tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Dãy gồm những kim nhiều loại đều làm phản ứng với nước ở ánh nắng mặt trời thường tạo thành dung dịch bao gồm một ngôi trường kiềm là :

A. Na, Fe, K B. Na, Cu, K ; C. Na, Ba, K ; D. Na, Pb, K.

Bạn đang xem: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là


*

Cho những kim một số loại sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Ag, Li. Số kim loại chức năng được cùng với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


Câu 1: kim loại nào tung được trong nước sinh hoạt ngay nhiệt độ thường cùng giải phóng khí hiđro?

A. Zn B. Na C. Mg D. Cu

Câu 2: Nhóm sắt kẽm kim loại nào tất cả thể chức năng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Cu, Ca, K, tía B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 3: trong số kim một số loại sau, kim loại nào vận động mạnh nhất:

A. Cu B. Al C. Pb D. Ba

Câu 4: Dãy các kim một số loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều chuyển động hoá học tăng dần?

A. K,Mg,Cu,Al,Zn B. Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu,Zn,Al,Mg,K D. Mg, Cu,K, Al, Zn Câu 5: sắp đến xếp những kim loại sau theo chiều chuyển động hoá học giảm dần:

A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al.

B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag.

C. K, Fe, Zn, Cu, Al, Ag.

D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 6: Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây được thu xếp theo tính hoạt động hóa học giảm dần?

A. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Au.

B. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

C. K, Na, Ca, Al, Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

D. K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, Sn, Pb, Ag, Au.

Câu 7: cho các kim loại: Fe, Cu, Zn, Na, Ag, Sn, Pb, Al. Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây được bố trí theo chiều tính sắt kẽm kim loại tăng dần?

A. Na; Al; Zn; Fe; Sn; Pb; Cu; Ag.

B. Al; Na; Zn; Fe; Pb; Sn; Al; Na.

C. Ag; Cu; Pb; Sn; Fe; Zn; Al; Na.

D. Ag; Cu; Sn; Pb; Fe; Zn; Al; Na.

Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại không bội phản ứng với hỗn hợp HCl cùng H2SO4 loãng?

A. Zn; Fe; Al B. Cu; Zn; Mg C. Cu; Ag; Hg D. Ba; Au; Pt

Câu 9: Cho sắt kẽm kim loại X tác dụng với hỗn hợp H2SO4 tạo thành chất khí. X là kim loại nào?

A. Sắt B. Cu C. Ag D. Cả A, B, C đúng

Câu 10: cho các cặp sau, cặp nào xảy ra phản ứng:

A. Cu + ZnCl2 B. Zn + CuCl2 C. Ca + ZnCl2 D. Zn + ZnCl2

Câu 11: Nhóm kim loại nào bao gồm thể chức năng với nước ở ánh sáng thường:

A. Cu, Ca, K, bố B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 12: Caùc nhoùm kim loaïi naøo sau ñaây phaûn öùng vôùi HCl có mặt khí H2:

A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

C. Mg, K, Fe, Al, Na

D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

Câu 13: Axit H2SO4 loãng phản bội ứng với tất cả các hóa học trong dãy hóa học nào sau đây?

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2

B. NaOH, CuO, Ag, Zn

C. Mg(OH)2,CaO, K2SO3, NaCl

D. Al, Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2

Câu 14: những nhóm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các sắt kẽm kim loại đều tính năng với dd axit HCl:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag

Câu 15: những nhóm sắt kẽm kim loại nào cho dưới đây thoả mãn điều kiện tất cả các kim loại đều tác dụng với hỗn hợp axit H2SO4 loãng:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Cả hai nhóm A và C gần như phản ứng

Câu 16: Hãy coi xét các cặp chất sau đây,cặp chất nào gồm phản ứng? không tồn tại phản ứng?

A. Al cùng khí Clo

B. Al và HNO3 đặc nguội

C. Fe và H2SO4 sệt nguội

D. Fe cùng dung dịch Cu(NO3)2

Câu 17: Nhôm cùng sắt ko phản ứng với:

A . Dung dịch tía z ơ.

B, hỗn hợp HCl.

C. HNO3 với H2SO4 đặc, nguội.

Xem thêm: Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ ", Giá Trị Nhân Đạo Của Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ

D. HNO3 đặc, nóng.

Câu 18: cho những cặp sau, cặp nào xẩy ra phản ứng:

A. Cu + HCl

B. Al + H2SO4 ñaëc nguoäi

C. Al + ZnCl2

D. Fe + H2SO4 ñaëc nguoäi

Câu 19: kim loại nhôm không phản ứng cùng với dung dịch:

A. AlCl3

B. Cu(NO3)2

c. AgNO3

D. FeCl2

Câu 20: Muối fe (III) được chế tạo thành khi mang lại sắt tính năng với:

A. Khí Cl2 (to cao) B. H2SO4 loãng C. CuSO4 D. HCl

Câu 21: phản nghịch ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. Mg + HCl  B. Pb + CuSO4  C. K + H2O  D. Ag với Al(NO3)3 

Câu 22: kim loại Al tác dụng được cùng với dung dịch: A. Mg(NO3)2 B. Ca(NO3)2 C. KNO3 D. Cu(NO3)2 Câu 23: dãy kim loại tính năng được với dung dịch Cu(NO3)2 sản xuất thành Cu kim loại: A. Al, Zn, sắt B. Zn, Pb, Au C. Mg, Fe, Ag D. Na, Mg, Al Câu 24: cho những kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại công dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25: Hợp chất MgSO4 có tên gọi đúng là: A. Magie sunfit B. Magie sunfat C. Magie sunfurơ D. Magie sunfua Câu 26: hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? A. Thanh đồng tan, khí ko màu bay ra. B. Thanh đồng tan, hỗn hợp chuyển blue color lam. C. Không tồn tại hiện tượng gì. D. Mở ra kết tủa trắng. Câu 27: mang lại đinh sắt sạch sẽ vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Hiện tượng lạ quan giáp được là: A. Có khí cất cánh lên, chế tác kết của đỏ gạch. B. Đinh sắt bị mòn, bao gồm kết tủa đỏ gạch còn trên đinh sắt. C. Màu xanh nhạt dần, đinh fe mòn, gồm kết tủa đỏ gạch. D. Không tồn tại hiện tượng gì. Câu 28: ngâm một lá sắt (đã dược làm sạch) vào hỗn hợp CuSO4. Câu vấn đáp đúng là: A. Màu xanh nhạt dần. B. Có kim loại màu đỏ gạch bám dính trên lá sắt. C. Lá sắt bị chảy ra. D. Phối hợp A, B, C. Câu 29: cho 6,5 gam kim loại kẽm vào hỗn hợp HCl dư. Khối lượng muối nhận được là: A. 13,6 gam B. 1,36 gam C. 20,4 gam D. 27,2 gam Câu 30: mang đến 4,8 gam kim loại magie chức năng vừa đủ cùng với dd axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) A. 44,8 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 31: hòa hợp 16,2 gam nhôm vào hỗn hợp H2SO4 dư. Khối lượng muối khan nhận được là: A. 102,6 gam B. 150 gam C. 145 gam D. 130,5 gam Câu 32: trung hòa 200 ml dd H2SO4 1M bởi dung dịch NaOH 20%. Khối lượng hỗn hợp NaOH cần dùng là: A. 100 gam B. 80 gam C. 90 gam D. 150 gam Câu 33: cho 26 gam FeCl3 tác dụng với hỗn hợp NaOH 10%. Khối lượng dung dịch NaOH đem sử dụng là: A. 192 gam B. 19,2 gam C. 30,2 gam D. Trăng tròn gam Câu 34: mang lại 26 gam kẽm bội nghịch ứng vừa đủ với 200 gam hỗn hợp H2SO4. Mật độ phầm trăm của H2SO4 đem dùng là: A. 19,6% B. 15% C. 20% D. 25,6% Câu 35: hài hòa 14 gam sắt vào 100 gam dd HCl vừa đủ. Nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp HCl đã dùng là: A. 7,5% B. 8% C. 18,25% D. 10%