*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 axit mập RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất lớn tối đa hoàn toàn có thể thu được là bao nhiêu ?


Thủy phân 1 chất lớn X trong môi trường thiên nhiên axit, sau làm phản ứng chiếm được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất khủng X trong môi trường axit, thu được axit oleic với axit stearic gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dd NaOH nhận được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo đề nghị vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được cân nặng xà chống là


Đun nóng hóa học béo yêu cầu vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, đưa sử bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol nhận được là


Một nhiều loại chất béo có M tb = 792,8. Tự 10 kilogam chất lớn trên vẫn điều chế được m kg xà phòng natri có 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 và H2O hơn hèn nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất lớn trên chức năng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất mập được gọi bình thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân tristearin

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein gồm công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng xuất hiện ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O với 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X tác dụng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất mập Y. Đem toàn thể Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn bộ muối sau bội phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Quý giá của a ngay sát nhất với giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào dưới đây sai?


Hỗn vừa lòng X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, phải dùng toàn diện 3,75 mol O2 thì nhận được H2O và 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, nhận được dung dịch chứa b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc vừa đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O với 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X phải vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X công dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang đến vào chén bát sứ khoảng tầm 3 gam mỡ chảy xệ lợn cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và thường xuyên khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để vào để giữ đến thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu láo hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất phệ X cần dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất béo trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm cha muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Nếu đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Quý hiếm của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong hỗn hợp NaOH fan ta chiếm được xà chống là tất cả hổn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol lần lượt là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất bự Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử công suất của phản nghịch ứng 100%. Trọng lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 cùng 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X bắt buộc dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất phệ X trong hỗn hợp NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần cùng glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Phương diện khác mang đến a gam X bội phản ứng với vừa đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm chất béo Y và axit Z (trong kia Y được tạo nên từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ dùng phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit có số link π nhỏ dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon vào phân tử; X1, X2, X3, X4 là hồ hết hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai đội CH2. Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, mang đến a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau phản nghịch ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn đựng m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E tất cả axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Cho m gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Ví như đốt cháy không còn m gam E thì nên cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất béo X bằng KOH nhận được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn hòa hợp X gồm những triglixerit trong phân tử hồ hết chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH đầy đủ được m1 gam muối. Giá trị a và m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X bắt buộc vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X công dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ cho thể tích tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy tất cả lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng công suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn thô thì phản nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tách này, có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số Logarit Có Đáp Án Chi Tiết

Số phân phát biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.