Nung m gam bột sắt trong oxi chiếm được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết tất cả hổn hợp X trong dung dịch HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá m là:

Bạn đang xem: Nung m gam bột fe trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn x

Phương pháp giải

- Quy hỗn hợp X tất cả Fe cùng O cùng với số mol lần lượt là x với y mol

- vận dụng công thức giải nhanh(m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)

Cách 1: Quy tất cả hổn hợp X có Fe với O với số mol theo thứ tự là x và y mol

=> mFe + mO = 56x + 16y = 3 (1)

nNO = 0,025 mol

Bảo toàn e: 3nFe = 2no + 3nNO => 3x = 2y + 3.0,025 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,045 mol; y = 0,03

=> m = mFe = 0,045.56 = 2,52

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh

(m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.3 + 56.0,025.310 = 2,52gam)
Bạn đang xem: Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn x

*

*

*

*Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Hơn Chiều Rộng 72M, Câu Hỏi Của Nguyễn Kỳ Hân

*

Nung m gam bột fe trong oxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà tung hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:

Vào vậy kỷ XVII những nhà công nghệ đã mang được một mẩu sắt nguyên hóa học từ các mảnh vỡ vạc của thiên thạch. Sau khi mang đến phòng thể nghiệm do bảo vệ không xuất sắc nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X tất cả Fe và các oxit của nó. Để xác định cân nặng của mẩu sắt thì những nhà kỹ thuật đã cho m gam chất rắn X bên trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được khí NO duy nhất với dung dịch muối Y. Cô cạn dung dịch muối Y cân nặng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi sắt nguyên chất đó có trọng lượng là:

Cho 11,36 gam lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau phản ứng được m gam muối hạt khan. Cực hiếm m là:

Nung 8,4 gam sắt trong ko khí, sau phản bội ứng nhận được m gam X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tung m gam các thành phần hỗn hợp X bằng HNO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá m là:

Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời gian ta nhận được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X bao gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m là:

Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí color nâu duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, giá trị m là:

Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, lạnh thu được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần xác suất về trọng lượng của oxi trong các thành phần hỗn hợp X và trọng lượng muối trong dung dịch Y theo lần lượt là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 nên 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X trong dung dịch H2SO4 quánh nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào hỗn hợp Y có (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Bé dại từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi xong thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 buộc phải dùng và thể tích khí bay ra ở đktc là:

Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời hạn thu được 63,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp hóa học rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y với 6,72 lít khí SO2 (đktc). Quý hiếm của x mol là

Cho 8,16 gam hỗn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan buổi tối đa 5,04 gam Fe có mặt khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5. Số mol HNO3 đã phản ứng là

Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng, dư. Sau bội phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là

Cho 52 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), làm phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), dung dịch M cất 108 gam 2 muối sunfat với 1,6 gam hóa học rắn ko tan chỉ gồm 1 kim loại. Quý giá của m là

Hoà tan hết m gam tất cả hổn hợp X có Fe, FeS, FeS2 cùng S bởi HNO3 lạnh dư nhận được 9,072 lít khí color nâu nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Phân chia dung dịch Y thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1 cho chức năng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tung trong dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi được a gam hóa học rắn.

Giá trị của m cùng a theo thứ tự là:

Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên 2,52 lít oxi với thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác đến 6,48 gam X chức năng dung dịch HNO3 nóng dư chiếm được V lít khí màu sắc nâu tuyệt nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của V cùng m thứu tự là:

Hỗn đúng theo X bao gồm Fe3O4, CuO, Al, trong đó oxi chỉ chiếm 25% khối lượng. đến 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% đối với lượng đề xuất dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a cùng b là