1. Nguyên hàm là gì?

Cho hàm số f(x) khẳng định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) bên trên K nếu F"(x) = f(x) với tất cả x ∈ K.Bạn đã xem: Nguyên hàm 1/(x^2+1)

2. đặc điểm nguyên hàm

Nguyên hàm gồm 3 tính chất đặc biệt quan trọng cần nhớ:


*

*

*

3. Các cách thức tính nguyên hàm

Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản

Dạng 2. Sử dụng phương thức ĐỔI BIẾN nhằm tìm nguyên hàm

a) Đổi biến đổi tổng quát

Bước 1: lựa chọn t = φ(x). Trong những số ấy φ(x) là hàm số nhưng mà ta chọn thích hợp.Bước 2: Tính vi phân hai về dt = φ"(x)dxBước 3: thể hiện f(x)dx = gφ"(x)dx = g(t)dt.Bước 4: lúc ấy $I = int fleft( x ight)dx $ $ = int gleft( t ight)dt $ $ = Gleft( t ight) + C$

Ví dụ: kiếm tìm nguyên hàm của hàm số $I = int frac1xsqrt ln x + 1 dx $

Hướng dẫn giải

Bước 1: lựa chọn $t = sqrt ln x + 1 Rightarrow t^2 = ln x + 1$Bước 2: Tính vi phân hai về dt = – 3sinx.dxBước 3: biểu thị $int fleft( x ight)dx = – frac13int frac1t.dt $Bước 4: khi đó $I = – frac13ln left| t ight| + C$ $ = – frac13ln left| 1 + 3cos x ight| + C$

b) Đổi biến tấu 1


*

c) Đổi biến dị 2


*

Dạng 3. Nguyên hàm từng phần


Nguyên tắc chung để đặt u và dv: tìm được v thuận lợi và ∫v.du tính được

Nhấn mạnh: vật dụng tự ưu tiên khi chọn đặt u: “Nhất lô, nhị đa, tam lượng, tứ mũ” (hàm lôgarit, hàm đa thức, hàm vị giác, hàm mũ).

Bạn đang xem: Nguyên hàm của 1 căn x 2 1

Ví dụ: tra cứu nguyên hàm của hàm số f(x) = x.e2x

Hướng dẫn giải

Bước 1: Đặt $left{ eginarrayl u = ln left( 2x ight)\ dv = x.dx endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl du = frac1x\ v = fracx^22 endarray ight.$

Bước 2: Ta thấy $Fleft( x ight) = int fleft( x ight) dx$ $ = fracx^22.ln left( 2x ight) – int frac1x.fracx^22 dx$ $ = fracx^22.ln left( 2x ight) – fracx^24 + C$ $ = fracx^22.left( ln left( 2x ight) – frac12 ight) + C$

Dạng 4. Phương pháp tính nguyên hàm sử dụng máy tính

Cho nguyên hàm $int fleft( x ight)dx $ = F(x) + C. Hãy tìm f(x) hoặc F(x)

Hướng dẫn

Để giải, mình sẽ hướng dẫn bí quyết bấm máy vi tính nguyên hàm cấp tốc theo 3 bước sau:

Bước 1: thừa nhận shift $fracddxleft( Fleft( x ight) ight)_x = X – fleft( X ight)$

Bước 2: nhấn phím Calc nhập X = 2.5

Bước 3: Đánh giá nghiệm

Nếu tác dụng bằng 0 (gần bằng 0 ) thì sẽ là đáp án buộc phải chọn

Ví dụ: Tìm toàn bộ nghiệm của hàm số f(x) = $frac12x + 3$ là

A. $frac12.lnleft| 2x + 3 ight| + C$

B. $frac12.lnleft( 2x + 3 ight) + C$

C. Ln|2x + 3| + C

D. $frac1ln 2.$ln|2x + 3| + C

Hướng dẫn bấm lắp thêm tính

Bước 1: Nhập vào máy vi tính casio $fracddxleft( frac12.ln left( left ight) ight) – frac12x + 3$

Bước 2: CALC X = -2

Lưu ý: Trong công dụng A và C nếu mang lại X = 2 thì đông đảo cho công dụng là 0. Vậy khi có trị tuyệt đối thì mang lại X một giá bán trị đến biểu thức trong trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất âm.

Kết luận: Chọn giải đáp A.

Xem thêm: Hệ Thống Các Công Thức Hình Học Không Gian 12 Đầy Đủ, Hệ Thống Kiến Thức Hình Oxyz

Dạng 5. Tính nguyên hàm của hàm số

Cách 2: Sử dụng phương thức hệ số bất định, triển khai theo các bước sau:

Bước 1: Ta có: $I = int P(x)c mosaxdx $ $ m = A(x)sinax + B(x)cosax + C$ $(1)$, trong các số ấy $A(x)$ và $B(x)$ là các đa thức thuộc bậc với $P(x).$ Bước 2: mang đạo hàm nhị vế của $(1)$: $P(x)c mosax$ $ m = A"(x)cosax – A(x)a m.sinax$ $ m + B"(x)sinax + aB(x)cosax.$Bước 3: Sử dụng phương pháp hệ số cô động ta xác định được $A(x)$ với $B(x).$

Nhận xét: ví như bậc của nhiều thức lớn hơn $3$ thì biện pháp 1 trầm trồ cồng kềnh, vì khi đó ta tiến hành số lần nguyên hàm từng phần bởi với số bậc của đa thức, do đó ta đi đến nhận định và đánh giá như sau:

Nếu bậc của đa thức nhỏ dại hơn hoặc bằng $2$: Ta áp dụng cách 1.Nếu bậc của nhiều thức lớn hơn hoặc bằng $3$: Ta áp dụng cách 2.

Ví dụ: Tìm nguyên hàm $int xsin ^2xdx .$

Giải

Ta có: $I = int xleft( frac1 – c mos2x2 ight)dx $ $ = frac12int xdx – frac12int xcos 2xdx $ $ = frac14x^2 – frac12J$ $(1).$

Tính: $J = int xcos 2xdx .$

Đặt: $left{ eginarrayl u = x\ dv = c mos2xdx endarray ight.$ $ o left{ eginarrayl du = dx\ v = frac12sin 2x endarray ight.$ $ Rightarrow J = fracx2sin 2x – frac12int sin 2xdx $ $ = fracx2sin 2x + frac14c mos2x + C.$

Thay vào $(1)$: $I = frac14x^2 – frac12left( fracx2sin 2x + frac14c mos2x ight)$ $ = frac14left( x^2 – xsin 2x – frac12c mos2x ight) + C.$

3. Bài tập nguyên hàm

Bài tập 2: Tìm nguyên hàm $I = int left( x^3 – x^2 + 2x – 3 ight)mathop m s olimits minxdx .$

Giải

Theo dấn xét trên, ta sử dụng phương thức hệ số bất định. Ta có: $I = int left( x^3 – x^2 + 2x – 3 ight)mathop m s olimits minxdx $ $ = left( a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 ight)c mosx$ $ m + left( a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2 ight)mathop m s olimits minx$ $(1).$

Lấy đạo hàm nhị vế của $(1)$:

$ Leftrightarrow left( x^3 – x^2 + 2x – 3 ight)mathop m s olimits minx$ $ m = cosx$$ – sin x$ $(2).$

Đồng độc nhất vô nhị thức ta được: $left{ eginarrayl a_2 = 0\ 3a_1 + b_2 = 0\ 2b_1 + c_2 = 0\ c_1 + d_2 = 0 endarray ight.$ và $left{ eginarrayl – a_1 = 1\ 3a_2 – b_1 = – 1\ 2b_2 – c_1 = 2\ – c_2 + d_1 = – 3 endarray ight.$ $ Rightarrow left{ eginarrayl a_1 = – 1;a_2 = 0\ b_1 = 1;b_2 = 3\ c_1 = 4;c_2 = – 2\ d_1 = 1;d_2 = – 4 endarray ight.$

Khi đó: $I = left( – x^3 + x^2 + 4x + 1 ight)c mosx$ $ m + left( m3 mx^ m2 – 2x + 4 ight)mathop m s olimits minx + C.$