Phản ứng kim loại chức năng với axit là phản nghịch ứng quan liêu trọng, lộ diện nhiều trong những đề kiểm tra, đề thi của công tác hóa học lớp 9. randy-rhoads-online.com gửi tặng các bạn dạng bài : Kim loại công dụng với axit. ước muốn của công ty chúng tôi là giúp các bạn hoàn thiện, nâng cấp kiến thức để kết thúc được phương châm của mình.


*

A. Tổng quan kỹ năng và kiến thức và cách thức giải bài xích tập

Kim các loại + Axit nhiều loại → muối hạt + H2

Điều kiện:

Kim các loại là sắt kẽm kim loại đứng trước H vào dãy hoạt động hoá họcDãy hoạt động hoá học

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Ví dụ:

Mg + HCl →MgCl2 + H2 fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

1. Axit tính năng vừa đủ với axit

Dữ kiện cho: Cho số mol sắt kẽm kim loại hoặc số mol của axit.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với axit hcl h2so4 loãng

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ kiện của đề bài đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: tìm kiếm tỉ lệ số mol của những chất tham gia, các chất tạo ra thành.Bước 4: Từ tỉ lệ số mol theo PTHH tra cứu số mol có liên quan, rồi đo lường theo yêu mong của đề bài và kết luận.

Ví dụ 1: Cho m g Fe tác dụng vừa đầy đủ với 200ml dung dịch HCl 1M thấy khí H2 bay ra. Tính quý hiếm của m.

Ta có: nHCl = V.CM = 0,2.1 = 0,2 (mol)

PTHH: fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tỉ lệ 1 2 1 1

P/ư 0,1 nFe= 0,1 (mol)

=> m = nFe. MFe = 0,1 .56 = 5,6 (g)

2. Sắt kẽm kim loại dư hoặc axit dư

Dữ khiếu nại cho:Cho số mol của sắt kẽm kim loại và axit.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài xích đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: kiếm tìm tỉ lệ số mol của các chất tham gia, các chất sinh sản thành. Trường đoản cú đó xác minh chất dư, hóa học phản ứng hết.Bước 4: tìm kiếm số mol có tương quan theo số mol hóa học phản ứng hết, rồi tính toán theo yêu cầu của đề bài và kết luận.

Ví dụ 2: Cho 2,6 g Zn tính năng với 50 g hỗn hợp H2SO4 9,8%. Thấy V lít khí H2 bay ra. Tính quý hiếm của V.

Ta có: nZn = $ frac2,665 = 0,04$ (mol)

mH2SO4 = C%. Mdd H2SO4 = $ frac9,8100. 50 = 4,9 (g)$ => nH2SO4 = $ frac4,998= 0,05$ (mol)

PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Tỉ lệ 1 1 1 1

Có 0,04 0,05

P/ư 0,04 ->0,04 ->0, 04

Ta thấy H2SO4 dư => nH2 = nZn = 0,04 (mol)

=> V= VH2 = 0,04 . 22,4 = 0,896 (l)

3. Các thành phần hỗn hợp 2 kim loại tính năng với axit.

Dữ khiếu nại cho:Cho cân nặng hỗn hợp kim loại, số mol axit phản bội ứng.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài xích đã đã cho ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: Đặt số mol của từng kim loại lần lượt là x, y => trọng lượng hỗn kim loại tổng hợp loại theo x, y. => pt (*)Bước 4: Từ tỉ trọng số mol theo PTHH tra cứu số mol của axit theo x, y. => pt (**)Bước 5: Giải hệ pt (*) (**) => tìm được x, y. Rồi đo lường và tính toán theo yêu mong của đề bài bác và kết luận.

Ví dụ 3: Cho 13,9 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Al công dụng vừa đủ new 700ml dung dịch H2SO4loãng 0,5 M. Tính thành phần xác suất của hỗn kim loại tổng hợp loại ban đầu?

Ta có: nH2SO4 = V. Cm = 0,7. 0,5 = 0,35 (mol)

Gọi số mol của Fe, Al trong lếu láo hợp thuở đầu lần lượt là x, y (mol)

PTHH:

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2 (1)

Tỉ lệ : 1 1 1 1

P/ư: x x x

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

Tỉ lệ : 2 3 1 3

P/ư: 2y 3y y 3y

Ta có : mhh Kl = mFe + mAl = 56x + 27y = 13,9 (g) (*)

nH2SO4 = nH2SO4 (1) + nH2SO4 (2) = x + $ frac32$y = 0,35 (mol) (**)

Giải hệ phương trình (3) với (4) => x = 0,2 ; y = 0,1

Trong tất cả hổn hợp ban đầu:

mFe = 0,2. 56 = 11,2 (g)

mAl = 13,9 – 11,2 = 2,7 (g)

%Fe = $ fracm_Fem_hh$.100% = 80,58(%)

%Fe = 100% - 80,568 = 19,42%

4. Hỗn hợp 3 kim loại trở lên tính năng với axit.

Dữ kiện cho: Cho khối lượng muối khan hoặc cân nặng kim loại. Số mol axit hoặc số mol H2 sinh ra.

Phương pháp giải

Bước 1: Đổi dữ khiếu nại của đề bài bác đã đã tạo ra số mol.Bước 2: Viết PTHH xảy ra.Bước 3: Tính cân nặng các chất hoàn toàn có thể tính. Biết :

nH2SO4 = nH2 ; nHCl = ½ nH2

Bước 4: Áp dụng định qui định bảo toàn khối lượng, rồi giám sát và đo lường theo yêu mong đề bài bác và kết luận.

mKL+ maxit= mmuối+ mhidro

Ví dụ 4: Hòa tan trọn vẹn 33,1g tất cả hổn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy gồm 13,44 lít khí (đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối khan. Tính cực hiếm của m.

Ta bao gồm : nH2 = $ frac13,4422,4= 0,6$ (mol)

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo PTHH ta thấy: nH2SO4 ­p/ư= nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng định chế độ bảo toàn khối lượng:

mKL+ maxit= mmuối+ mhidro

=> mmuối = mKL+ maxit- mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

5. Xác minh công thức kim loại

Dữ khiếu nại cho:Khối lượng của kim loại; số mol axit làm phản ứng. Xác định CT oxit.

Phương pháp giải:

Bước 1: điện thoại tư vấn hóa trị của sắt kẽm kim loại trong muối hạt (n) .Tính số mol các chất đã biết.Bước 2: Viết PTHH.Bước 3: kiếm tìm tỉ lệ số mol của những chất tham gia, những chất chế tạo thành. Từ đó tính số mol kim loại.Bước 4. Tìm khối lượng mol của sắt kẽm kim loại theo n => MKL=> tên kim loại.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Hóa Quốc Học Huế 05, Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Quốc Học Huế

Ví dụ 5 : Hoà tan hoàn toàn 6,5g một sắt kẽm kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit HCl, thì thu được 2,24 lit H2(đktc). Khẳng định kim các loại A.