tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

*

Rút gọn rồi tính quý hiếm biểu thức sau :a) A = 3x.(x2 - 2x + 3) - x2.(3x -2) + 5,(x2 - x) tại x = 5

b) B = x.(x2 + xy + y2) - y.(x2 + xy + y2) với x = 10 ; y = -1

Giúp mình nha bản thân đang phải gấp


*

a) (A=3xleft(x^2-2x+3 ight)-x^2.left(3x-2 ight)+5left(x^2-x ight))

(=3x^3-6x^2+9x-3x^3+2x^2+5x^2-5x)

(=x^2+4x)

Thay (x=5)vào biểu thức ta có: (A=5^2+4.5=25+20=45)

b) (B=xleft(x^2+xy+y^2 ight)-yleft(x^2+xy+y^2 ight))

(=left(x-y ight)left(x^2+xy+y^2 ight)=x^3-y^3)

Thay (x=10); (y=-1)vào biểu thức ta có: 

(B=10^3-left(-1 ight)^3=1000+1=1001)


*

Bài 3: Rút gọn những biểu thức sau:

 A = 3x(x2 – 2x + 3) – x2(3x – 2) + 5(x2 – x)

 B = x(x2 + xy + y2) – y(x2 + xy + y2)


rút gọn gàng biểu thức rồi tính quý giá biểu thức:

a)A=(2x+3y)(x2-xy+1)-x2(2x-y)-3x trên x=-1;y=2

b)B=2xy.(1/4x2-3y)+5y(xy-x3+1) tại x=1;y=1/2

MỌI NGƯỜI ƠI, MÌNH CẦN GẤP 10 PHÚT NỮA,PLEASE


rút gọn biểu thức rồi tính giá trị biểu thức:

a)A=(2x+3y)(x2-xy+1)-x2(2x-y)-3x trên x=-1;y=2

b)B=2xy.(1/4x2-3y)+5y(xy-x3+1) tại x=1;y=1/2

mình yêu cầu gấp 5 phút nữa


rút gọn gàng biểu thức rồi tính quý giá biểu thức:

a)A=(2x+3y)(x2-xy+1)-x2(2x-y)-3x trên x=-1;y=2

b)B=2xy.(1/4x2-3y)+5y(xy-x3+1) trên x=1;y=1/2


B2: Rút gọn gàng biểu thức sau:

a, (x + 3)2 - x(3x + 1)2 + (2x + 1)(4x2 -2x +1)=28

c, ( x2 - 1) - (x4 + x2 + 1)(x2 - 1) = 0

B3: Tính quý hiếm của biểu thức:

a, ( x - 1)(x -2)(1 + x + x2)(4 + 2x + x2) với x = 1

b, (x - 1)3 - 4x(x + 1)(x - 1) + 3(x - 1)(x2 + x + 1) với x= -2

B5: C/m biểu thức sau ko phụ thuộc vào cực hiếm của biến:

y(x2 - y2)(x2 + y2) - y(x4 - y4)

Giúp mình vs tuần sau jk học tập r T.T


Tính quý hiếm của biểu thức: 

a) x2 – y2 trên x = 87 cùng y = 13

b) x(x2 + xy + y2) – y(x2 + xy + y2) trên x = 10 và y = -1

c) x3 + 6x2 + 12x + 8 tại x = 8

d) x2 – 8x + 17 tại x = 104


ính quý giá của biểu thức sau:

H=2x(x2y+xy)−(2x2+y)(xy−x2)+x(y2−2x3−3xy)+18H=2x(x2y+xy)−(2x2+y)(xy−x2)+x(y2−2x3−3xy)+18

Giá trị của biểu thức H = ???

giúp mình vs nên gấp ....mình đã hậu tạ


Rút gọn cùng tính giá trị biểu thức sau:

P=

LƯU Ý:đây là phân thức đại số nhé

 


Bài 1: Rút gọn các biểu thức:

a. (2x - 1)2 - 2(2x - 3)2 + 4 

b. (3x + 2)2 + 2(2 + 3x)(1 - 2y) + (2y - 1)2

c. (x2 + 2xy)2 + 2(x2 + 2xy)y2 + y4 

d. (x - 1)3 + 3x(x - 1)2 + 3x2(x -1) + x3 

e. (2x + 3y)(4x2 - 6xy + 9y2) 

f. (x - y)(x2 + xy + y2) - (x + y)(x2 - xy + y2)

g. (x2 - 2y)(x4 + 2x2y + 4y2) - x3(x – y)(x2 + xy + y2) + 8y3 


Lớp học tập trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Văn 8 Lập Dàn Ý Cho Bài Văn Tự Sự Kết Hợp Với Miêu Tả Và Biểu Cảm

Lớp học tập trực đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh