Phản ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng hoá học trong đó có sự đổi khác số oxi hoá của một trong những nguyên tố hay là bội phản ứng trong các số đó có sự chuyến electron giữa các chất phản bội ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng nào là phản ứng ôxi hóa khử

2. Khẳng định số oxi hoá trong đúng theo chất

Chú ý : người ta ghi số oxi hoá ở phía bên trên nguyên tử của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.

II. CHẤT KHỬ, CHẤT OXI HOÁ, SỰ OXI HOÁ, SỰ KHỬ

- Chất khử là hóa học nhường electron tốt là chất bao gồm số oxi hoá tăng sau phản nghịch ứng.

- Chất oxi hoá là hóa học nhận electron tuyệt chất tất cả số oxi hoá giảm sau phản ứng.

(Câu thần chú: hóa học khử mang lại tăng, chất o nhận giảm)

- Sự oxi hoá (quá trình OXH) của một hóa học là khiến cho chất kia nhường electron hay làm tăng số oxi hoá chất đó.

- Sự khử (quá trình khử) của một chất là tạo cho chất kia nhận electron hay có tác dụng giảm số oxi hoá hóa học đó.

* Sự nhường electron chỉ có thể xảy ra khi gồm sự nhận electron. Vày vậy sự oxi hoá và sự khử bao giờ

cũng diễn ra đồng thời trong một phản nghịch ứng.

Xem thêm: Hãy Trình Bày Về Vấn Đề Thời Trang Học Đường (4 Mẫu), Nghị Luận Về Vấn Đề Trang Phục Học Đường

* hóa học khử tạo bắt buộc sự OXH, hóa học OXH làm cho sự khử

III. LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG 0XI HOÁ - KHỬ

Để lập phương trình bội phản ứng oxi hoá - khử theo phương pháp tháng bằng electron, ta thực hiện các bước sau phía trên :

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của các nguyên tố tất cả số oxi hoá thay đổi :

Bước 2 : Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân bằng mỗi quá trình :

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bởi tổng số electron mà

chất oxi hoá nhận .

Ví dụ:

(Fe_2O_3,,,+H_2,,,xrightarrowt^o,,,Fe,,,+,,,H_2O)

Bước 1 : xác minh số oxi hóa, hóa học oxi hóa, chất khử


(overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,overset0mathopH_2,,,,xrightarrowt^o,,,overset0mathopFe,,,,+,,,overset+1mathopH,_2O)

Chất thoái hóa : (overset+3mathopFe,) (trong Fe2O3)

Chất khử : (overset0mathopH_2,)

Bước 2 : Viết các quy trình oxi hóa, khử

 (overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,2.3e,,, o ,,,2overset0mathopFe,)

(quá trình khử)

(overset0mathopH_2,,,,,,, o ,,,overset+1mathopH_2O,,,,+2.1e)

(quá trình oxi hóa)

Bước 3 : Tìm thông số cho hai quy trình oxi hóa với khử

Bội số chung nhỏ tuổi nhất (BSCNN) = 6 cho nên hệ số mỗi quá trình như sau:

1 (overset+3mathopFe_2,O_3,,,+,,,2.3e,,, o ,,,2overset0mathopFe,)

3 (overset0mathopH_2,,,,,,, o ,,,overset+1mathopH_2O,,,,+2.1e)