*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài bác 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Quan lại HỆ GIỮA VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NÓ

1. Tỉ dụ 1:

- Nguyên tố tất cả số sản phẩm tự 20, chu kì 4, đội IIA. Hãy mang đến biết:

+ Số proton, số electron trong nguyên tử?

+ Số lớp electron trong nguyên tử?

+ Số eletron lớp bên ngoài cùng vào nguyên tử?

- Trả lời:

+ Nguyên tử có 20p, 20e

+ Nguyên tử có 4 lớp electron

+ Số electron lớp ngoài cùng là 2

+ Đó là nguyên tố Ca

2. Thí dụ 2:

- cấu hình electron nguyên tử của một yếu tố là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Hãy cho thấy thêm vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn?

- Trả lời:

+ Ô yếu tố thứ 19 vì có 19e (=19p)

+ Chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa học 10

+ nhóm IA bởi có 1e lớp quanh đó cùng.

+ Đó là Kali.

3. Kết luận:

- Biết vị trí của một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra cấu tạo của thành phần đó cùng ngược lại.

+ Số vật dụng tự của nguyên tố ⟷ Số proton, số electron.

+ Số thứ tự của chu kì ⟷ Số lớp electron.

+ Số thứ tự của group A ⟷ Số electron lớp ngoài cùng.

II. Quan tiền HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ

Biết địa chỉ một yếu tắc trong bảng tuần hoàn, ta rất có thể suy ra những đặc thù hóa học tập cơ bạn dạng của nó:

- Tính kim loại, tính phi kim:

+ các nguyên tố ở những nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H và B) tất cả tính kim loại.

+ những nguyên tố ở các nhóm VA, VIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và poloni) có tính phi kim.

- Hóa trị tối đa của yếu tố trong hợp chất với oxi, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất với hiđro.

- cách làm oxit cao nhất.

- phương pháp hợp chất khí cùng với hiđro (nếu có)

- phương pháp hiđroxit khớp ứng (nếu có) với tính axit tuyệt bazơ của chúng.

Xem thêm: Năm Nay Tuổi Cô Hơn 4 Lần Tuổi Cháu Là 2 Tuổi, Cô Hơn 4 Lần Tuổi Cháu Là 2 Tuổi

III. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN

- phụ thuộc vào quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn có thể so sánh đặc thù hóa học tập của một thành phần với những nguyên tố lạm cận.

- Thí dụ:

+ So sánh: P (Z=15) với Si (Z=14)và S (Z=16)

⟶Si, P, S thuộc cùng một chu kì ⇒ theo chiều tăng của Z ⇒ tính phi kim tăng dần Si Giải Hóa 10: bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học