Bài 5 Hóa 8: Giải bài xích nguyên tố hóa học bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 20 Hóa học tập lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa học lớp 8

1. Định nghĩa : nguyên tố chất hóa học là gần như nguyên tử thuộc loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.

2. Kí hiệu chất hóa học : trình diễn nguyên tố là biểu diễn một nguyên tử của thành phần đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, bạn ta rước 1/12 cân nặng của một nguyên tử C làm đơn vị cân nặng nguyên tử, hotline là đơn vị cacbon.

4. Nguyên tử khối : là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm khoảng nửa cân nặng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài 5 chất hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép những câu tiếp sau đây với không thiếu các từ bỏ hoặc các từ phù hợp :

a. Đáng lẽ nói phần đông …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong khoa học nói…………hóa học tập này…………hóa học kia.

b. Phần nhiều nguyên tố có cùng số…………..trong phân tử nhân rất nhiều là………….cùng loại, thuộc cùng một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói hầu hết nguyên tử một số loại này, phần đông nguyên tử nhiều loại kia, thì trong kỹ thuật nói nguyên tố hóa học này nguyên tố chất hóa học kia.

b. Hầu hết nguyên tố gồm cùng số proton trong phân tử nhân số đông là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố hóa học là gì ?

b) Cách màn trình diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Giải bài xích 2:

a) Nguyên tố chất hóa học là phần nhiều nguyên tố cùng loại, tất cả cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hóa học màn biểu diễn nguyên tố. Ví dụ như : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca theo thứ tự chỉ ý gì ?

b) Hãy cần sử dụng chữ số và kí hiệu chất hóa học để mô tả ý những ý sau : bố nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tứ nguyên tử natri.


Quảng cáo


Đáp án bài xích 3: a. Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt cho ta biết tất cả hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi cùng 3 nguyên tử canxi.

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy bao nhiêu phần cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có trọng lượng bằng 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là trọng lượng nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Bài 5. Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay khối lượng nhẹ hơn bao nhiêu lần đối với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử giữ huỳnh


Quảng cáo


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– giữa hai nguyên tử magie cùng cacbon, magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

– thân nguyên tử magie với lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử lưu lại huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

– giữa nguyên tử magie với nguyên tử nhôm, magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho thấy X thuộc nguyên tố làm sao ? Viết kí hiệu chất hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp rất nhiều lần lần nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X bao gồm nguyên tử khối bởi 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu chất hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá trị trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài xích học, hãy tính xem :

Một đơn vị chức năng cacbon tương ứng với bao nhiêu gam ?

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C xuất xắc D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn giải đáp đúng, tính và ghi vào vở bài xích tập).

Bài làm: a) Ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: Công Thức Tính Góc Giữa 2 Mặt Phẳng Trong Không Gian Cực Hay

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét dưới đây gồm hai ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có một proton trong hạt nhân”. đến sơ thứ thành phần kết cấu của nhị nguyên tử như hình mẫu vẽ bên: