This site is best viewed with Javascript. If you are unable lớn turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Tìm bội chung nhỏ nhất của 30 và 45

Bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

lcm(30,45,50)

Đây là bài toán về bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số thành phần của 30

*Xem thêm: Soạn Bài Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội Ngữ Văn 7, Soạn Bài Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: