Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho các chất sau : HBr,Na2s,KOH,CH3COOH,H2SO4,Ba(OH)2,Mg(OH)2AlCl3a)Phân loại chất năng lượng điện li mạnh,yếub)Viết phương trình năng lượng điện li của những chất


*

- hóa học điện li mạnh

(HBr ightarrow H^++Br^-)

(Na_2S ightarrow2Na^++S^2-)

(KOH ightarrow K^++OH^-)

(H_2SO_4 ightarrow2H^++SO_4^2-)

(Baleft(OH ight)_2 ightarrow Ba^2++2OH^-)

(AlCl_3 ightarrow Al^3++3Cl^-)

- chất điện li yếu

(CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+)

(Mgleft(OH ight)_2⇌Mgleft(OH ight)^++OH^-)

(Mgleft(OH ight)^+⇌Mg^2++OH^-)


*

Bài 1.Bạn đã xem: Na2s là chất điện li khỏe khoắn hay yếu các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn những dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện là do tại sao gì?

Bài 2.

Sự điện li, hóa học điện li là gì ?

Những một số loại chất làm sao là hóa học điện li ? Thế như thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu đuối ?

Lấy thí dụ và viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Phương trình điện li của na2s

Bài 3.

Viết phương trình điện li của rất nhiều chất sau:

a) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong những dung dịch trên.

b) các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây:

Dung dịch hóa học điện li dẫn điện được là do

A. Sự chuyển dịch của các electron.

B. Sự đưa dịch của các cation.

C. Sự đưa dịch của những phân tử hòa tan.

D. Sự di chuyển của cả cation cùng anion.

Bài 5.

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH rét chảy.

D. HBr tổ hợp trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình điện li của những chất sau :

a) những axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh mẽ : LiOH.

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp hóa học trong thành phẩn phân tử bao gồm hiđro là axit.

2) Một hợp hóa học trong nhân tố phân tử bao gồm nhóm OH là bazơ.

3) Một thích hợp chất có chức năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không tốt nhất thiết phải có nhóm OH trong nhân tố phân tử.

Bài 8.

Đối với hỗn hợp axit yếu đuối CH3COOH 0,10M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì review nào về mật độ mol ion sau đó là đúng ?

1) = 0,10M

2) –>

3) >

4) Bài 9.

Đối với hỗn hợp axit to gan HNO3 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì nhận xét nào về nồng độ mol ion sau đó là đúng ?

= 0,10M 3–> > Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bởi bao nhiêu nghỉ ngơi 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ với pH.

Bài 12.

Chất thông tư axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ cùng phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH không giống nhau.

Bài 13.

Một dung dịch gồm = 1,5.10-5. Môi trường xung quanh của dung chất dịch này làA. Axit B. Trung tínhC. Kiềm D. Không xác minh được

Bài 14.

Tính độ đậm đặc H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Xem thêm: Znoh Kết Tủa Màu Gì - Zn(Oh)2 Kết Tủa Có Màu Gì

Bài 15.