Bài tập Toán 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương pháp bóc tách hạng tử là tư liệu ôn tập với các bài tập Toán 8 phân tích nhiều thức thành nhân tử, giúp chúng ta học sinh học tốt Toán 8 với luyện tập các dạng Toán lớp 8 đạt tác dụng tốt nhất, đóng góp phần củng rứa thêm kiến thức và kỹ năng của các bạn học sinh.

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử bài tập


Phương pháp bóc tách hạng tử

- Ta có thể tách một hạng tử nào kia thành hai hay những hạng tử ưng ý hợp để gia công xuất hiện các nhóm hạng tử nhưng mà ta rất có thể dùng các cách thức khác để phân tích được.

Chú ý: Quy tắc vết ngoặc

- Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: vết "−“ thành dấu "+" cùng dấu "+” thành lốt "−". Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu "+" đứng trước thì dấu những số hạng vào ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

Bài tập lấy một ví dụ phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp bóc tách hạng tử


Ví dụ 1: Dùng phương pháp bóc hạng tử phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a.

*

b.

Xem thêm: Khi Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Cân Bằng Thì, Khi Vật Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Cân Bằng Thì

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*


Ví dụ 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách bóc hạng tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*


Hướng dẫn giải

a. Ta có:

*

b. Ta có:

*

c. Ta có:

*

d. Ta có:

*

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

i.

*

k.

*

Bài tập 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

Bài tập 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

e.

*

f.

*

g.

*

h.

*

Bài tập 4: Dùng phương pháp tách hạng tử và thêm sút cùng hạng tử phân tích các đa thức dưới đây thành nhân tử:

a) 4x2 + 16x - 9b) -5x2 - 29x - 20
c) x2 + 2x - 3d) 3x2 - 11x + 6
e) 6x2 + 7x + 2f) x2 - 6x + 8
g) 9x2 + 6x - 8h) 3x2 - 8x + 4

Bài tập 5: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp bóc hạng tử (thêm bớt hạng tử)

a) 10x2 + 4x - 6

b) x2 + 2x - 15

Bài tập 6: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

a) (x2 + 3x + 1)(x2 + 3x + 2) - 30

b) 4x4 - 8x3 + 3x2 - 8x + 4

c) 2x4 - 15x3 + 35x2 - 30x + 8

d) 2x3 - x2 + 5x + 3

Bài tập 7: Bằng phương pháp tách hạng tử (thêm sút hạng tử) phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử:

a) x2 - 4xy + 3y2b) 16x4 + 4x2y2 + y4c) x4 + x2 + 1
d) x4 + 4e) 4x4 + 1f) x4y4 + 4
g) x2 + 3xy+ 2y2h) x4 - 5x2y2 + 4y2i) x4 + 3x2 + 4
k) x4 + 64l) 4x4y4 + 1m) ab2c3 + 64ab2
n) 27x3y - a3b3yp) x4 + 3x2 - 2x + 3q) x2 - y2 + 10x - 6y + 16

Bài tập 8: Cho 4x2 + 9y2 = 9. Tìm quý giá của phát triển thành x, y để A = x - 2y + 3 đạt GTNN, GTLN

Bài tập 9: kiếm tìm x để biểu thức sau đạt giá chỉ trị nhỏ dại nhất

A = 4x4 - x2 - 1/(x2 + 1)2

Bài tập 10: kiếm tìm x nhằm biểu thức đạt giá bán trị bé dại nhất

A = (x - 1)(x - 4)(x - 5)(x - 8)

-------------------------------------------------

randy-rhoads-online.com vẫn gửi tới các bạn tài liệu Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử. Quanh đó ra, những em học viên có thể đọc thêm các tài liệu khác như Giải Toán 8, Giải bài tập Toán 8, luyện tập Toán 8, để học tốt môn Toán hơn và sẵn sàng cho các bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!