Câu hỏi: Một điện tích thử để tại điểm tất cả cường độ điện trường E = 1000V/m. Lực tác dụng lên năng lượng điện đó bởi 2N. Độ lớn của điện tích là

A 1,6.10-19 C

B 500C.

C 2.10-3 C

D 1.10-3 C


- trả lời giải

Phương pháp giải:

Giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

- Đề kiểm soát hết chương - Đề soát sổ hết chương năng lượng điện điện trường (đề số 4) có lời giải cụ thể