*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hh là những nguyên tử có cùng

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc tách ra từ không gian là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, cân nặng riêng của nước là một trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B cùng 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo hợp tất cả hai đồng vị bao gồm số khối trung bình 31,1 và tất cả tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số hạt trong hai đồng vị là 93 và tổng số hạt không mang điện bởi 0,55 lần tổng cộng hạt với điện. Số nơtron của đồng vị có số khối lớn hơn là
Xem thêm: Ký Tự Và Ký Hiệu Bảng Chữ Cái La Mã, Bảng Chữ Cái Hy Lạp Và Cách Đọc Chuẩn Nhất

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chiếm 4,67% cùng X3 chiếm phần 3,1%. Toàn bô khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, yếu tắc Clo gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Yếu tắc Cu gồm 2 đồng vị trong những số đó 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là