Các em vẫn được nghiên cứu về đặc thù hóa học của 4 loại hợp hóa học vô cơ là Oxit, Axit, BazơMuối. Vậy 4 một số loại hợp chất này còn có sự biến hóa qua lại với nhau như thế nào? Và đk cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó họ đi vào bài mới:Mối dục tình giữa những loại hợp hóa học vô cơ
Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Mối quan hệ nam nữ giữa các loại chất vô cơ

1.2.Những làm phản ứng hoá học tập minh họa

1.3. Tổng kết

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 12 chương 1 hóa học 9


*

*

Hình 1:Mối dục tình giữa các loại hóa học vô cơ


1. CaO +2 HCl → CuCl2 +H2O

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

4. Cu(OH)2→ CuO + H2O

5. SO3 + H2O → H2SO4

6. Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

7. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9. H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

* giữ ý:Một số oxit kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không bị H2, teo khử.Các oxit kim loại khi sống trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…Các bội nghịch ứng hoá học xẩy ra phải tuân theo những điều khiếu nại của từng bội nghịch ứng.Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ trọng số mol sẽ tạo ra muối hạt axit tốt muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Khi tác dụng với H2SO4 đặc, sắt kẽm kim loại sẽ biểu hiện hoá trị cao nhất, không giải hòa Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2­ + H2SO4


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ tư duy về quan hệ giữa những hợp hóa học vô cơ
Xem thêm: Hướng Dẫn Điền Tờ Khai Mẫu 05-Đk-Th-Tct Thông Tư 95, Tải Mẫu Số 05

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hoàn thành chuỗi phương trình làm phản ứng sau:

Fe→ FeCl2→ Fe(NO3)2→ Fe(OH)2→ FeO

Hướng dẫn:

(eginarrayl left( m1 ight) m sắt + 2HCl o mFeC ml_ m2 m + mH_ m2\ left( m2 ight) m FeC ml_ m2 m + 2AgN mO_ m3 o mFeleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2AgCl\ left( m3 ight) m Feleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2NaOH o mFeleft( mOH ight)_ m2 m + 2NaN mO_ m3\ left( m4 ight) m Feleft( mOH ight)_ m2(t^0) o mFeO + mH_ m2 mO endarray)

Bài 2:

Ngâm một lá đồng vào hỗn hợp AgNO3 20%. Sau bội phản ứng, thu được dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4) và 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 phản ứng hết.

a) Viết phương trình bội phản ứng

b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% vẫn tham gia bội phản ứng.

Hướng dẫn:

Số mol của Ag là:(n_Ag = fracmM = frac10,8108 = 0,1(mol))

a) Phương trình bội phản ứng:

AgNO3+Cu→CuSO4+ Ag

0,1(leftarrow) 0,1

b) cân nặng dung dịch AgNO320% sẽ tham gia phản bội ứng là:

(C\% = fracm_ctm_dd.100 Rightarrow m_dd = fracm_ct.100C\% = frac0,1 imes 170 imes 10020 = 85(gam))