Tài liệu có 536 trang, được tổng hợp do thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, phân các loại và phương pháp giải Toán 10 phần Đại số.

Bạn đang xem: Phân loại và phương pháp giải đại số 10

*

MỤC LỤC:Chương 1. MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP 1.§1 – MỆNH ĐỀ 1.A cầm tắt lí thuyết 1.B những dạng toán 3.+ Dạng 1. Mệnh đề bao gồm nội dung đại số với số học tập 3.+ Dạng 2. Mệnh đề bao gồm nội dung hình học 9.+ Dạng 3. Thành lập mệnh đề – Mệnh đề bao phủ định 12.§2 – TẬP HỢP 17.A cầm tắt lí thuyết 17.B các dạng toán 18.+ Dạng 1. Xác minh tập đúng theo – thành phần của tập vừa lòng 18.+ Dạng 2. Tập hợp rỗng 22.+ Dạng 3. Tập con. Tập cân nhau 24.§3 – CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP 31.A bắt tắt lí thuyết 31.B các dạng toán 32.+ Dạng 1. Tìm kiếm giao cùng hợp của những tập thích hợp 32.+ Dạng 2. Hiệu và phần bù của nhì tập vừa lòng 35.+ Dạng 3. áp dụng biểu trang bị Ven và phương pháp tính số thành phần của tập phù hợp A∪B nhằm giải toán 37.§4 – CÁC TẬP HỢP SỐ 45.A tóm tắt lí thuyết 45.B những dạng toán 46.+ Dạng 1. Xác minh giao – vừa lòng của nhì tập phù hợp 46.+ Dạng 2. Khẳng định hiệu cùng phần bù của nhì tập hợp 51.+ Dạng 3. Tra cứu m thỏa điều kiện cho trước 54.§5 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I 60.A Đề số 1a 60.B Đề số 1b 60.C Đề số 2a 61.D Đề số 2b 63.E Đề số 3a 64.F Đề số 3b 66.G Đề số 4a 67.H Đề số 4b 69.Chương 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai 72.§1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ HÀM SỐ 72.A tóm tắt lí thuyết 72.B những dạng toán 73.+ Dạng 1. Tra cứu tập xác định của hàm số 73.+ Dạng 2. Tính quý hiếm của hàm số trên một điểm 75.+ Dạng 3. Sử dụng định nghĩa xét tính solo điệu của hàm số 77.+ Dạng 4. Tính solo điệu của hàm hàng đầu 82.+ Dạng 5. Xét tính chẵn lẻ của hàm số 86.§2 – HÀM SỐ Y = AX + B 90.A bắt tắt lí thuyết 90.B các dạng toán 90.+ Dạng 1. Vẽ đồ gia dụng thị hàm số số 1 90.+ Dạng 2. Xác minh hệ số a và b của số số 1 93.+ Dạng 3. Xét sự vươn lên là thiên cùng vẽ đồ gia dụng thị hàm số hàng đầu có đựng giá trị tuyệt vời 96.+ Dạng 4. Vẽ thiết bị thị hàm số cho do hệ nhiều cách làm 99.+ Dạng 5. Sự tương giao giữa những đường trực tiếp 102.§3 – HÀM SỐ BẬC hai 107.A cầm tắt lí thuyết 107.B các dạng toán 109.+ Dạng 1. Vẽ vật thị và lập bảng biến hóa thiên của hàm số bậc nhị 109.+ Dạng 2. Tìm tọa độ của đỉnh và những giao điểm của parabol với các trục tọa độ. Tọa độ giao điểm giữa parabol (P) với một đường thẳng 113.+ Dạng 3. Dựa vào đồ thị biện luận theo m số giao điểm của parabol (P) và mặt đường thẳng 115.+ Dạng 4. Xác minh hàm số bậc nhị khi biết những yếu tố liên quan. 117.+ Dạng 5. Những bài toán liên quan đồ thị hàm số trị tuyệt đối hoàn hảo của một hàm bậc nhì 122.+ Dạng 6. Những bài toán liên quan đồ thị hàm số so với trị hoàn hảo của biến hóa 123.+ Dạng 7. Tính đơn điệu của hàm bậc nhị 124.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II 130.A Đề số 1a 130.B Đề số 1b 132.C Đề số 2a 134.D Đề số 2b 137.E Đề số 3a 139.F Đề số 3b 140.G Đề số 4a 142.H Đề số 4b 145.I Đề số 5a 148.J Đề số 5b 150.Chương 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 153.§1 – MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH 153.A tra cứu tập xác minh của phương trình 153.+ Dạng 1. Tra cứu điều kiện khẳng định của phương trình 153.B Phương trình hệ trái 158.+ Dạng 2. Khử mẫu (nhân hai vế cùng với biểu thức) 159.+ Dạng 3. Bình phương hai vế (làm mất căn) 162.C Phương trình tương đương 166.+ Dạng 4. Phương thức chứng minh hai phương trình tương đương 166.Bài tập tổng vừa lòng 170.§2 – PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC hai 175.A nắm tắt lí thuyết 175.B những dạng toán 175.+ Dạng 1. Giải và biện luận phương trình hàng đầu 175.+ Dạng 2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn 179.+ Dạng 3. Phương trình cất ẩn trong vết giá trị tuyệt vời nhất 186.+ Dạng 4. Phương trình chứa ẩn làm việc mẫu. Phương trình bậc tứ trùng phương 194.+ Dạng 5. Biện luận theo m có vận dụng định lí Viète 199.Bài tập tổng thích hợp 203.§3 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN 211.A nắm tắt lí thuyết 211.B những dạng toán 212.+ Dạng 1. Giải hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn bằng phương thức thế hoặc cách thức cộng đại số 212.+ Dạng 2. Hệ cha phương trình hàng đầu ba ẩn 217.+ Dạng 3. Giải cùng biện luận hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn có chứa tham số (PP Crame) 222.§4 – HỆ PHƯƠNG TRÌNH nhì ẨN 230.A Hệ phương trình gồm các phương trình số 1 và bậc hai 230.B Hệ phương trình đối xứng các loại 1 233.C Hệ phương trình đối xứng một số loại 2 237.+ Dạng 1. Giải hệ phương trình đối xứng loại 2. 237.+ Dạng 2. Tìm đk của tham số thỏa điều kiện cho trước 239.D Hệ phương trình sang trọng 243.E Hệ phương trình nhì ẩn khác 249.§5 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III 260.A Đề số 1a 260.B Đề số 1b 261.C Đề số 2a 262.D Đề số 2b 264.E Đề số 3a 266.F Đề số 3b 267.Chương 4. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 270.§1 – BẤT ĐẲNG THỨC 270.A cầm tắt lí thuyết 270.B các dạng toán 271.+ Dạng 1. Thực hiện phép biến hóa tương đương 271.+ Dạng 2. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si 274.+ Dạng 3. Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki 282.+ Dạng 4. Sử dụng những bất đẳng thức hệ trái 283.+ Dạng 5. Chứng minh bất đẳng thức phụ thuộc tọa độ véc -tơ 285.+ Dạng 6. Bất đẳng thức về giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất 286.§2 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 288.A nắm tắt lí thuyết 288.B các dạng toán 288.+ Dạng 1. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn 289.+ Dạng 2. Giải và biện luận bất phương trình bậc nhất một ẩn 294.+ Dạng 3. Tìm quý giá của tham số để bất phương trình tất cả tập nghiệm thỏa điều kiện cho trước 296.+ Dạng 4. Hệ bất phương trình số 1 một ẩn 298.+ Dạng 5. Giải với biện luận hệ bất phương trình số 1 một ẩn 300.+ Dạng 6. Tìm quý giá của tham số nhằm hệ bất phương trình bao gồm tập nghiệm thỏa điều kiện cho trước 303.§3 – DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT 308.A bắt tắt lí thuyết 308.B những dạng toán 310.+ Dạng 1. Xét vết tích – thương những nhị thức bậc nhất 310.+ Dạng 2. Xét lốt nhị thức tất cả chứa tham số 315.+ Dạng 3. Giải bất phương trình tích 321.+ Dạng 4. Giải bất phương trình cất ẩn ở mẫu thức 323.+ Dạng 5. Giải bất phương trình bậc nhất chứa dấu giá trị tuyệt đối. 327.§4 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN 338.A tóm tắt lí thuyết 338.B các dạng toán 338.+ Dạng 1. Trình diễn tập nghiệm bất phương trình hàng đầu hai ẩn 338.+ Dạng 2. Màn biểu diễn hình học hành nghiệm của hệ bất phương trình số 1 hai ẩn 341.+ Dạng 3. Các bài toán thực tế 344.§5 – DẤU CỦA TAM THỨC BẬC hai 355.A cầm tắt lí thuyết 355.B các dạng toán 355.+ Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc nhị 355.+ Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để tam thức bậc hai luôn luôn mang một dấu 358.+ Dạng 3. Giải bất phương trình bậc nhị 360.+ Dạng 4. Việc có cất tham số 367.§6 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV 372.A Đề số 1a 372.B Đề số 1b 373.C Đề số 2a 374.D Đề số 2b 376.E Đề số 3a 377.F Đề số 3b 378.G Đề số 4a 379.H Đề số 4b 380.Chương 5. THỐNG KÊ 383.§1 – BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT 383.A tóm tắt lí thuyết 383.B những dạng toán 383.+ Dạng 1. Bảng phân bố tần số và tần suất 383.+ Dạng 2. Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp 386.§2 – BIỂU ĐỒ 392.A tóm tắt lí thuyết 392.B những dạng toán 393.+ Dạng 1. Vẽ biểu thứ tần số và tần suất hình cột 393.+ Dạng 2. Biểu đồ đường gấp khúc 397.+ Dạng 3. Biểu trang bị hình quạt 402.§3 – SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT 406.A cầm tắt lí thuyết 406.B các dạng toán 407.+ Dạng 1. Số mức độ vừa phải 407.+ Dạng 2. Số trung vị 408.+ Dạng 3. Mốt 410.§4 – PHƯƠNG sai VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN 416.A tóm tắt lí thuyết 416.B các dạng toán 417.+ Dạng 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng số liệu KHÔNG ghép lớp 417.+ Dạng 2. Tính phương sai với độ lệch chuẩn của bảng số liệu ghép lớp 420.§5 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG V 427.A Đề số 1a 427.B Đề số 1b 429.C Đề số 2a 431.D Đề số 2b 433.E Đề số 3a 435.F Đề số 3b 437.Chương 6. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 440.§1 – CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 440.A nắm tắt lí thuyết 440.B các dạng toán 442.+ Dạng 1. Tương tác giữa độ và rađian 442.+ Dạng 2. Độ dài cung lượng giác 443.+ Dạng 3. Trình diễn cung lượng giác trên tuyến đường tròn lượng giác 445.§2 – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG 455.A cầm tắt lí thuyết 455.B các dạng toán 458.+ Dạng 1. Dấu của những giá trị lượng giác 458.+ Dạng 2. Tính quý hiếm lượng giác của một cung 461.+ Dạng 3. Sử dụng cung link để tính quý hiếm lượng giác 464.+ Dạng 4. Rút gọn gàng biểu thức và minh chứng đẳng thức 466.§3 – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 472.A công thức cộng 472.+ Dạng 1. Công thức cộng 472.B bí quyết nhân song 476.C những dạng toán 477.+ Dạng 2. Tính các giá trị lượng giác của các góc đến trước 477.+ Dạng 3. Rút gọn biểu thức cho trước 477.+ Dạng 4. Chứng tỏ đẳng thức lượng giác 478.D Công thức chuyển đổi 481.+ Dạng 5. Chuyển đổi một biểu thức thành một tổng hoặc thành một tích 481.+ Dạng 6. Chứng minh một đẳng thức lượng giác có thực hiện nhóm phương pháp biến đổi485.+ Dạng 7. Cần sử dụng công thức chuyển đổi để tính quý hiếm (rút gọn) của một biểu thức lượng giác 490.+ Dạng 8. Nhận dạng tam giác. Một trong những hệ thức trong tam giác 495.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI 510.

Xem thêm: Bật Mí 2 Các Giờ Trong Ngày, Giống Các Cụ, Cách Tính Giờ Trong Ngày Theo 12 Con Giáp

A Đề số 1a 510.B Đề số 1b 511.C Đề số 2a 513.D Đề số 2b 514.E Đề số 3a 517.F Đề số 3b 519.G Đề số 4a 521.H Đề số 4b 523.I Đề số 5a 524.J Đề số 5b 525.