Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (89.87 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Ôn tập tính giá trị biểu thức lớp 4

Bài tập nâng cấp Toán lớp 4: Dạng tốn thực hiện phép tính

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta triển khai từ trái qua phải. Ví như biểu thức bao gồm dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước. Ví như biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia thì ta thực hiện phéptốn nhân, chia trước sau đó mới mang lại phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập


Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42


Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức


Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Bài 10: cho biểu thức phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính p. Khi x = 52b, search x để p. = 48


Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145b, search x nhằm A = 373

Bài 12: đến biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57b, tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A với B biết


a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: mang lại biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào địa điểm thích

hợp nhằm biểu thức A có giá trị là (trình bày các bước thực hiện)a, 47


Bài 2: Tính quý giá của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức


a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A bài xích 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + phường + x +y)c, 101 x 99

*
Bài.81. Tính giá trị của biểu thức (tt) 10 678 3
*
tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 564 0
*
bài xích soạn tinh gia tri cua bieu thuc 7 779 0
*
tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 477 0
*
Rèn tài năng tính cực hiếm của biểu thức số mang lại HS lớp 4 32 2 16
*
ý tưởng kinh nghiệm toán: Áp dụng đặc điểm nghiệm của phương trình vào câu hỏi tính quý giá của biểu thức 21 845 0
*
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài xích dạy : luyện tập tính quý hiếm của biểu thức liên quan đến phép nhân ppt 3 694 0


Xem thêm: Khi Nói Về Thuyết Lượng Tử Ánh Sáng Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng

(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài bác tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý giá của biểu thức - bài tập ôn tập Toán lớp 4