toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Phương trình đúng của photpho cháy trong ko khí, biết thành phầm tạo thành là p 2 O 5

A. P + O 2 → p 2 O 5

B. 4 p. + 5 O 2 → 2 phường 2 O 5

C. P. + 2 O 2 → p. 2 O 5

D. P. + O 2 → phường 2 O 3


*

.

Bạn đang xem: Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí

lúc photpho cháy trong không khí đã chức năng với khí oxi, biết sản phẩm tạo thành là điphotpho pentaoxit (P2O5). Phương trình hóa học viết và đúng là


*

Đốt cháy 12,4 gam photpho trong bình chứa 20 gam khí oxi để tạo ra thành điphotpho pentaoxit P2O5a) viết phương trình hóa học xảy rab) hóa học nào dư ?số mol dư là bao nhiêu?c) tính cân nặng sản phẩm tạo ra thành

a)

(4P + 5O_2 xrightarrowt^o 2P_2O_5)

b)

Ta thấy :

(dfracn_P4 = dfracdfrac12,4314 =0,1  

do đó, O2 dư

(n_O_2 pư = dfrac54n_P = 0,5(mol)\Rightarrow n_O_2 dư = dfrac2032 - 0,5 = 0,125(mol))

c)

(n_P_2O_5 = dfrac12n_P = 0,2(mol)\Rightarrow m_P_2O_5 =0,2.142 = 28,4(gam))


a)

4P+5O2to→2P2O54P+5O2→to2P2O5

b)

Ta thấy :

nP4=12,4314=0,1 

do đó, O2 dư

nO2 pư=54nP=0,5(mol)⇒nO2 dư=2032−0,5=0,125(mol)nO2 pư=54nP=0,5(mol)⇒nO2 dư=2032−0,5=0,125(mol)

c)

nP2O5=12nP=0,2(mol)⇒mP2O5=0,2.142=28,4(gam)

 

 


Đốt cháy 12,4 g photpho vào bình chứa trăng tròn gam khí oxi sản xuất thành điphotpho penta oxit P2O5A) viết phương trình chất hóa học xảy raB) chất nào dư? Số mol dư là bao nhiêu?C) tính cân nặng sản phẩm sản xuất thành

5: Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam photpho đề xuất V lít khí oxi ( đktc).

a. Viết pthh

b. Tính V

c. Đem toàn thể sản phẩm tổng hợp hết trong nước chiếm được 120 gam hỗn hợp axit

- Viết phương trình hóa học xảy ra.

- Tính mật độ % của dung dịch axit chế tạo thành


Bài 5:

Ta có: (n_P=dfrac6,231=0,2left(mol ight))

a, PT: (4P+5O_2underrightarrowt^o2P_2O_5)

_____0,2__0,25__0,1 (mol)

b, VO2 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)

c, PT: (P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4)

______0,1______________0,2 (mol)

(Rightarrow m_H_3PO_4=0,2.98=19,6left(g ight))

(Rightarrow C\%_H_3PO_4=dfrac19,6120.100\%approx16,33 ext \%)

Bạn tham khảo nhé!


Cho 2,4 gam C cháy vào khí oxi sau bội phản ứng chiếm được khí cacbonic

(CO2)

a. Lập phương trình bội phản ứng?

b. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành thành?

c. Tính thể tích không khí đề nghị dùng mang đến pthh trên biết khí O2 chiếm 01/05 thể tích không khí?

Giúp em vs ạ em đã cần.Em Cảm Ơn


a) C + O2 --to--> CO2

b) (n_C=dfrac2,412=0,2left(mol ight))

PTHH: C + O2 --to--> CO2

_____0,2->0,2------>0,2

=> mCO2 = 0,2.44 = 8,8 (g)

c) VO2 = 0,2.22,4 = 4,48(l)

=> Vkk = 4,48.5 = 22,4 (l)


) mang đến 2,4 gam C cháy trong khí oxi sau phản ứng chiếm được khí cacbonic

(CO2)

a. Lập phương trình bội nghịch ứng?

b. Tính cân nặng sản phẩm chế tạo thành?

c. Tính thể tích không khí buộc phải dùng cho pthh bên trên biết khí O2 chiếm 1/5 thể tích ko khí


a) C + O2 --to--> CO2

b) (n_C=dfrac2.412=0,2left(mol ight))

PTHH: C + O2 --to--> CO2

_____0,2->0,2------>0,2

=> mCO2 = 0,2.44 = 8,8 (g)

c) VO2 = 0,2.22,4 = 4,48(l)

=> Vkk = 4,48.5 = 22,4 (l)


Viết những phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng thành phầm là hầu hết hợp hóa học lần lượt có công thức hóa học là CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy call tên những chất tạo ra thành.


C + O2 

*
 CO2. Cacbon đioxit.

4P + 5O2 

*
 2P2O5. Điphotpho pentaoxit.

2H2 + O2 

*
 2H2O. Nước.

4Al + 3O2 

*
 2Al2O3. Nhôm oxit.


Đốt cháy agam photpho trong bình đựng 11,2 lít khí oxi (đktc) sinh sản thành điphotpho pentaoxit.

a)Tính a.

Xem thêm: Công Dụng Bồ Công Anh Có Tác Dụng Gì? Bồ Công Anh Và Câu Chuyện Về Sự Biết Ơn

b)Tính cân nặng sản phẩm tạo nên thành.


a) (PTHH:4P+5O_2) → (2P_2O_5)

(n_O_2=dfracV_O_2left(đktc ight)22,4=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight))

Theo PTHH:

⇒ (n_P=dfrac45n_O_2=dfrac45.0,5=0,4left(mol ight))

(m_P=n.M=0,4.31=12,4left(g ight))

b) Theo PTHH:

⇒ (n_P_2O_5=dfrac12.n_p=dfrac12.0,4=0,2left(mol ight))

(m_P_2O_5=n.M=0,2.142=28,4left(g ight))


Đốt cháy 12,4gam photpho trong bình cất 17g khí oxi tạo thành thành điphotphopenta oxit a) hóa học nào còn dư sau phản bội ứng và khối lượng là bao nhiêub) tính khối lượng sản phẩm tạo thành thành


nP = 12.4/31 = 0.4 (mol) 

nO2 = 17/32 (mol) 

4P + 5O2 -t0-> 2P2O5

Bđ: 0.4....17/32

Pư: 0.4......0.5.............0.2

Kt: 0............1/32...........0.2

mO2(dư) = 1/32 * 32 = 1 (g) 

mP2O5 = 0.2 * 142 = 28.4 (g) 


Lớp học trực đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh