Để được điểm cao trong IELTS Writing thì bạn phải tránh những lỗi lặp từ và dùng một vài từ nhằm gấy được tuyệt vời với tín đồ chấm. Những từ vựng “chủ chốt” trong IELTS Writing task 1, Danh từ dùng khi diễn tả các xu thế mỗi phần. Một trong những cụm từ bỏ và kết cấu IELTS Writing lối biểu đạt mà những thầy cô tin cần sử dụng dưới! trách nhiệm của bạntrongphần thi IELTS Wrting Task 1-2 là viết một chia sẻ ngắn … sẽ bước vào chi tiếtcác Từvựng choIELTS WritingTask 2thường dùngtheo từng công ty đề.

Bạn đang xem: Những cấu trúc ăn điểm trong ielts writing task 2

Cụm từ thông dụng trong IELTS Writing từ vựng IELTS Writing task 1 – từ bỏ vựng IELTS Writing task 2 thường được dùng phổ cập nhất. Các cụm từ dùng trong Writing IELTS task 2 dưới sẽ gúp bạn có ý tưởng nhiều hơn thế nữa trong bài viết.

Các mẫu mã câu hay sử dụng trong Writing task 2 và task 1 dưới đây giúp tăng vốn trường đoản cú vựng bỏ phần IELTS Writing với những cụm từ giỏi trong viết luận thường được dùng trong những chủ đề lúc thi IELTS thường xuyên gặp


Nội dung chính


I. 50 từ Nối thông dụng Trong IELTS Writing

Để lấy điểm đắt dưới IELTS Writing thì bạn cần tránh những lỗi lặp từ và sử dụng các từ nhằm gấy được tuyệt vời với người chấm. Vậy làm cụ nào nhằm tận dụng điều này? Đó chính là tận dụng được đầy đủ từ nối (hay còn gọi là những connectors) để tránh một trong những lỗi lặp từ không cần thiết.

Trong bài thi viết IELTS, tự nối đóng góp một vai trò đặc trưng dưới việc giữ cho bài luận được rành mạch, rõ ràng, có hệ thống. áp dụng từ nối biến hóa năng động là một kỹ năng mà không còn người học tập IELTS nào cũng nắm vững. randy-rhoads-online.com xin phép được gửi đến bạn danh sách 25 từ bỏ nối thường dùng thường được sử dụng dưới bài xích thi viết IELTS để tham khảo và có được tuyệt kỹ làm bài xích thi xuất sắc nhé!


*
*
*
*
NHỮNG CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ CẦN THIẾT mang lại BÀI IELTS WRITING TASK 2

Mộtdướimột sốcách giúp bạn cũng có thể viết cấp tốc là “dự trữ” cho khách hàng một “thư viện” kết cấu IELTS Writing và cụng từ bỏ vựng cùng lối diễn đạt, để khi bắt buộc là “tuôn trào” ra ngay lập tức màchẳng hềđắn đo suy nghĩ! Để chuẩn bị tốt “thư viện” hữu ích này, bạn có thể chiamột sốtừ vựng và lối biểu đạt theomột sốcông dụng khác biệt như:

Mở đề (opening) – các cụm từ sử dụng trong Writing IELTS task 2

It is often said that…/Many people claim that…: Mọi fan thường mang lại rằng…/ đa số người cho rằng…..In this day and age…/Nowadays…/ These days…: Ngày nay…..We live in an age when many of us are…: chúng ta sống vào thời đại là các người trong các chúng ta…..….is a hotly-debated topic that often divides opinion: …là chủ thể gây tranh cải và có rất nhiều ý con kiến trái chiều………is often discussed yet rarely understood: … thì thường xuyên được bàn bạc nhưng ít khi được hiểu.It goes without saying that….is one of the most important issues facing us today: không nhất thiết phải nói, …… là trong những vấn đề đặc biệt nhất mà bọn họ phải đương đầu ngày nay.

The following essay takes a look at both sides of the argument: bài luận sau đây chỉ ra cả nhị mặt của vấn đề

STTTừ vựngDịch nghĩa
1Many/some people claim/believe that…Nhiều / một số người tuyên bố/ có niềm tin rằng …
2There is no denying that…Không thể từ chối rằng…
3It is often said that…Người ta thường xuyên nói rằng …
4These days…/ Nowadays…/ In this day and age…Những ngày nay … / thời nay … / trong thời đại ngày này …
5It goes without saying that…Không cần phải nói rằng …
6It is universally accepted that…Mọi bạn đều chấp nhận rằng …
7We live in an age when many of us are…Chúng ta đang sinh sống trong thời đại mà không ít người trong bọn họ …
8People are divided in their opinion regarding…Mọi tín đồ chia rẽ theo chủ kiến ​​của bọn họ về …
9…. Is one of the most important issues……. Là một trong những vấn đề đặc trưng nhất …
10Whether …. Or …. Is a controversial issue…Cho mặc dù …. Tuyệt …. Là 1 trong vấn đề gây tranh cãi …
Bảng từ bỏ và nhiều từ hữu ích cho phần ban đầu bài luận vào writing ielts task 2
STTTừ vựngDịch nghĩa
1Let us examine both views before reaching a concrete decision.Hãy để shop chúng tôi kiểm tra cả nhị quan điểm trước khi đi cho một ra quyết định cụ thể.
2The following paragraphs discuss whether …… or …… and reach a reasonable conclusion.Các đoạn sau bàn bạc về việc …… hay …… và chuyển ra tóm lại hợp lý.
3The following essay takes a look at both sides of the argument.Bài tè luận tiếp sau đây sẽ chu đáo cả hai mặt của lập luận.
4My two cents go for…Hai xu của tôi dành riêng cho …
5However, I strongly believe that…Tuy nhiên, tôi tin tưởng trẻ trung và tràn trề sức khỏe rằng …
6I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraphs.Tôi phản đối quan điểm và tại sao của tôi đang được lý giải trong những đoạn sau.
7I will tư vấn this view with arguments in the following paragraphs.Tôi sẽ hỗ trợ quan điểm đó với những đối số trong số đoạn sau.
8I personally believe that…Cá nhân tôi tin tưởng rằng …
9Thus the advantages far outweigh the disadvantages…Do đó, những ưu thế vượt xa đầy đủ nhược điểm …
10I wholeheartedly believe that this trend should be changed.Tôi trọn vẹn tin tưởng rằng xu thế này cần được núm đổi.
Bảng trường đoản cú và cụm từ hữu ích để hoàn thành phần ra mắt – các từ thịnh hành trong ielts writing hay gặp

Eg:Every human being with an ambition of getting higher knowledge requires attending colleges or universities. The main reason for attending universities or colleges may differ man khổng lồ man. Someone may aspire lớn achieve greater knowledge, someone may just want lớn earn a certificate or someone might attribute it as a step towards career development.

Giới thiệu luận điểm (introducing points)

Firstly, let us take a look at…./ to start with,…: Đầu tiên, họ hãy chú ý vào …../ bước đầu với …..First of all, it is worth considering….: Trước hết, đáng chu đáo là …..Secondly,….Thirdly,….: máy hai,….. Sản phẩm ba,…..Furthermore,…./In addition,…/What is more,…/On top of that,….: rộng nữa, …../Ngoài ra,…./ không chỉ có thế là…../ cấp dưỡng đó….Another point worth noting is…/ Another factor to consider is….: Một điểm nữa xứng đáng để chú ý đó là ……/ Một yếu tố không giống cần lưu ý đó là …….Lastly,…/Finally,…./ Last but not least…: Cuối cùng,…../Cuối cùng……/ sau cuối nhưng không hề thua kém quan trọng……

Trình bày ý tưởng phát minh (presenting ideas) và Đưa lấy ví dụ (giving examples)

When it comes lớn + noun/gerund …: Khi kể đến + danh từ/ hễ từ thêm – ingIn terms of noun/gerund …: Về + danh từ/ hễ từ thêm – ingWith respect to lớn noun/gerund…: Đối cùng với + danh từ/ cồn từ thêm – ingNot only….but also…..: ko những….. Cơ mà còn….According lớn experts,….: Theo như những chuyên gia,……Research has found that…..: nghiên cứu đã đưa ra rằng …..There are those who argue that….: nhiều người nhận định rằng …..For instance …. / For example…../such as : ví dụ…./ ví dụ…./ như là…..

Chỉ ra hiệu quả (expressing result & reason)

As a result, …./As a result of….: hiệu quả là …….….has led to…/ …has resulted in …. :…. Vẫn dẫn đến….Consequently, …./ Therefore,….: do đó, …. / do vậy, …..On account of …/ Due to….: Do……/ do vì, …..One reason behind this is….: nguyên nhân đằng sau vấn đề này là…….

Thể hiện nay sự trái chiều (contrasting)

Although/ Even though subject + verb,….: tuy nhiên + công ty từ + Động tự ……Despite/ In spite of + noun/gerund,….: khoác dù/ bỏ mặc + Danh từ/ cồn từ thêm – ingDespite the fact that subject + verb,….: tuy nhiên thực tế là + chủ từ + Động từ ……On the one hand….. On the other hand….: Một mặt….. Mặt khác…..However, …./ Nevertheless,…./ Even so …. : tuy nhiên,…./Tuy nhiên,…./ mặc dù sao đi nữa,….

Nêu quan điểm (opinion)

As far as I’m concerned, …..: Theo các gì tôi quan lại tâm,…..From my point of view,…. : Theo cách nhìn của tôi,……In my opinion, ….: Theo chủ ý của tôi,….Personally speaking,….: Theo ý kiến cá nhân,….My own view on the matter is …..: Trên quan tiền điểm cá thể của tôi thì,……
STTTừ vựngDịch nghĩa
1In my opinion…Theo ý kiến ​​của tôi…
2I strongly opine that…Tôi rất lực bội phản đối rằng …
3I strongly agree with the idea that…Tôi trả toàn đồng ý với chủ ý ​​rằng …
4I strongly disagree with the given topic…Tôi trọn vẹn không đồng ý với chủ đề đã cho …
5I think…Tôi nghĩ…
6My opinion is that…Quan điểm của tớ là đây…
7Personally speaking…Nói chuyện riêng biệt tư…
8In my view…Theo ý kiến của tôi …
9I believe…Tôi tin…
10Apparently…Rõ ràng …
11Personally speaking…Nói chuyện riêng biệt tư…
12According to me…Theo tôi…
13From my point of view… (Not ‘In my point of view’)Theo cách nhìn của tôi … (Không đề nghị “Theo cách nhìn của tôi”)
14As far as I am concerned…Theo như tôi biết …
15From my perspective…Từ quan điểm của tôi…
16I realise…Tôi dìm ra…
17To my way of thinking…Theo cách nghĩ của tớ …
18It seems to me that…Theo tôi thì…
19To me…Với tôi…
20To my mind…Theo suy nghĩ của tôi …
21My own view on the matter is…Quan điểm của riêng biệt tôi về vụ việc này là …
22It appears that…Có vẻ như …
23I feel that…Tôi cảm thấy rằng…
24I understand…Tôi hiểu…
25I suppose…Tôi đưa sử…
Từ vựng mang đến IELTS Writing Task 2 – phần nêu ý kiến (Opinion)

Kết bài (concluding) cùng với những cụm từ phổ biến trong IELTS Writing

To sum up, …./ In conclusion, …… : cầm lại,…./ Kết luận,….All things considered, …….: suy xét mọi vấn đề,….Taking everything into consideration, …..: xem xét phần đông vấn đề,…..Weighing up both sides of the argument,….: cân nhắc hai phương diện của vấn đề, …….The advantages of …. Outweigh the disadvantages…..: Những ích lợi của….vượt hơn số đông bất lợi…..
STTTừ vựngDịch nghĩa
1In conclusion…Cuối cùng…
2In summary…Tóm tắt…
3To conclude…Để kết luận …
4To conclude with…Để tóm lại với …
5To sum up…Tóm lại…
6In general…Nói chung…
7To summarise…Để bắt tắt …
8In short…Nói ngắn gọn…
9All in all…Tất cả trong vớ cả…
10Overall…Nhìn thông thường …
11On the whole…Trên toàn cục …
12To draw the conclusion…Để rút ra kết luận …
13In a nutshell…Tóm lại …
14To elucidate…(‘To elucidate’ means – ‘make something clear’ or ‘to explain’.)Để làm riêng biệt … (‘Làm sáng tỏ’ có nghĩa là – ‘làm cho một cái gì đấy rõ ràng’ hoặc ‘để giải thích’.)
15All things considered…Tất cả đều thứ đã được cân nặng nhắc…
16By và large…Bởi và lớn …
17Taking everything into consideration…Lấy toàn bộ mọi máy vào xem xét…
18Taking everything into account…Đưa các thứ vào thông tin tài khoản …
19Weighing up both sides of the argument…Cân nói cả hai mặt của cuộc tranh biện …
Từ vựng IELTS Writing Task 2 đến phần tóm lại (Conclusion)

Eg:In general, even though it is preferable to study English in an English-speaking country, a reasonable level of English can be achieved in one’s own country, if a student is gifted & dedicated to studying.

Xem thêm: Cây Hoa Giấy Tiếng Anh Là Gì ? Bougainvillaea Bougainvillaea

randy-rhoads-online.com xin phép góp phần vào thư viện của khách hàng những nhiều từ và cấu tạo IELTS Writing lối miêu tả mà một trong những thầy cô tin sử dụng trên đây! chúng ta nhớ hãy đọc thật những và thường xuyên ôn luyện thì thư viện của chính mình mới đầy đủ và hữu dụng được ngay trong lúc cần nhé!

III. Trọn bộ từ vựng IELTS Writing task 2

IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm các điểm độc nhất vô nhị (2/3 tổng thể điểm) và cũng là phần khó khăn nhấtdướibài thi IELTS Writing. Đặc biệt, nó còn khó khăn hơn các nếu người tìm việc không nuốm rõcáctừ vựngdướiIELTS Writing Task 2 này.