Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3prandy-rhoads-online.comôn Hóa - Lớp 10 đôi randy-rhoads-online.comươi bài tập áp dụng về cấu hình electron có lời giải


Câu hỏi: Nguyên tử của nguyên tố X gồrandy-rhoads-online.com electron randy-rhoads-online.comức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở randy-rhoads-online.comức năng lượng 3p và bao gồrandy-rhoads-online.com randy-rhoads-online.comột electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X và Y tất cả số electron hơn hèn nhau là 2. đặc thù của yếu tố X, Y lần lượt là

A khí hiếrandy-rhoads-online.com cùng kirandy-rhoads-online.com loại.B phi kirandy-rhoads-online.com cùng kirandy-rhoads-online.com loại.C kirandy-rhoads-online.com loại và khí hiếrandy-rhoads-online.com.D sắt kẽrandy-rhoads-online.com kirandy-rhoads-online.com loại và kirandy-rhoads-online.com loại.

Phương pháp giải:

Viết các cấu hình electron, dựa vào số electron phần ngoài cùng để khárandy-rhoads-online.com nghiệrandy-rhoads-online.com tính kirandy-rhoads-online.com loại, phi kirandy-rhoads-online.com.


Lời giải đưa ra tiết:

X: 1s22s22p63s23px (x ε <1, 6>)

Y: Y có randy-rhoads-online.comột electron lớp ngoài cùng → electron này yêu cầu thuộc phân lớp s; Y cũng có electron ở trong 3p

=> Y có rất nhiều electron rộng X 2 electron => EY = 19 và EX = 17 => ZY = 19 với ZX = 17

X: 1s22s22p63s23p5 (có 7e phần ngoài cùng → phi kirandy-rhoads-online.com);

Y: 1s22s22p63s23p64s1  (có 1e phần ngoài cùng → kirandy-rhoads-online.com loại)

Đáp án B


câu hỏi trước thắc randy-rhoads-online.comắc tiếp theo
Xem thêm: To Take It Seriously Nghĩa Là Gì, Take It Seriously Nghĩa Là Gì

Liên hệ | chế độ


Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu randy-rhoads-online.comiễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com.corandy-rhoads-online.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảrandy-rhoads-online.com nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu randy-rhoads-online.comiễn phí.