bắt tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX download về
Đăng nhập tài khoản randy-rhoads-online.com cùng đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Mẫu syllvc ban hành kèm theo thông tư số 12/2012/tt-bnv ngày 18/12/2012 của bộ nội vụ

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

BỘ NỘI VỤ --------------

Số: 12/2012/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc --------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012


Căn cứ cách thức Viên chức ngày 15 mon 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sử dụng và cai quản viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 mon 8 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Nội vụ;


Bộ trưởng cỗ Nội vụ phát hành Thông tư hình thức về chức danh công việc và nghề nghiệp và đổi khác chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụngThông tư này lý lẽ về trình tự, thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp, đổi khác chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
1. Chức danh công việc và nghề nghiệp là tên gọi thể hiện nay trình độ, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được áp dụng làm căn cứ để tiến hành công tác tuyển chọn dụng, áp dụng và cai quản viên chức.
3. Bộ làm chủ chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành (sau đây call tắt là Bộ quản lý viên chức chăm ngành) luật pháp Bộ tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức trực thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp ví dụ trong phạm vi được giao cai quản sau khi thống tốt nhất với cỗ Nội vụ. Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ những chức danh nghề nghiệp của viên chức bao gồm danh mục các chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp, được phân các loại thành các cấp độ tự hạng I mang lại hạng IV theo chế độ tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển dụng, thực hiện và thống trị viên chức (sau đây hotline tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).
Điều 3. Tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp
1. Bộ cai quản viên chức chuyên ngành quy định ví dụ về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức sau khoản thời gian có ý kiến thống nhất của bộ Nội vụ.
2. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc phải triển khai theo những quy định của Quy chế tổ chức triển khai thi và xét thăng hạng; Nội quy thi tuyển, thi cùng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.
3. địa thế căn cứ vào điểm lưu ý của hoạt động nghề nghiệp và điều kiện cụ thể của đối kháng vị, ngành, lĩnh vực chuyển động sự nghiệp, những cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định bề ngoài thi hoặc hình thức xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp đối với viên chức theo thẩm quyền phương tiện tại Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Chương 2.XÂY DỰNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
Điều 4. Trình tự, giấy tờ thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp
1. Bộ cai quản viên chức chuyên ngành căn cứ yêu cầu, quánh điểm, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp, nhà trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan xây dựng, phát hành Bộ tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức ở trong ngành, nghành nghề dịch vụ sự nghiệp được giao thống trị theo công việc như sau:
a) tổ chức triển khai điều tra, khảo sát, review thực trạng về số lượng, cơ cấu và unique đội ngũ viên chức của ngành, lĩnh vực; thực trạng hệ thống đào sinh sản theo yêu ước của chức vụ nghề nghiệp; hệ thống và tiêu chuẩn các ngạch viên chức hiện đang được sử dụng;
b) trên cơ sở tác dụng điều tra, khảo sát, đánh giá về hoàn cảnh đội ngũ viên chức lý lẽ tại Điểm a Khoản này và lý thuyết chiến lược cải tiến và phát triển ngành, nghành nghề dịch vụ quản lý, xác định sự quan trọng xây dựng new hoặc sửa đổi, bửa sung, hoàn thành xong tiêu chuẩn, khuyến nghị danh mục, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức chuyên ngành cùng hạng của các chức danh này;
c) Dự thảo bộ tiêu chuẩn chỉnh các chức danh công việc và nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành;
2. Cỗ Nội vụ thống độc nhất vô nhị với Bộ cai quản viên chức siêng ngành về dự thảo bộ tiêu chuẩn chỉnh các chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức chăm ngành; cung cấp mã số đến từng chức danh nghề nghiệp và công việc cụ thể.
3. Bộ thống trị viên chức chăm ngành tiếp thu, hoàn chỉnh trên cơ sở chủ ý của cỗ Nội vụ, phát hành Bộ tiêu chuẩn chỉnh các chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức theo thẩm quyền.
Điều 5. Kết cấu chung của tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệpMỗi chức danh nghề nghiệp và công việc được kết cấu bao gồm:
1. Tên và hạng của chức vụ nghề nghiệp;
2. Nhiệm vụ: liệt kê chi tiết và cụ thể những công việc phải thực hiện có mức độ phức tạp cân xứng với hạng chức danh nghề nghiệp;
3. Tiêu chuẩn chỉnh về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;
5. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Chương 3.THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp
1. Việc xét đưa từ chức danh nghề nghiệp này lịch sự chức danh công việc và nghề nghiệp khác thuộc hạng đối với viên chức phải bảo đảm an toàn các điều kiện sau:
Điểm a Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới bao gồm yêu ước chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên ngành khác thuộc hạng cùng với chức danh nghề nghiệp và công việc đang đảm nhiệm;
b) Viên chức thỏa mãn nhu cầu đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và công việc mới.
2. Bài toán xét đưa sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được thực hiện như sau:
a) người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng từ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, gần cạnh hạch về gọi biết, về siêng môn, nghiệp vụ và những yêu ước khác theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp tương ứng với vị trí vấn đề làm new bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;
b) nếu như viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp và công việc tương ứng cùng với vị trí câu hỏi làm new thì fan đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cơ quan có thẩm quyền cai quản viên chức chỉ định vào chức danh nghề nghiệp mới.
3. Lúc xét đưa sang chức danh nghề nghiệp và công việc khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương so với viên chức.
Điều 7. Sản xuất kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
1. Căn cứ đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của các đơn vị theo báo cáo tại mẫu mã số 1 ban hành kèm theo Thông tứ này, cơ quan được giao thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền điều khoản tại Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức nhờ cất hộ đề án và chiến lược đến các cơ quan vẻ ngoài tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">Điều 8. Căn cứ và trọng trách cử viên chức tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">1. Vấn đề thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp của viên chức được triển khai căn cứ vào:
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">a) số lượng vị trí vấn đề làm và tổ chức cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập;
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">b) nhu yếu của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">c) Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp đăng ký kết dự thù hoặc xét thăng hạng.
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức được cử đi tham dự cuộc thi hoặc xét.
Điều 8 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">3. Viên chức được cử tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc không đảm bảo an toàn tiêu chuẩn, đk hoặc không nên yêu ước của vị trí câu hỏi làm (thì không được tham dự thi hoặc xét. Ví như viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không phù hợp pháp, kê khai không đúng thực sự để đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, lúc bị phân phát hiện sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ dụng cụ theo vẻ ngoài và hủy công dụng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp. Cơ quan gồm thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp chịu nhiệm vụ hủy tác dụng thi hoặc xét.
Điều 9. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệpViên chức được đăng ký tuyển sinh hoặc dự xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp khi bảo đảm đủ những tiêu chuẩn, đk sau:
1. Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm nhu cầu;
2. Xong xuôi tốt trọng trách trong thời hạn công tác 03 năm tiếp tục gần nhất; có phẩm hóa học và đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ mức sử dụng hoặc đã có thông báo về vấn đề xem xét kỷ hiện tượng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;
3. Bao gồm đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lượng chuyên môn nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn nữa hạng hiện giữ lại trong thuộc ngành, lĩnh vực;
4. Đáp ứng những yêu mong khác vì Bộ cai quản viên chức chăm ngành quy định.
Điều 10. Hồ nước sơ đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;
b) bạn dạng sơ yếu lý kế hoạch của viên chức theo mẫu mã số 2 ban hành kèm theo Thông bốn này, có chứng thực của cơ quan áp dụng hoặc thống trị viên chức;
c) bản nhận xét, review của tín đồ đứng đầu cơ quan thực hiện viên chức không duy trì chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền chỉ định viên chức quản lí lý;
d) bạn dạng sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu mong của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét được cơ quan có thẩm quyền triệu chứng thực;
đ) các yêu mong khác theo hình thức về tiêu chuẩn chỉnh của hạng chức danh công việc và nghề nghiệp mà viên chức tham dự cuộc thi hoặc xét thăng hạng.
2. Việc lưu giữ, cai quản hồ sơ đăng ký tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được triển khai như sau:
a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I, hồ sơ của viên chức được cử tham dự thi hoặc xét thăng hạng được giữ hộ về cỗ Nội vụ để thấy xét, ra quyết định và giữ giữ, quản lý;
b) Đối cùng với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, làm hồ sơ của viên chức được cử tham gia thi hoặc xét thăng hạng vị cơ quan bao gồm thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lưu giữ, quản ngại lý.
Điều 11. Trình tự, giấy tờ thủ tục và thẩm quyền cử viên chức tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
1. Căn cứ hướng dẫn tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập lập list và làm hồ sơ viên chức gồm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện gửi đến cơ quan gồm thẩm quyền cử viên chức dự thi hoặc xét kèm theo report danh mục vị trí bài toán làm và tổ chức cơ cấu chức danh nghề nghiệp và công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức hiện bao gồm của đơn vị.
2. Cơ quan gồm thẩm quyền cử viên chức tham dự cuộc thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp tiến hành tổng đúng theo đề nghị của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc quyền quản lý, tổ chức sơ tuyển với cử viên chức đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc theo quy định.
3. Văn bản cử viên chức tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét kèm theo list trích ngang của viên chức tham dự cuộc thi hoặc dự xét thăng hạng theo chủng loại số 3 phát hành kèm theo Thông tư này.
Khoản 4 Điều 11 bị bãi bỏ bởi Điểm d Khoản 4 Điều 6 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">4. Thẩm quyền ra quyết định viên chức tham gia thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:
Khoản 4 Điều 11 bị bãi bỏ bởi Điểm d Khoản 4 Điều 6 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">a) cỗ Nội vụ thẩm định và đánh giá và quyết định danh sách viên chức tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng II lên hạng I.
Khoản 4 Điều 11 bị bãi bỏ bởi Điểm d Khoản 4 Điều 6 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">b) Cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II điều khoản tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quyết định danh sách viên chức tham dự kỳ thi hoặc tham dự kỳ xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp sau khoản thời gian có chủ ý thống nhất của cục Nội vụ.
Khoản 4 Điều 11 bị bãi bỏ bởi Điểm d Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV">c) bạn đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III ra quyết định danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét theo phân công, phân cấp của những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">Điều 12. Tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">1. Đối cùng với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I:
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">a) địa thế căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp được cỗ Nội vụ phê duyệt, Bộ cai quản viên chức siêng ngành lập danh sách viên chức được những cơ quan, đơn vị cử dự thi hoặc dự xét, tổng vừa lòng theo mẫu mã số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và có văn phiên bản gửi về bộ Nội vụ quyết định danh sách viên chức gồm đủ những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">b) bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp để Bộ làm chủ viên chức siêng ngành tổ chức kỳ thi theo quy định. Sau thời điểm thực hiện, kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc gửi về cỗ Nội vụ để quyết định công dìm kết quả.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 3 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">2. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II:
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 3 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">a) địa thế căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được cỗ Nội vụ phê duyệt, cơ quan gồm thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét chính sách tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thành lập và hoạt động Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp; quyết định danh sách viên chức tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp sau thời điểm có chủ ý thống nhất của cục Nội vụ theo mẫu số 3 phát hành kèm theo Thông bốn này và tổ chức thực hiện.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 3 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">b) bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra, đo lường và tính toán quá trình tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">3. Đối cùng với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, địa thế căn cứ quy định phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng IV lên hạng III theo nguyên lý tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, fan đứng đầu tư mạnh quan bao gồm thẩm quyền thành lập và hoạt động Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc của viên chức; ra quyết định danh sách viên chức tham gia dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau thời điểm có ý kiến thống độc nhất của Vụ (Ban) tổ chức cán cỗ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ hoặc Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương. Sau khoản thời gian thực hiện, báo cáo kết quả về bộ Nội vụ và cơ quan thống trị viên chức nhằm theo dõi, tổng phù hợp chung.
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">4. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan liêu khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội thực hiện theo phương tiện của điều khoản và phân cung cấp của cơ quan gồm thẩm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">Điều 13. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">1. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp do fan đứng đầu cơ quan bao gồm thẩm quyền điều khoản tại Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thành lập. Hội đồng có 05 hoặc 07 thành viên, gồm quản trị Hội đồng và những ủy viên Hội đồng, trong các số đó có 01 ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">2. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp thao tác làm việc theo hình thức tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi quy định trên Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">3. Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp trong thời hạn thực hiện nay nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng điều khoản tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
Điều 13 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">4. Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thi hoặc xét theo Quy chế tổ chức triển khai thi thăng hạng hoặc quy chế xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức.
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BNV">Điều 14. Xác minh người trúng tuyển vào kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 5 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">1. Viên chức trúng tuyển vào kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải tham gia dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ đều môn được miễn thi theo quy định; gồm số điểm của mỗi bài bác thi đạt từ 55 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 5 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">2. Việc xác định người trúng tuyển vào kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc được triển khai theo quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Điều 14 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 5 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">3. Viên chức không trúng tuyển vào kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo dụng cụ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không được bảo lưu tác dụng cho các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.
Điều 15. Bổ nhiệm và xếp lương chức vụ nghề nghiệp so với viên chức trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp
1. Căn cứ thông tin của cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc được tiến hành như sau:
Điểm a Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 2 Thông bốn số 03/2019/TT-BNV">a) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng II lên hạng I, địa thế căn cứ vào đưa ra quyết định công nhận kết quả và ý kiến đề nghị của cơ quan bao gồm thẩm quyền cai quản viên chức, cỗ Nội vụ quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I so với viên chức sẽ trúng tuyển;
b) Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc từ hạng III lên hạng II, địa thế căn cứ vào ra quyết định công nhận tác dụng và ý kiến đề xuất của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực ở trong Trung ương ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với viên chức vẫn trúng tuyển. Sau đó, report kết trái theo mẫu mã số 4 ban hành kèm theo Thông tư này về cỗ Nội vụ cùng cơ quan bao gồm thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc để quan sát và theo dõi chung.
c) căn cứ quy định phân cấp của những cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III theo cách thức tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, bạn đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thi hoặc xét thăng hạng quyết định hoặc ủy quyền quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III đối với viên chức sẽ trúng tuyển và report kết trái theo mẫu số 4 phát hành kèm theo Thông tư này về bộ Nội vụ cùng cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để quan sát và theo dõi chung.
2. Việc xếp lương so với viên chức được chỉ định vào chức danh nghề nghiệp sau khi trúng tuyển chọn kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo chế độ và hướng dẫn của bộ Nội vụ.
Chương 4.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ quản lý viên chức siêng ngành chịu đựng trách nhiệm:
a) tổ chức xây dựng cỗ tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp của viên chức siêng ngành để ban hành theo chính sách tại Thông bốn này;
Điểm b Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 7 Điều 2 Thông tứ số 03/2019/TT-BNV">b) Quy định ví dụ tiêu chuẩn, điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét, ban hành Quy chế xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao cai quản sau lúc có chủ ý thống nhất của cục Nội vụ.
2. Những Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương thực hiện xác xác định trí việc làm cùng xây dựng cơ cấu tổ chức chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong phạm vi cai quản để có tác dụng căn cứ triển khai việc thi hoặc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp so với viên chức.
Điều 17. Hiệu lực thực thi thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực tính từ lúc ngày 15 mon 02 năm 2013.
2. Bãi bỏ các văn bản sau:
a) Thông tứ số 10/2004/TT-BNV ngày 19 mon 02 năm 2004 của cục Nội vụ trả lời thực hiện một trong những điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của cơ quan chính phủ về tuyển dụng, áp dụng và thống trị cán bộ, công chức trong những đơn vị sự nghiệp của nhà nước (sau đây call tắt là Nghị định số 116/2003/NĐ-CP);
b) Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của bộ Nội vụ trả lời thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP cùng Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
3. Bãi bỏ những quy định áp dụng so với viên chức tại những văn bạn dạng sau:
a) quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của bộ trưởng cỗ Nội vụ về việc phát hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức;
b) đưa ra quyết định số 12/2006/QĐ-BNV ngày thứ 5 tháng 10 năm 2006 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc phát hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức.
Điều 18. Nhiệm vụ thi hànhCác bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện Kiểm giáp nhân dân tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; - văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - Cục kiểm soát văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Sở Nội vụ những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Công báo, Cổng thông tin điện tử chủ yếu phủ; - cỗ Nội vụ: bộ trưởng, những Thứ trưởng, Vụ Pháp chế và những Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ; - Trang thông tin điện tử cỗ Nội vụ; - Lưu: VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG nai lưng Anh Tuấn


Mẫu số 1

Tên Bộ, ngành, địa phương:…………..

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HIỆN CÓ

 VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

CỦA TỪNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM …(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ số 12/2012/TT-BNV ngày 18 mon 12 năm 2012 của bộ Nội vụ)

 

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đối chọi vị

Tổng số

Số lượng, tổ chức cơ cấu chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức hiện tại có

Đề nghị con số chỉ tiêu thăng hạng của từng hạng viên chức

Ghi chú

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I

Chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày … mon … năm 20 ……..Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương(Ký tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 2

 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thống trị viên chức…………….

Số hiệu viên chức: …………..

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức …………………………….

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

 

 

Ảnh màu sắc (4 x 6 cm)

1) Họ cùng tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……………………………………………..

2) tên gọi khác:………………………………………………………………………….

3) Sinh ngày: ……tháng……năm……….., giới tính (nam, nữ): ……………………

4. Khu vực sinh: làng …………….., Huyện…………….., tỉnh ……………………………..

5) Quê quán: buôn bản ……………., Huyện…………….., tỉnh giấc ……………………………..

6) Dân tộc: …………………………………………….., 7) Tôn giáo: …………………………………..

8) Nơi đk hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

(Số nhà, mặt đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) nghề nghiệp và công việc khi được tuyển dụng: ………………………………………………………………..

11) Ngày tuyển dụng:…../…./……, phòng ban tuyển dụng: ………………………………………….

12) công tác (chức danh) hiện nay tại: …………………………………………………………………….

(Về cơ quan ban ngành hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) các bước chính được giao: ………………………………………………………………………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: ………………….Mã số: ………………………………….

Bậc lương:……, Hệ số:…….., Ngày hưởng: …../..…./……, Phụ cấp cho chức vụ:……. Phụ cấp cho khác:……..

15.1- chuyên môn giáo dục càng nhiều (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ………………………..

15.2- trình độ chuyên môn chuyên môn cao nhất: ………………………………………………………………….

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; siêng ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ……………....................…..15.4- quản lý nhà nước:………………………

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, nhân viên chính, siêng viên, cán sự, ……)

15.5- tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp …………………………………….

15.6- ngoại ngữ: ………………........…………..15.7- Tin học:……………………………………

(Tên nước ngoài ngữ + trình độ A, B, C, D,... ) (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ……/…../……, Ngày chủ yếu thức:…../…../…………….

17) Ngày tham gia tổ chức triển khai chính trị-xã hội: …………………………………………………………

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,.... Và thao tác gì trong tổ chức triển khai đó)

18) Ngày nhập ngũ: …../……./……., Ngày xuất ngũ: …../…./….., Quân hàm cao nhất: ……….

19) thương hiệu được phong khuyến mãi cao nhất: …………………………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ nhân dân và ưu tú)

20) yêu thích công tác: ………………………………………………………………………………..

21) Khen thưởng: ……………………………....... 22) Kỷ luật: …………………………………..

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể vẻ ngoài cao nhất, năm nào)

23) triệu chứng sức khỏe:………………………, Chiều cao:…, cân nặng nặng: …… kg, team máu: …

24) Là yêu quý binh hạng: …./….., Là con mái ấm gia đình chính sách: ………………………………….

(Con yêu quý binh, bé liệt sĩ, fan nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số minh chứng nhân dân: ……….Ngày cấp: …../…../….. 26) Số sổ BHXH: ………………

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm- Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, hội chứng chỉ, trình độ gì

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

…/…-…/…

……………..

……………………

………………….

……………………..

 

……………..

……………………

Ghi chú: Hình thức đào tạo: thiết yếu qui, tại chức, chăm tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ……

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), nhắc cả thời gian được đào tạo, tu dưỡng về chăm môn, nghiệp vụ, …

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Có Con Đường Nào Bước Qua Ta Đến Mang Em Món Quà, Lời Bài Hát Hẹn Một Mai

………………………………………………………………………………………...

 

 

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã CDNN/bậc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Người khaiTôi xin khẳng định những lời khai trên đó là đúng sự thật(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, Ngày….tháng……năm 20……Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị quản lý hoặc thực hiện viên chức(Ký tên, đóng dấu)