toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một thang máy có khối lượng m 500kg

*

Một thang đồ vật có cân nặng m = 500 kg chất trong số đó một thùng mặt hàng nặng 300 kg. Người ta kéo thang thứ từ đáy hầm mỏ sâu 65m lên phương diện đất bởi lực căng của một dây cáp. Công nhỏ dại nhất của lực căng để triển khai việc sẽ là bao nhiêu?


*

tóm tắt:

:(m_1=500kg)

(m_2=300kg)

(dfracs=h=65mA=?)

Giải:

Tổng trọng lượng của thang máy và thùng hàng là:

(P=P_1+P_2=10.m_1++10.m_2=10.500+10.300=8000left(N ight))

Công của trương lực dây để tiến hành việc kéo thang máy gồm thùng hàng đó lên mặt khu đất là:

(A=F.s=P.h=8000.65=520000left(J ight)=520kJ)

Vậy công nhỏ tuổi nhất để thục hiện bài toán đó là (520kJ)

 


*

một thang thứ có trọng lượng m = 500kg trong các số ấy chứa 1 thùng hàng nặng 300kg. Tín đồ ta kéo thang thiết bị từ đáy hầm mỏ sâu 65m lên khía cạnh đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ dại nhất để thực hiện việc đó là bao nhiêu

 


Trọng lượng của thang máy cùng thùng sản phẩm là:

P = (m1 + m2) . 10 = 800 . 10 =8000N

Công bé dại nhất là:

A = phường . h = 8000 . 65 = 520000 J


Bài 3: Một thang máy khối lượng m=500kg, được kéo từ lòng hầm mỏ sâu 120m lên phương diện đất bởi lực căng của một dây cáp. Tính công bé dại nhất của lực căng để triển khai được việc đó?. Biết hiệu suất của sản phẩm là 80%. Tính công do máy triển khai và công hao phí vị lực cản?


Công nhất nhất vật dụng thực hiện:

(A=Pcdot h=10mcdot h=10cdot500cdot120=6cdot10^5J)

Công toàn phần:

(H=dfracA_iA_tpcdot100\%Rightarrow A_tp=dfracA_iHcdot100\%=dfrac6cdot10^580\%cdot100\%=75cdot10^4J)

Công hao phí:

(A_hp=A_tp-A_i=75cdot10^4-6cdot10^5=150000J)


Một thang máy khối lượng m = 500kg, được kéo từ bỏ hầm mỏ sâu 120m lên phương diện đất bởi lực căng của dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng triển khai việc đó rất có thể nhận quý giá nào trong số giá trị sau:

A. 600J

B. 1200kJ

C. 600kJ

D. 1200J


 Một thang thiết bị có cân nặng m = 50 kg được kéo từ đáy hầm mỏ sâu 120m lên phương diện đất bởi lực căng của một dây cáp. Tính công nhỏ tuổi nhất của lực căng để tiến hành việcđó


Các lực tác dụng lên thang lắp thêm gồm:

(overrightarrowP) và khả năng kéo dây cáp (overrightarrowF) 

Để kéo thang máy đi lên thì (Fge P)

Vậy lực kéo nhỏ dại nhất (F_min=P) 

(A=F_min.s=left(50left(kg ight).10 ight).120=6000J=6KJ)


Một thang sản phẩm có trọng lượng m=750kg, được kéo từ bỏ đay hầm mỏ sâu 140m lên phương diện đất bằng lực căng của một dây cáp vì chưng máy thực hiện.a.Tính công nhỏ nhất của trương lực để triển khai việc đó.b.Biết hiệu suất của máy là 80%. Tính công bởi máy thực hiện và công hao phí tổn lực cản.Mọi tín đồ giúp mình với mình cảm ơn nhiều


a)Lực căng dây nhỏ tuổi nhất để kéo vật:

(F=P=10m=10cdot750=7500N)

Công của trương lực dây:

(A=Fcdot S=7500cdot140=1050000J)

b)Công bởi máy thực hiện:

(A_tp=dfracA_iH=dfrac105000080\%=1312500J)


Một thang máy trọng lượng m = 1000kg, được kéo tự hầm mỏ sâu 100m lên phương diện đất bằng lực căng của dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng tiến hành việc đó hoàn toàn có thể nhận quý giá nào trong những giá trị sau:

A. 600J

B. 1000kJ

C. 600kJ

D. 1000J


Giải góp em : một thang thứ có cân nặng 750kg, kéo từ lòng hầm mỏ sâu 120m đề nghị lực kéo vật bởi lực căng tua dây cáp vì chưng máy thực hiện.

a) Tính công nhỏ dại nhất của lực căng dây để thực hiện việc đó.

b) Biết hiệu suất máy là 85%, tính công máy triển khai và công hao giá tiền của lực
Xem thêm: Tâm Trạng Của Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân, Phân Tích Tâm Trạng Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân

a)Lực căng dây bé dại nhất để kéo thiết bị lên: F= phường = 750. 10 = 7500 (N)

Công của trương lực dây: A = F.S = 7500 . 120 = 900 000J

b) Hiệu suất (H=dfracA_iA_tp)

Suy ra công máy thực hiện là: (A_tp=dfracA_iH=dfrac9000000,85=1059000J)

Công hao phí: (A_hp=Atp-A_i=1059000-900000=159000J)


một thang trang bị kéo 1 đồ dùng có trọng lượng 500kg từ đáy hầm mỏ sâu 150m lên phương diện đất bằng một lực căng của một cáp sạc là 6000N , tính công và công suất của máy biết thời gian kéo vật lên là 2 phút , giải giúp tui với ạ cảm ơn các lắm