NaHCO3 (tinh thể) khuấy phần đông đến khi kết thúc thoát khí CO2.

Bước 3: Rót dung dịch vào ống nghiệm đựng Cu(OH)2, lắc phần lớn cho Cu(OH)2 chảy ra, đun nóng.

Phát biểu nào dưới đây đúng?


Đốt cháy trọn vẹn m gam chất lớn X cất tristearin, tripanmitin, axit stearic với axit panmitic. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp nước vôi trong dư, sau phản ứng chiếm được 80 gam kết tủa đồng thời trọng lượng dung dịch nước vôi giảm 31,12g. Xà phòng hóa 2m gam X (hiệu suất 95%) chiếm được a gam glixerol. Quý hiếm của a là:


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp bao gồm Al2O3,MgO,Fe3O4,CuO thu được hóa học rắn Y. Mang lại Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại chất rắn ko tan Z. Mang sử phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần không tan Z là:


Hỗn hòa hợp X gồm Fe3O4,MgOvà Cu (trong kia nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng). Mang đến m gam X tác dụng với 1300 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và sót lại 1960mgam hóa học rắn không tan. đến dung dịch AgNO3dư vào Y, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) với 382,82 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Để tổng vừa lòng 120 kg poli (metyl metacrylat) với năng suất của quy trình hóa este là 60% và quy trình trùng thích hợp là 80% thì cần các lượng axit với ancol thứu tự là:


Hỗn phù hợp X gồm một mol amino axit no, mạch hở cùng 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng về tối đa cùng với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X chiếm được H2Ovà N2và 7 mol CO2. Khối lượng clorua thu được lúc cho tất cả hổn hợp X tác dụng với 2 mol HCl là:


Cho các polime sau:

(a) tơ tằm; (b) gai bông; (c) len; (d) tơ enang; (e) tơ visco; (f) tơ nilon – 6,6; (g) tơ axetat.

Xem thêm: Top 20 Cg Là Gì Trên Facebook, Mới Nhất 2021, Cg Nghĩa Là Gì

Những một số loại polime có xuất phát xenlulozơ là:


Este X mạch hở bao gồm tỉ khối khá so với H2bằng 50. Khi mang đến X chức năng với dung dịch thu được một ancol Y và một muối bột Z. Số nguyên tử cacbon vào Y to hơn số nguyên tử cacbon vào Z. X không có khả năng tham gia làm phản ứng tráng bạc. Nhấn xét nào dưới đây về X, Y, Z là không đúng?


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm pha trộn khí Z từ dung dịch X cùng rắn Y.

*

Hình vẽ bên minh họa phản bội ứng nào bên dưới đây?


Hỗn phù hợp X có 3 amino axit no (chỉ có nhóm chức −COOHvà −NH2trong phân tử), trong số ấy tỉ lệ mO:mN=32:7. Để tính năng vừa đủ với 2,4 gam tất cả hổn hợp X đề nghị 200 ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam tất cả hổn hợp X buộc phải 7,56 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa nhận được là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam