Để củng thế về có mang và kỹ năng và kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình, randy-rhoads-online.com xin share với các bạn bài: Ôn tập chương 4 thuộc phần đại số lớp 10. Với triết lý và những bài tập có giải mã chi tiết, mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp chúng ta học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 10

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất đẳng thức => xem đưa ra tiết

2. Bất phương trình với hệ bất phương trình => xem đưa ra tiết

3. Dấu của nhị thức hàng đầu => xem chi tiết

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn => xem đưa ra tiết

5. Dấu của tam thức bậc nhị => xem chi tiết 


Câu 1: trang 106 sgk Đại số 10

Sử dụng dấu bất đẳng thức nhằm viết các mệnh đề sau:

a) (x) là số dương

b) (y) là số không âm

c) với tất cả số thực (α, | α|) là số không âm

d) Trung bình cộng của hai số dương (a) và (b) không nhỏ tuổi hơn trung bình nhân của chúng.


Câu 2: trang 106 sgk Đại số 10

Có thể rút ra kết luận gì về lốt của hai số (a) và (b) nếu biết:

a) (ab>0)

b) (a over b > 0)

c) (ab=> Xem lý giải giải


Câu 6: trang 106 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c > 0). Minh chứng rằng: (a + b over c + b + c over a + c + a over b ge 6)


Câu 7: trang 107 sgk Đại số 10

Điều kiện của một bất phương trình là gì? rứa nào là hai bất phương trình tương đương?


Câu 8: trang 107 sgk Đại số 10

Nêu quy tắc trình diễn hình tiếp thu kiến thức nghiệm của bất phương trình (ax+byleq c)


Câu 9: trang 107 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về vệt của tam thức bậc hai.


Câu 11: trang 107 sgk Đại số 10

a) bằng cách sử dụng hằng đẳng thức (a^2-b^2= (a-b)(a+b))

Hãy xét lốt (f(x)= x^4– x^2+6x – 9)và (g(x) = x^2– 2x - 4 over x^2 - 2x)

b) Hãy search nghiệm nguyên của bất phương trình sau: (x(x^3– x + 6) > 9)
Xem thêm: Quả Và Hạt Do Bộ Phận Nào Của Hoa Tạo Thành, Quả Do Bộ Phận Nào Của Hoa Tạo Thành

Câu 12: trang 107 sgk Đại số 10

Cho (a, b, c) là độ dài ba cạnh của một tam giác. Sử dụng định lí về vết của tam thức bậc nhì , minh chứng rằng: (b^2x^2-(b^2 + c^2-a^2)x + c^2> 0,forall x)


Câu 13: trang 107 sgk Đại số 10

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn

 (left{ matrix3x + y ge 9 hfill cr x ge y - 3 hfill cr 2y ge 8 - x hfill cr y le 3 hfill cr ight.)