If you prove that Hint : The trace is a linear operator for all square matrices A and B & scalar c: exttr(A + B) = exttr(A) + exttr(B) then I think you can proceed from that. ...


Bạn đang xem: Logarithm

More Items
*
*

*
*
*

*
*

*
*Xem thêm: Lòng Tự Tin Là Gì - Biểu Hiện Và Cách Rèn Luyện Sự Tự Tin

*
*