Bài 1 (trang 53 SGK Sinh 8)

Bài 1 trang 53 SGK Sinh học 8

Bài 16 Tuần trả máu với lưu thông bạch huyết

Bài 2 (trang 53 SGK Sinh 8)

Bài 3 (trang 53 SGK Sinh 8)

Bài 3 trang 53 SGK Sinh học 8

Bài 4 (trang 53 SGK Sinh 8)

Câu 1 trang 53 Sách giáo khoa Sinh học 8

Câu 2 trang 53 Sách giáo khoa Sinh học 8

Câu 3 trang 53 Sách giáo khoa Sinh học tập 8

Câu 4 trang 53 Sách giáo khoa Sinh học 8

Mô tả lối đi của bạch máu trong phân hệ lớn.

Mô tả lối đi của máu trong tầm tuần hoàn bé dại và trong vòng tuần trả lớn.


*