Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 1 a day in the life of

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng dàng chuẩn bị bài nhằm học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 10.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê những từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask & answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những bài toán làm bình thường của em, sử dụng lưu ý bên dưới.)

A: What time vày you often go khổng lồ school? (Bạn thường tới trường lúc mấy giờ?)

B: I often go to school at 6.30.

A: What time vày you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What bởi you often bởi vì in the morning?

B: I go khổng lồ school.

A: What vì you often vì in the afternoon?

B: I often vì my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then vị the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up và go down to the kitchen khổng lồ boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast và then lead the buffalo khổng lồ the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue lớn work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest và have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go lớn the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I vày the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go & see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children và our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ nước báo thức reo thời điểm 4 giờ 30. Tôi thức dậy và xuống nhà bếp đun nước mang đến buổi trà sáng. Tôi uống vài tách bóc trà, ghi điểm tâm nhanh và tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi ra khỏi nhà thời gian 5 giờ 15 và mang lại ruộng đúng 5 tiếng 30. Tôi cày với bừa thửa đất của tôi, cùng lúc 7 tiếng 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong những lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông và hút thuốc lào. Tôi tiếp tục thao tác từ 8 tiếng 15 cho tới 10 giờ 30. Kế tiếp tôi về công ty nghỉ ngơi một tí và ăn uống trưa với gia đình lúc 11 giờ đồng hồ 30. Sau bữa trưa, tôi thường nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng đồng hồ 30 chiều, chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó ck tôi bơm nước vào ruộng trong những lúc tôi cấy lúa. Cửa hàng chúng tôi làm việc khoảng hai tiếng trước khi chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong công việc lúc 6 giờ. Cửa hàng chúng tôi ăn buổi tối lúc khoảng 7 giờ, kế tiếp xem tivi và đi ngủ lúc khoảng chừng 10 giờ. Đôi khi cửa hàng chúng tôi sang nhà hàng xóm nhằm uống trà. Công ty chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và planer cho hoa màu tới. Dầu ngày bao gồm dài nhưng shop chúng tôi hài lòng với quá trình đã làm. Cửa hàng chúng tôi yêu lao hễ và yêu thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn phương pháp A, B, hoặc C sao để cho sát nghĩa với từ bỏ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2. What time does he get up và what does he vày after that? (Ông ấy thức dậy dịp mấy giờ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 and goes down to the kitchen to lớn boil some water for his early tea.

3. What does he do in the morning? (Ông ấy làm những gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs và harrows his plot of land, drinks tea and smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vày Mr. Vy và his wife bởi in the afternoon? (Ông Vy cùng vợ làm cái gi vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy & his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc với cuộc sống của mình không? tại sao?)

=> Yes, they are. Because they love working và they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief chú ý about Mr. Vy & Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your chú ý with a partner. (Đọc lướt đoạn văn cùng ghi chú vắn tắt về các bước thường làm từng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết. Tiếp nối so sánh bảng chú giải của em với các bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down khổng lồ the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo lớn the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go to the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours and chat with them.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về công việc hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết.)

Mr Vy và Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Vợ Yêu Tiếng Anh Là Gì - Vợ Yêu, Chồng Yêu Trong Tiếng Anh Gọi Là Gì

After dinner, they watch TV và go khổng lồ bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors & chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working and they love their children as well.