Thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm láo hợp có Al cùng m gam hai oxit sắt trong khí trơ thu được hỗn hợp chất rắn X. Mang đến X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, hóa học không rã Z cùng 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Mang lại Z tan hết vào dung dịch H2SO4, nhận được dung dịch cất 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m sớm nhất với:


Nhiệt nhôm láo lếu hợp có Al cùng m gam hai oxit fe thu được hỗn hợp X.

Bạn đang xem: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ

X + NaOH dư → hỗn hợp Y + hóa học không rã Z + 0,03 mol H2.

CO2 + dung dịch Y → 0,1 mol Al(OH)3

Z + H2SO4 → 15,6 gam muối hạt Fe2(SO4)3 với FeSO4 + 0,11 mol SO2

Từ số mol H­2 tính được số mol Al bội phản ứng cùng số mol Al2O3 chế tác thành, từ kia tính được số mol O trong oxit sắt.

Đặt nFe2(SO4)3 = x mol với nFeSO4 = y mol

Dùng bảo toàn cân nặng và bảo toàn electron để tìm số mol Fe2(SO4)3 với số mol FeSO4.→ nFe

Vậy moxit sắt  = mFe + mO


Nhiệt nhôm lếu hợp tất cả Al và m gam hai oxit fe thu được hỗn hợp X.

X + NaOH dư → dung dịch Y + chất không chảy Z + 0,03 mol H2.

CO2 + hỗn hợp Y → 0,1 mol Al(OH)3

Z + H2SO4 → 15,6 gam muối bột Fe2(SO4)3 với FeSO4 + 0,11 mol SO2

Ta có: nH2 = 0,03 mol → nAl dư = 0,02 mol → nAl phản ứng = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol

→ nAl2O3 sinh sản thành  = 0,04 mol → nO trong oxit sắt = 0,04.3 = 0,12 mol

Đặt nFe2(SO4)3 = x mol với nFeSO4 = y mol

Ta gồm hệ phương trình 400x + 152y = 15,6 gam với 6x + 2y = 0,11.2

Giải hệ bên trên ta được x = 0,02 với y = 0,05 → nFe = 0,02.2 + 0,05 = 0,09 mol

Vậy moxit fe  = mFe + mO = 0,09.56 + 0,12.16 = 6,96 (gam)

Vậy quý hiếm m ngay sát nhất với giá trị 6,95 gam


Đáp án cần chọn là: d


...

Bài tập tất cả liên quan


Tổng hợp bài bác tập oxi - diêm sinh hay và nặng nề (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được hỗn hợp X (chỉ đựng 2 muối hạt sunfat) với khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch X tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


Hỗn thích hợp X tất cả O2 cùng O3 gồm tỉ khối so với H2 là x. Để đốt cháy trọn vẹn 1 lít hỗn hợp Y tất cả CO với H2 nên 0,4 lít hỗn hợp X. Biết các thể tích khí đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất. Quý hiếm của x là:


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn có a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 trong bình bí mật chứa không khí dư. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, gửi bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn tuyệt nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí vào bình trước và sau làm phản ứng bởi nhau, mối tương tác giữa a cùng b là (biết sau những phản ứng, giữ huỳnh tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Hòa tan không còn m gam FeS bởi một lượng tối thiểu hỗn hợp HNO3 (dung dịch X), thu được dung dịch Y cùng khí NO. Dung dịch Y hòa tan về tối đa 3,84 gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5 đầy đủ là NO. Số mol HNO3 trong X là


Trong một bình bí mật dung tích V lít không đổi bao gồm chứa 1,3a mol O2 với 2,5a mol SO2 ngơi nghỉ 100oC, 2 atm (có mặt xúc tác V2O5), nung rét bình một không bao lâu sau đó gửi bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, áp suất trong bình lúc đó là p, hiệu suất phản ứng là h. Biểu thức contact giữa h và p. Là


Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bởi một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO4 30%, nhận được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y với dung dịch Z gồm nồng độ 36%. Tỉ khối của Y đối với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp chất rắn X gồm: Cu, CuS, FeS, FeS2, FeCu2S2, S thì nên 2,52 lít O2 với thấy bay ra 1,568 lít SO2. Khía cạnh khác mang đến 6,48 gam X chức năng với HNO3 đặc, rét dư chiếm được V lít NO2 (là thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch A. Cho dung dịch A công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Quý hiếm của V cùng m là:


Cho 16,36 gam một oleum H2SO4.nSO3 vào nước dư thu được dung dịch H2SO4. Lấy toàn bộ dung dịch vừa thu được cho tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được m gam kết tủa. Để trung hòa lượng axit dư đề nghị 50 ml dung dịch KOH 2M. Xác minh công thức oleum


Hòa tan 6,76 gam một một số loại oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4. Mang 100 ml dung dịch H2SO4 nghỉ ngơi trên trung hòa vừa hết 160 ml dung dịch NaOH 0,5M. Khía cạnh khác, bạn ta lấy m gam oleum trên trộn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 40% (d = 1,3 g/ml) chiếm được oleum mới bao gồm hàm lượng SO3 là 10%. Cực hiếm của m gần nhất với


Hỗn đúng theo X có Fe2O3, FeS2, Fe(OH)2 với CuO. đến m gam X vào bình kím đựng 1,875 mol khí O2 dư rồi nung lạnh bình cho tới khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Ngưng tụ cục bộ hơi nước thì thấy áp suất vào bình bớt 10% so với trước lúc nung. Mặt khác, mang đến m gam X vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng, dư thì chiếm được 35,28 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử tốt nhất của S+6) và dung dịch Y đựng 332/155 gam muối. Biết trong X, oxi chiếm 20,645% về khối lượng. Quý giá của m ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Một dung dịch cất 3,82 gam tất cả hổn hợp 2 muối hạt sunfat của kim loại kiềm và kim loại hoá trị 2, biết cân nặng nguyên tử của sắt kẽm kim loại hoá trị 2 hơn kim loại kiềm là 1u. Cấp dưỡng dung dịch một lượng BaCl2 hoàn toản thì nhận được 6,99 gam kết tủa, lúc cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Hai kim loại và giá trị m là:


Thực hiện tại phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bao gồm Al với m gam nhì oxit sắt trong khí hiếm thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z cùng 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. đến Z tan không còn vào hỗn hợp H2SO4, thu được dung dịch cất 15,6 gam muối bột sunfat với 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử nhất của H2SO4). Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m gần nhất với:


Thổi một luồng khí teo qua các thành phần hỗn hợp Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hóa học khí B và các thành phần hỗn hợp D tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho B lội qua dung dịch nước vôi vào dư thấy tạo ra 6 gam kết tủa. Phối hợp D bởi H2SO4 đặc, nóng dư thấy tạo nên 0,18 mol SO2 với dung dịch E. Cô cạn hỗn hợp E thu được 24 gam muối hạt khan. Tính thành phần xác suất của fe trong hỗn hợp ban đầu?


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe cùng Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, nhận được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất của S +6) cùng còn 7m/50 gam kim loại không tan. Cho toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại không tan tác dụng hết với hỗn hợp HCl (lấy dư 10% đối với lượng buộc phải phản ứng) được hỗn hợp A. Dung dịch A tác dụng hết với dung dịch chứa tối đa 0,064 mol KMnO4 làm cho nóng (đã axit hóa bởi H2SO4 dư).

Xem thêm: Tải Công Văn 5555/Bgdđt-Gdtrh Của Bộ Gd Đt, Tải Công Văn 5555/Bgdđt

Giá trị của m và thành phần % trọng lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X?


Hoà tan hoàn toàn 10 gam láo lếu hợp tất cả Mg cùng Cu bởi dung dịch H2SO4 đặc, lạnh dư nhận được V lít khí SO2 ( thành phầm khử duy nhất, đktc) và dung dịch X. Đem cô cạn dung dịch X thu được 34 gam muối hạt khan. Dẫn toàn cục lượng SO2 làm việc trên vào 100 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1,5M chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của V và m theo thứ tự là


Đem nung hỗn hợp G, gồm hai kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp H, tất cả hai kim loại trên cùng hỗn hợp các oxit của chúng. Đem kết hợp hết lượng hỗn hợp H trên bởi dung dịch H2SO4 đậm quánh thu được 0,3 mol SO2. Trị số của x là


X là tất cả hổn hợp rắn gồm Mg, NaNO3 với FeO (trong đó oxi chiếm 26,4% về khối lượng). Hài hòa hết m gam X trong 2107 gam dung dịch H2SO4 loãng, độ đậm đặc 10% thu được hỗn hợp Y chỉ chứa muối sunfat th-nc và 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp NO, H­2 gồm tỉ khối so với H2 là 6,6. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng được rắn khan Z và 1922,4 gam H2O. Phần trăm cân nặng FeO trong X gần nhất với giá trị nào nhất dưới đây?


Nung đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg, Al, MgO, Mg(OH)2, Al2O3, Al(OH)3 trong điều kiện không tồn tại không khí cho đến khi phản ứng xảy xa hoàn toàn thu được 16,04 gam chất rắn (biết chỉ xẩy ra phản ứng sức nóng phân hiđroxit kim loại). Còn mặt khác cho đôi mươi gam tất cả hổn hợp X trên tính năng vừa đầy đủ với 470 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch Y cùng 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y được m gam muối khan. Quý hiếm của m là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.