*

Vị trí của danh từ, tính từ, động từ trong giờ đồng hồ Anh

Danh từ, cồn từ cùng tính tự là những các loại từ đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh. Chúng đóng phương châm trong câu hỏi hình thành câu và làm cho những câu văn/đoạn văn bao gồm ý nghĩa. Bây giờ chúng mình hãy thuộc Ms Hoa mày mò chung về vị trí của danh từ, tính trường đoản cú và động từ vào câu nhé ^^

I. Danh tự (nouns):

Danh hay được đặt ở những vị trí sau:

1. Công ty ngữ của câu (thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Bạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì

Trong đó, Maths là danh từ thống trị ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng từ chỉ thời gian, cùng Lan là danh từ làm chủ ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, với danh từ vẫn là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính từ bỏ sở hữu, và danh từ bỏ là father

 

3. Làm cho tân ngữ, sau cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, rượu cồn từ lượt thích và danh từ bỏ là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu tạo a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính từ bỏ (adjectives)

Tính từ thường xuyên đứng ở những vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau hễ từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough to play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided lớn stay at home4. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay thua cuộc more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ vào câu cảm thán: How adj S V với What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động từ bỏ (verbs)

Vị trí của hễ từ vào câu cực kỳ dễ nhận ra vì nó thường che khuất chủ ngữ.

Xem thêm: Soạn Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường), Soạn Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông (Trang 197)

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức có liên quan đến địa chỉ của Động từ, Danh từ, Tính từ. Những con giữ về và nhớ rằng vị trí của không ít loại từ bỏ này trong giờ Anh nhé ^.^